Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Naredba iz Štaba za vanredne situacije grada PožarevcaThe order from staff of the emergency center Pozarevac

Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, u cilju zaštite energetskog sistema, Štab za vanredne situacije grada Požarevca, na telefonskoj sednici, održanoj dana 09. 02. 2012. godine, doneo je sledeću:

N A R E D B U

1. NAREĐUJE SE svim potrošačima električne energije, koji energiju koriste za dekorativnu i reklamnu rasvetu, istu isključe do daljnjeg.

2. DA SE DOGREVANjE na električnu energiju u prostorijama poslovnih objekata svede na minimum

3. DA SVA PREDUZEĆA I USTANOVE koja nisu od vitalnog značaja za svakodnevno funkcionisanje grada Požarevca, svedu potrošnju električne energije na tehnološki minimum

4. KONTROLU OVE NAREDBE vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove – Komunalna inspekcija i Odeljenje komunalne policije.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije i preporuke Elektroprivrede Srbije, a radi zaštite energetskog sistema, na teritoriji Republike Srbije, potrebno je ograničiti potrošnju električne energije za sve korisnike, osim preduzeća i ustanove koja su od vitalnog značaja za grad.

U koliko se preduzeća, ustanove i građani ne budu pridržavali ove naredbe, Elektroprivreda će pristupiti selektivnom isključenju najvećih potrošača električne energije i uvođenja restrikcija.

Na osnovu svega gore iznetog Štab za vanredne situacije doneo je Odluku kao u dispozitivu.Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, u cilju zaštite energetskog sistema, Štab za vanredne situacije grada Požarevca, na telefonskoj sednici, održanoj dana 09. 02. 2012. godine, doneo je sledeću:

N A R E D B U

1. NAREĐUJE SE svim potrošačima električne energije, koji energiju koriste za dekorativnu i reklamnu rasvetu, istu isključe do daljnjeg.

2. DA SE DOGREVANjE na električnu energiju u prostorijama poslovnih objekata svede na minimum

3. DA SVA PREDUZEĆA I USTANOVE koja nisu od vitalnog značaja za svakodnevno funkcionisanje grada Požarevca, svedu potrošnju električne energije na tehnološki minimum

4. KONTROLU OVE NAREDBE vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove – Komunalna inspekcija i Odeljenje komunalne policije.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije i preporuke Elektroprivrede Srbije, a radi zaštite energetskog sistema, na teritoriji Republike Srbije, potrebno je ograničiti potrošnju električne energije za sve korisnike, osim preduzeća i ustanove koja su od vitalnog značaja za grad.

U koliko se preduzeća, ustanove i građani ne budu pridržavali ove naredbe, Elektroprivreda će pristupiti selektivnom isključenju najvećih potrošača električne energije i uvođenja restrikcija.

Na osnovu svega gore iznetog Štab za vanredne situacije doneo je Odluku kao u dispozitivu.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter