Почетак » Живот у Пожаревцу » Образовање и култура
 

Народни музеј ПожаревацNational Museum Pozarevac

Народни музеј је музеј комплексног типа, основан 1895. године и његове збирке су смештене у пет објеката. У главној згради музеја (Воје Дулића 10) у току је припрема нове сталне поставке на којој ће бити заступљени археолошки предмети и праисторијске, античке, виминацијумске и средњовековне збирке. Међу бројним вредним експонатима посебно место свакако заузимају фреске из фреско осликаних гробова из Виминацијума и грб Виминацијума, остава сребрног накита из села Баре, као и предмети израђени од свих врста метала (бронзе, сребра, злата, олова, гвожђа), стакла, кости, стаклене пасте, глине, мермера. У збиркама се налазе колекције накита, оружја (израђеног од метала, камена), алатки, посуђа (од стакла, метала, глине), фибула, жижака и др.

У дворишту исте зграде је и лапидаријум у коме се налазе скулптуре, надгробне стеле, саркофази, делови архитектонске пластике, стубови и капители . Галерија спомен збирке Миодрага Марковића (Воје Дулића 12) излаже уметничке слике на сталној поставци. Неки од уметника чије се слике налазе у збирци су: Јован Бијелић, Милан Коњовић, Зора Петровић, Љубица Сокић, Пеђа Милосављевић и др. У Музеју културне историје (Немањина 9), у грађанској кући, налази се етнолошка поставка грађанске културе с краја 19. и почетка 20. века. У Кући Добрњчевих је изложен део историјске збирке ( Пожаревачки мир, И и ИИ српски устанак). У Етно парку на брду Тулба је изложба на отвореном (објекти народног градитељства). Музеј издаје часопис Виминациум, од 1986. године и до сада је изашло 15 бројева.

Адреса:  Др. Воје Дулића 10-12, 12000 Пожаревац, Србија

Телефон: 012/223-597The National Museum is a museum complex institution, founded in 1895th year and its collections are housed in five buildings. The main museum building (Voje Dulic 10) during the preparation of a new permanent exhibition on which will be represented and prehistoric archaeological objects, ancient, medieval and Viminacium collection. Among the many valuable exhibits special place belongs to frescoes fresco painted tombs from Viminacium and the emblem of Viminacium, a silver jewelry store in the village of Bare, as well as items made from all kinds of metal (bronze, silver, gold, lead, iron), glass, bone, glass paste, clay, marble. The collections are collections of jewelry, weapons (made of metal, stone), tools, tableware (glass, metal, clay), fibula, lamps, etc.. 

In the courtyard of the same building and lapidarium which includes sculptures, stelae, sarcophagi, architectural plastic parts, columns and capitals. Gallery memorial collection of Miodrag Markovic (Voje Dulic 12) exhibits paintings on permanent display. Some of the artists whose paintings are in the collection are: John Bijelic, Milan Konjovic, Zora Petrovic Ljubica Sokic, Pedja Milosavljevic etc. In the Museum of Cultural History (Nemanjina 9), in a civil house, there is an ethnological exhibition civic culture of the late 19th and early 20 century. In the „Kuci Dobrnjcevih“ with a part of historical collections („Pozarevacki mir“, I and II Serbian Uprising).  Museum publishes Viminacium, since 1986. and so far has produced 15 issues.

Address: Dr Voje Dulic 10-12, 12000 Pozarevac, Serbia

Phone: 012/223-597