Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Novi blok elektrane – velika razvojna šansa The new block power plants – a great development opportunity

Realno je očekivati da će izgradnja novog bloka termoelektrane u Kostolcu, koja počinje u prvoj polovini ove godine, po okončanju projekta 2018. godine, zajedno sa proširenim kapacitetima kopa Drmno, uposliti dodatnih 520 radnika i predstavljati veliku razvojnu šansu za Požarevac i čitav Braničevski okrug. To je jedinstven zaključak posete ministara energetike Aleksandra Antića i ministra za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina, koji su, sa direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje Zoranom Martinovićem, boravili u Požarevcu i postrojenjima termoelekrane TE-KO B u Kostolcu.

Obilazak termoelektrane

Obilazak termoelektrane

Izgradnja novog bloka termoelektrane u Kostolcu je, nakon tri decenije, prva velika investicija u elektroenergetskom sistemu koja će se realizovati preko kineskog kredita.

-Čitav ovaj projekat ima više dimenzije i ne možemo da ga posmatramo samo kao izgranju novog energetskog objekta. Pored značaja za energetiku naše zemlje, ovaj projekat mora da ima značaj i za čitav ovaj region. O tome smo razgovarali sa predstavnicima Braničevskog okruga i Požarevca – kako da ovaj projekat iskoristimo da se čitav ovaj kraj bolje i brže razvija. Počev od toga da će ovde u 2018. godini biti novih zapošljavanja, do toga da u realizaciji projekta treba uposliti domaću privredu. Naša dva ministarstva će to budno pratiti i koordinisati sve aktivnosti. Nadam se da ćemo uspeti da ovaj projekat učinimo značajnim u više dimenzija za sve kojima to može da donese boljitak, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić.

Kostolac_elektrane_05

Ministar za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da su današnje aktivnosti dokaz da je Srbija organizovana zemlja koja ide napred.

-Dogovarali smo se koliko nam je ljudi potrebno da zaposlimo, koji su to profili, što za potrebe realizacije investicije iz kineskog kredita, što za ono bude došlo kad se projekat okonča. Treba pronaći 520 ljudi i pripremiti za vreme koje dolazi. Suma od 800 miliona dolara je ogromna investicija. To može i mora da razvije čitav ovaj kraj. Neophodan je zajednički nastup svih ministarastva, lokalne uprave, okruga i komore da bi projekat bio uspešan i povećao zapošljavanje“.

Ambasador Narodne Republike Kine u Srbiji, Li Mančang rekao je kako njegova strana očekuje brz početak realizacije projekata u okviru druge faze investicionog kredita.

-Mi smo spremni odmah da krenemo da realizujemo ono što je potpisano i dogovoreno“.

Generalni direktor EPS-a Aleksandar Obradović danas je rekao da je, nakon svih problema koji su zadesili Srbiju, naročito mejskih poplava, elektroenergetski sitem u Srbiji stabilan. On je dodao da očekuje da novi blok B 3 bude dodatna osovina razvoja elektroenergetskog sistema Srbije i najavio organizacione promene u EPS-u koje će omogućiti i finansijsku stabilnost celog sistema.

 

Vulin: Nastojaćemo da pomognemo zapošljavanje u Požarevcu i regionu

Nakon sastanka sa predstavnicima lokalne samouprave u Požarevcu, načelnikom Braničevskog upravnog okruga Aleksandrom Đokićem, gradonačelnikom Požarevca Miomirom Ilićem i predsednikom Skupštine Požarevca Banetom Spasovićem, kome je prisustvovao i narodni poslanik Veroljub Arsić, i posete TE TEKO B ministar Aleksandar Vulin je izjavio da je zajedno sa njima sagledao probleme lokalne samouprave i da će ministarstvo nastojati da pomogne, kao i da je u budućnosti prioritet zapošljavanje radnika u proizvodnji. On je dodao i da će, zajedno sa lokalnom privrednom komorom, nastojati da sagledaju koja lokalna preduzeća mogu da se uposle i pomognu realizaciji projekta. -Izgradnja novog bloka termoelektrane je velika razvojna šansa. Dogovarali smo se koliko nam je ljudi potrebno da zaposlimo, koji su to profili, što za potrebe realizacije investicije iz kineskog kredita, što za ono bude došlo kad se projekat okonča. Mi smo se dogovorili da se uključi i Privredna komora koja će pokazati šta sve postoji na ovom prostoru, koja su to preduzeća, usluge i znanja koja možemo da ponudimo kineskim partnerima. Količina novca koja dolazi ovde je velika i po evropskim standardima. Suma od 800 miliona dolara je ogromna investicija. To može i mora da razvije čitav ovaj kraj, kao što će se i te kako osetiti i na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Nužan je zajednički nastup svih ministarastva, lokalne uprave, okruga i komore da bi projekat bio uspešan i povećao zapošljavanje“

 

Kostolac_elektrane_06

Direktor TE-KO Kostolac Dragan Jovanović izjavio je da je revitalizacija bloka B 1 trajala 10 meseci i da se blok u sistem vraća sa punom snagom od 350 MV i produženim radnim vekom za novih 150.000 radnih sati. On je dodao i da je tokom razgovora bilo reči kako o proizvodnji energije sa novog bloka tako i o pripremama za proces zapošljavanja radne snage, kao i ukupno oko politike ljudskih resursa, koja „dugoročno gledano treba da stvori uslove da pokrijemo i kretanje u pogon novog bloka B 3 i funkcionisanja kopa „Drmno“ sa proizvodnjom od 12 miliona tona uglja, za šta je potrebno još nekoliko stotina radnika.

-Dobili smo i podršku da u naradnom periodu i ukupnu politiku ljudskih resursa, u skladu sa politikom Vlade Srbije organizujemo tako da proizvodni procesi ne zavise od angažovanja radnika“.

Kostolac_elektrane_08

Kostolac_elektrane_11

Kostolac_elektrane_12

Sastanku sa ministrima Vulinom i Antićem, kao i direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje prisustvovali su i narodni poslanik Veroljub Arsić, načelnik Braničevskog upravnog okruga Aleksandar Đokić, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić, predsednik Skupštine Požarevca Bane Spasović, kao i direktor požarevačke filijale NSZ – a u Požarevcu Sonja Mirić.

It is realistic to expect that the construction of a new thermal power plant block in Kostolac, which begins in the first half of this year, when the project ends in 2018, along with expanded facilities Drmno, hire an additional 520 employees and represent a development opportunity for the whole of Pozarevac and Branicevo. This is a unique finding visit of the Ministers of Energy Aleksandra Antic and the Minister of Labour, Employment and Social Affairs and Veterans’ Aleksandar Vulin,  with the director of the National Employment Zoran Martinovic, stayed in Požarevac plants and thermal power plant TE-KO Kostolac B.

Obilazak termoelektrane
Construction of a new thermal power plant block in Kostolac, after three decades, the first major investment in the electricity system that will be implemented through the Chinese loan. All my this project has multiple dimensions and we can treat it just as construction of the new energy facility. In addition to the importance of energy in our country, this project has to have meaning for the whole region. We discussed with representatives of Branicevo district and Pozarevac – how to use this project to this whole place better and faster. Given that it will be here in 2018 will be new employment, to the fact that in the project should employ local economy. Our two ministries will closely follow and coordinate all activities. I hope that we will manage to make the project a significant in several sizes for all that it can bring prosperity, said Energy Minister Aleksandar Antic.

Kostolac_elektrane_05

Minister of Labour, Employment and Social Affairs Veteran and Aleksandar Vulin said that today’s actions proof that Serbia organized a country that is moving forward.

-We talked about how we need to hire people who are profiles, which for the realization of investment from Chinese loans, which for what is to come when the project ended. You need to find 520 people and prepare for the time to come. A sum of 800 million dollars is a huge investment. It can and must develop this whole place. Necessary is a joint performance of all ministarastva, local governments, counties and chambers to make the project a success and increased employment “.

Ambassador of the People’s Republic of China in Serbia, Li Manchang said his party expects a quick start implementation of projects under the second phase of the investment loan. We’re ready to go right now to realize what was signed and agreed upon. “

The General  Director of EPS Aleksandar Obradovic said today that, after all the problems that have plagued Serbia, especially mejskih floods, electric power system in Serbia is stable. He added that he expects the new block B 3 is an additional axis of development of the power system of Serbia and announced organizational changes in EPS that will enable the financial stability of the whole system.

Vulin: We will try to help employment in the region and Požarevac

After meeting with representatives of local government in Pozarevac, Chief Administrative District Braničevo Aleksandar Djokić, Mayor of Požarevac Miomir Ilic and president of the Assembly of Požarevac Bane Spasović, which was attended by deputy Veroljub Arsić, and a visit to Te Teko B Minister Aleksandar Vulin said that, together with they explored the problems of local government and the ministry will try to help, and that in the future the priority employment of workers in manufacturing. He added that, together with the local chamber of commerce, try to consider that local businesses can recruit and assist in carrying out the project. -Construction Of a new thermal power plant block is a great development opportunity. We talked about how we need to hire people who are profiles, which for the realization of investment from Chinese loans, which for what is to come when the project ended. We have agreed to join the Chamber of Commerce, which will show what exists in this area, which are to businesses, services and knowledge that we can offer Chinese partners. The amount of money that comes here is large by European standards. A sum of 800 million dollars is a huge investment. It can and must develop this entire region, as it will be very much felt in the entire territory of the Republic of Serbia. A necessary joint performance of all ministarastva, local government districts and chambers to make the project a success and increased employment “

Kostolac_elektrane_06
Director of TE-KO Kostolac Dragan Jovanović said that the revitalization of block B 1 lasted 10 months and to block the system returns to full strength of 350 MV and extended service life for the new 150,000 hours. He added that during the talks discussed how about energy production with a new unit and the preparations for the process of hiring the labor force, as well as the total of human resources policies, that “in the long run should create conditions to cover and move into the new drive block B 3 and functioning mine “Drmno” with the production of 12 million tons of coal, which requires several hundred workers.

-We Got the support that period and overall human resources policy, in accordance with the policy of the Government of Serbia organized so that the manufacturing process does not depend on the involvement of workers. “

Kostolac_elektrane_08

Kostolac_elektrane_11

Kostolac_elektrane_12

The meeting with ministers and antiquity, as well as director of the National Employment Service also attended by deputy Veroljub Arsic, chief of the administrative district of Braničevo Aleksandar Djokić, the mayor of Požarevac Miomir Ilić, the president of the Assembly of Požarevac Bane Spasović, and director of Požarevac branch of NES – in Požarevac Sonja Mirć.

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter