Почетак » Актуелно » О Граду
 

The gasification of the City CouncilО гасификацији на Градском већу

Gasification of the Town of Pozarevac and problems that have been monitoring this process were again the focus of government officials at the last session of the City Council. On this occasion Miodrag Milosavljevic, Mayor Pozarevac, addressed the public commenting and other topics considered most important for the citizens.

– What is interesting for our citizens is the gasification of Pozarevac, since our job is to by the Assembly session, which is expected in late November or early December, to finally resolve the question of the contract that exists with the „Gas Invest“.

Youth Office was approved to use of the new premises at the street „Stari Korzo“ because they problems with ceiling leakage and the Agency for Business Registers assigned to the shop in Parma street bb. Members of City Council have decided that the extension of the former restaurant „Cikos“ presented at the public auction provided that the required finding that ethnic restaurant with the same name. Agrarian fund has filed a request for a subsidy of 10,000 dinars per fattening cows, as approved by Council.

Music school „Stevan Mokranjac“ addressed a request for a trip that would be organized for all participants in the concert held on the day of liberation, when they showed great artistic talent and achievement, and will travel to Sremski Karlovci, where they will have the opportunity to meet with the city and also perform a concert.

To treat students suffering from cancer Chamber granted 200,000 dinars, noting Mayor Milosavljevic that such cases always go out to meet.Гасификација подручја Града Пожаревца и проблеми који већ годинама прате тај процес били су поново у центру пажње чланова Локалне Владе на последњој седници Градског већа. Тим поводом јавности обратио се председник већа Миодраг Милосављевић, градоначелник Пожаревца, коментаришући и друге теме које је сматрао најзначајнијим за грађане.

– Оно шта је интересантно за грађане наше је гасификација града Пожаревца, пошто нам је задатак да уради седнице Скупштине, која се очекује крајем новембра или почетком децембра, решимо коначно питање уговора који постоји са „Гас инвестом“.

Канцеларији за младе Одобрено је коришћење нових просторија у улици Стари корзо јер су у постојећем простору имали проблема прокишњавања таванице агенцији за привредне регистре додељен је локал у улици Парма бб. Чланови Градског већа донели су одлуку да се локал бивше кафане „Чикош“ изнесе на јавну лицитацију уз услов да се ту обавезно нађе етно ресторан са истим именом. Аграрни фонд је поднео захтев за субвенцију од 10.000 динара по товном јунету, што је веће одобрило.

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ се обратила захтевом за излет који би се организовао за све учеснике концерта одржан на дан ослобођења града, када су показали велико уметничко достигнуће и таленат, те ће отпутовати у Сремске Карловце, где ће имати прилику да се упознају са овим градом и његовим знаменитостима, такође одржати концерт.

За лечење ученика који болују од карцинома веће је одобрило 200.000 динара уз напомену градоначелника Милосављевића да ће се оваквим случајевима увек излазити у сусрет.