Почетак » Актуелно » О Граду
 

Намирнице на пијацама беспрекорнеFoods at markets flawless

На 77. седници Градског већа одлучивано је о педесетак тачака дневног реда од којих издвајамо следеће.

Чланови већа усвојили су тромесечни извештај Ветеринарско специјалистичког института Пожаревац према коме је исправност намирница животињског порекла на пијацама у Пожаревцу и Костолцу стопроцентна.

Усвојен је годишњи и тромесечни извештај Комисије за социјална питања. Укупан износ на име једнократних помоћи износи нешто преко 6,2 милиона динара, у шта се убраја и радно ангажовање лица која су имала социјалну потребу, као и исплаћени трошкови на име трошкова вантелесне оплодње.

Одобрена је пренамена средстава Спортском центру у Пожаревцу за хидранте, с обзиром да та инвестиција није била започета, а пренамена смо је извршена како би се читав мокри чвор довео у задовољавајуће стање. Укупан износ средстава за ову инвестицију износи безмало 1,9 милиона динара.

Усвојен је шестомесечни извештај, и прослеђен Вишем тужилаштву у Пожаревцу, с обзиром да су средства која су прикупљена из кривичних дела, за која постоји нагодба са починиоцима тих лакших кривичних дела, тако да они врше уплате на наменски рачун града Пожаревца одакле се наменски троше за хуманитарне, здравствене и друге социјалне намене. Укупан износ који је био уплаћен у 2011. години је више од 4,4 милиона динара а безмало 2 милиона издвојено је пре за једног ученика који је болестан од карцинома као и за подршку општој акцији „Битка за бебе“ у којој је обезбеђен новац за инкубатор за болницу и медицинске уређаје потребне Дому здравља. Преостали износ средстава од 350.000 је одређен за вишедневну екскурзију штићеника Центра за децу ометену у развоју у Атомској бањи.

Одобрена је и симболична сума по захтеву Параолимписког комитета за учешће спортиста са инвалидитетом на параолимпијским играма у Лондону како би допринели лицима са посебним потребама олакшану интеграцију у заједницу.

Што се тиче захтева Центра за социјални рад да од средстава прикупљених из поменутих нагодби ,чланови Већа су одобрили средства за куповину специјалне опреме за возило, које је набављено прошле године, а намењено је деци са посебним потребама.

Аграрни фонд је поднео захтев и добио сагласност за субвенцију намењену набавци лекова за пчеле и прегледе па смо за шта је одобрено 300.000 динара.The 77th meeting of the City Council decided on fifty items on the agenda of which we highlight the following.

Members of the council adopted a quarterly report to the Veterinary Institute of Pozarevac to whom the safety of food to the markets is successful in Pozarevac and Kostolac.

Adopted the annual and quarterly report of the Commission for Social Affairs. Total amount in the name of one-off assistance is a little over 6.2 million dinars, in what ranks and work, those who had social needs, and costs paid for the costs of artificial insemination.

Approved the reallocation of funds Sports Center in Pozarevac for hydrants, given that this investment has not been started, and we re-appropriation is made to a sanitary facilities led to a satisfactory state. The total amount of this investment amounts to nearly 1.9 million dinars.

Adopted a six-month report, and forwarded to the High Prosecutor’s Office in Pozarevac, given that funds are collected from the crime for which there is a settlement with the perpetrators of minor offenses so that they make payments to a dedicated account of Pozarevac where the restricted use of humanitarian, health and other social purposes. The total amount that was paid in 2011. year, more than 4.4 million dinars a nearly 2 million has been allocated prior to a student who is ill with cancer and to support the general operation „Battle for the baby“, in which is provided money for the incubator for hospital and medical devices needed health center . The remaining amount of 350,000 is designated for a longer excursion for residents of the Center for Children with Special Needs in the „Atomska banja“.

Approved the request for a symbolic sum Paralympics Committee for the participation of athletes with disabilities at the Paralympic Games in London to contribute to persons with disabilities facilitated integration into the community.

Regarding the request of the Center for Social Work of the funds collected from these settlements, members of the Council approved funds to purchase special equipment for the vehicle, which was acquired last year, and is intended for children with special needs.

Agrarian Fund has requested and received approval for a subsidy intended for procurement of medicines for bees and examinations, and for which we granted 300,000 dinars.

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter