Почетак » Актуелно » О Граду
 

Нови блок електране – велика развојна шанса The new block power plants – a great development opportunity

Реално је очекивати да ће изградња новог блока термоелектране у Костолцу, која почиње у првој половини ове године, по окончању пројекта 2018. године, заједно са проширеним капацитетима копа Дрмно, упослити додатних 520 радника и представљати велику развојну шансу за Пожаревац и читав Браничевски округ. То је јединствен закључак посете министара енергетике Александра Антића и министра за рад, запошљавање и борачка и социјална питања Александра Вулина, који су, са директором Националне службе за запошљавање Зораном Мартиновићем, боравили у Пожаревцу и постројењима термоелекране ТЕ-КО Б у Костолцу.

Обилазак термоелектране

Обилазак термоелектране

Изградња новог блока термоелектране у Костолцу је, након три деценије, прва велика инвестиција у електроенергетском систему која ће се реализовати преко кинеског кредита.

-Читав овај пројекат има више димензије и не можемо да га посматрамо само као изгрању новог енергетског објекта. Поред значаја за енергетику наше земље, овај пројекат мора да има значај и за читав овај регион. О томе смо разговарали са представницима Браничевског округа и Пожаревца – како да овај пројекат искористимо да се читав овај крај боље и брже развија. Почев од тога да ће овде у 2018. години бити нових запошљавања, до тога да у реализацији пројекта треба упослити домаћу привреду. Наша два министарства ће то будно пратити и координисати све активности. Надам се да ћемо успети да овај пројекат учинимо значајним у више димензија за све којима то може да донесе бољитак, изјавио је министар енергетике Александар Антић.

Kostolac_elektrane_05

Министар за рад, запошљавање и борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је да су данашње активности доказ да је Србија организована земља која иде напред.

-Договарали смо се колико нам је људи потребно да запослимо, који су то профили, што за потребе реализације инвестиције из кинеског кредита, што за оно буде дошло кад се пројекат оконча. Треба пронаћи 520 људи и припремити за време које долази. Сума од 800 милиона долара је огромна инвестиција. То може и мора да развије читав овај крај. Неопходан је заједнички наступ свих министараства, локалне управе, округа и коморе да би пројекат био успешан и повећао запошљавање“.

Амбасадор Народне Републике Кине у Србији, Ли Манчанг рекао је како његова страна очекује брз почетак реализације пројеката у оквиру друге фазе инвестиционог кредита.

-Ми смо спремни одмах да кренемо да реализујемо оно што је потписано и договорено“.

Генерални директор ЕПС-а Александар Обрадовић данас је рекао да је, након свих проблема који су задесили Србију, нарочито мејских поплава, електроенергетски ситем у Србији стабилан. Он је додао да очекује да нови блок Б 3 буде додатна осовина развоја електроенергетског система Србије и најавио организационе промене у ЕПС-у које ће омогућити и финансијску стабилност целог система.

 

Вулин: Настојаћемо да помогнемо запошљавање у Пожаревцу и региону

Након састанка са представницима локалне самоуправе у Пожаревцу, начелником Браничевског управног округа Александром Ђокићем, градоначелником Пожаревца Миомиром Илићем и председником Скупштине Пожаревца Банетом Спасовићем, коме је присуствовао и народни посланик Верољуб Арсић, и посете ТЕ ТЕКО Б министар Александар Вулин је изјавио да је заједно са њима сагледао проблеме локалне самоуправе и да ће министарство настојати да помогне, као и да је у будућности приоритет запошљавање радника у производњи. Он је додао и да ће, заједно са локалном привредном комором, настојати да сагледају која локална предузећа могу да се упосле и помогну реализацији пројекта. -Изградња новог блока термоелектране је велика развојна шанса. Договарали смо се колико нам је људи потребно да запослимо, који су то профили, што за потребе реализације инвестиције из кинеског кредита, што за оно буде дошло кад се пројекат оконча. Ми смо се договорили да се укључи и Привредна комора која ће показати шта све постоји на овом простору, која су то предузећа, услуге и знања која можемо да понудимо кинеским партнерима. Количина новца која долази овде је велика и по европским стандардима. Сума од 800 милиона долара је огромна инвестиција. То може и мора да развије читав овај крај, као што ће се и те како осетити и на читавој територији Републике Србије. Нужан је заједнички наступ свих министараства, локалне управе, округа и коморе да би пројекат био успешан и повећао запошљавање“

 

Kostolac_elektrane_06

Директор ТЕ-КО Костолац Драган Јовановић изјавио је да је ревитализација блока Б 1 трајала 10 месеци и да се блок у систем враћа са пуном снагом од 350 МВ и продуженим радним веком за нових 150.000 радних сати. Он је додао и да је током разговора било речи како о производњи енергије са новог блока тако и о припремама за процес запошљавања радне снаге, као и укупно око политике људских ресурса, која „дугорочно гледано треба да створи услове да покријемо и кретање у погон новог блока Б 3 и функционисања копа „Дрмно“ са производњом од 12 милиона тона угља, за шта је потребно још неколико стотина радника.

-Добили смо и подршку да у нарадном периоду и укупну политику људских ресурса, у складу са политиком Владе Србије организујемо тако да производни процеси не зависе од ангажовања радника“.

Kostolac_elektrane_08

Kostolac_elektrane_11

Kostolac_elektrane_12

Састанку са министрима Вулином и Антићем, као и директором Националне службе за запошљавање присуствовали су и народни посланик Верољуб Арсић, начелник Браничевског управног округа Александар Ђокић, градоначелник Пожаревца Миомир Илић, председник Скупштине Пожаревца Бане Спасовић, као и директор пожаревачке филијале НСЗ – а у Пожаревцу Соња Мирић.

It is realistic to expect that the construction of a new thermal power plant block in Kostolac, which begins in the first half of this year, when the project ends in 2018, along with expanded facilities Drmno, hire an additional 520 employees and represent a development opportunity for the whole of Pozarevac and Branicevo. This is a unique finding visit of the Ministers of Energy Aleksandra Antic and the Minister of Labour, Employment and Social Affairs and Veterans’ Aleksandар Vulin,  with the director of the National Employment Zoran Martinovic, stayed in Požarevac plants and thermal power plant TE-KO Kostolac B.

Обилазак термоелектране
Construction of a new thermal power plant block in Kostolac, after three decades, the first major investment in the electricity system that will be implemented through the Chinese loan. All my this project has multiple dimensions and we can treat it just as construction of the new energy facility. In addition to the importance of energy in our country, this project has to have meaning for the whole region. We discussed with representatives of Branicevo district and Pozarevac – how to use this project to this whole place better and faster. Given that it will be here in 2018 will be new employment, to the fact that in the project should employ local economy. Our two ministries will closely follow and coordinate all activities. I hope that we will manage to make the project a significant in several sizes for all that it can bring prosperity, said Energy Minister Aleksandar Antic.

Kostolac_elektrane_05

Minister of Labour, Employment and Social Affairs Veteran and Aleksandar Vulin said that today’s actions proof that Serbia organized a country that is moving forward.

-We talked about how we need to hire people who are profiles, which for the realization of investment from Chinese loans, which for what is to come when the project ended. You need to find 520 people and prepare for the time to come. A sum of 800 million dollars is a huge investment. It can and must develop this whole place. Necessary is a joint performance of all ministarastva, local governments, counties and chambers to make the project a success and increased employment “.

Ambassador of the People’s Republic of China in Serbia, Li Manchang said his party expects a quick start implementation of projects under the second phase of the investment loan. We’re ready to go right now to realize what was signed and agreed upon. “

The General  Director of EPS Aleksandar Obradovic said today that, after all the problems that have plagued Serbia, especially mejskih floods, electric power system in Serbia is stable. He added that he expects the new block B 3 is an additional axis of development of the power system of Serbia and announced organizational changes in EPS that will enable the financial stability of the whole system.

Vulin: We will try to help employment in the region and Požarevac

After meeting with representatives of local government in Pozarevac, Chief Administrative District Braničevo Aleksandar Djokić, Mayor of Požarevac Miomir Ilic and president of the Assembly of Požarevac Bane Spasović, which was attended by deputy Veroljub Arsić, and a visit to Te Teko B Minister Aleksandar Vulin said that, together with they explored the problems of local government and the ministry will try to help, and that in the future the priority employment of workers in manufacturing. He added that, together with the local chamber of commerce, try to consider that local businesses can recruit and assist in carrying out the project. -Construction Of a new thermal power plant block is a great development opportunity. We talked about how we need to hire people who are profiles, which for the realization of investment from Chinese loans, which for what is to come when the project ended. We have agreed to join the Chamber of Commerce, which will show what exists in this area, which are to businesses, services and knowledge that we can offer Chinese partners. The amount of money that comes here is large by European standards. A sum of 800 million dollars is a huge investment. It can and must develop this entire region, as it will be very much felt in the entire territory of the Republic of Serbia. A necessary joint performance of all ministarastva, local government districts and chambers to make the project a success and increased employment “

Kostolac_elektrane_06
Director of TE-KO Kostolac Dragan Jovanović said that the revitalization of block B 1 lasted 10 months and to block the system returns to full strength of 350 MV and extended service life for the new 150,000 hours. He added that during the talks discussed how about energy production with a new unit and the preparations for the process of hiring the labor force, as well as the total of human resources policies, that “in the long run should create conditions to cover and move into the new drive block B 3 and functioning mine “Drmno” with the production of 12 million tons of coal, which requires several hundred workers.

-We Got the support that period and overall human resources policy, in accordance with the policy of the Government of Serbia organized so that the manufacturing process does not depend on the involvement of workers. “

Kostolac_elektrane_08

Kostolac_elektrane_11

Kostolac_elektrane_12

The meeting with ministers and antiquity, as well as director of the National Employment Service also attended by deputy Veroljub Arsic, chief of the administrative district of Braničevo Aleksandar Djokić, the mayor of Požarevac Miomir Ilić, the president of the Assembly of Požarevac Bane Spasović, and director of Požarevac branch of NES – in Požarevac Sonja Mirć.

 

Подели са другима: Facebook Twitter