Почетак » Актуелно » О Граду
 

Нови водовод до Нове годинеNew plumbing until the New Year

Градоначелник Пожаревца Миомир Илић, заменик градоначелника Миодраг Степановић, са њиховим сарадницима, руководиоци надлежних јавних предузећа и извођача радова, посетили су више градилишта капиталних објеката инфраструктуре у граду, а према речима градоначелника Илића, нови део водовода биће завршен пре Нове године.

Једна од локација у центру града на којој се изграђује кишни колектор је Стари корзо, тако да ће, према речима Саше Ваљаревића, директора ЈКП „Водовод и канализација“, бити решен вишегодишњи проблем са водоводном мрежом. У Месној заједници „Бурјан“ изводе се радови на замени азбестног цевовода на деоници од Таковске до Немањине и првом делу Дунавске улице. За сад је урађено око 350 метара цевовода, што је отприлике половина предвиђених радова. Вредност радова је 20 милиона динара. Према Ваљаревићевим речима, у току 2015. године биће настављен пројекат замене азбестног цевовода и у другим деловима града. Ваљаревић је подсетио да су читавом дужином улице Братства и јединства постављене су нове водоводне цеви у дужини од 1,6 километара, а вредност радова је био око 40 милиона динара. Грађани сада имају стабилно снабдевање водом.

Vodovod_2014

При крају су и радови на изградњи кишног колектора у улици Кнез Милошев венац који је од виталног значаја за град, а нарочито код обилних падавина. Паралелно са постављањем цеви за колектор ради се на пројектима за пријем кишнице са Варошког брда и улице Пожаревачки партизански одред. Те инвестиције требало би да буду наредне године. Колектор је важан јер би требало да одводи кишницу с брда у брежански канал. Иста та кишница се слива Хајдук Вељковом и улицом Пожаревачког партизанског одреда и током интензивнијих падавина плави подруме и улице у центру града.

Vodovod_slika_2014

Приликом ове посете функционера локалне самоуправе градилиштима, заменик градоначелника Миодраг Степановић је констатовао да добро напредују и радови на фекалном колектору од Пожаревца до Лучице, који ће бити продужен и према Пругову, чијом ће изградњом, уз део колектора у Љубичеву, главно извориште „Кључ“ из кога се град снабдева водом за пиће бити потпуно заштићено.

Mayor of Pozarevac Miomir Ilic, Deputy Mayor Miodrag Stepanović, with their associates, managers of public enterprises and competent contractors visited the site more capital infrastructure facilities in the city, according to Mayor Ilic, a new part of the water supply system will be completed before the new year.

One of the locations in the city center which is built rain collector is street “Stari Korzo”, so that, according to Saša Valjarević, director of the PUC “Waterworks and Sewerage”, perennial problem will be solved with the water supply network. The local community “Burjan” work is being done to replace asbestos pipeline on the section of Takovska to Nemanjina st. and the first part of the Danube street. For now it’s done about 350 meters of the pipeline, which is roughly half of the planned works. The value of works is 20 million dinars. According to Valjarević, during 2015, the project will be continued replacement of asbestos piping and in other parts of the city. Valjarević reminded that the entire length of the street Brotherhood and Unity were installed new water pipes with a length of 1.6 kilometers, and the value of the work was about 40 million. Citizens now have a stable water supply.

Vodovod_2014

At the end of the works on the construction of rainwater in the street Knez Milos wreath which is of vital importance for the city, especially with heavy rainfall. In parallel with setting the pipes for sewer works on projects for receiving rainwater from the hills and streets of the borough Partisan detachment Požarevac. These investments should be next year. The collector is important because it should storm water from the hills in “Brežane” channel. The same rainwater catchment and street “Hajduk Veljko” Street and Partisan detachments during instense precipitation blue basements and streets in the city center.

Vodovod_slika_2014

During the visit of local government sites, the deputy mayor Miodrag Stepanović noted that good progress and works on fecal collector of Pozarevac to port, which will be extended to Prugovo, whose construction will, with part of the collector Ljubicevo, the main source of “Key” from which the city supplies drinking water to be fully protected.

Подели са другима: Facebook Twitter