Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење електропривреде о редукцији коришћења електричне енергијеNotice of reducing use of electricity

Обавештење електропривреде о редукцији коришћења електричне енергије уз напомену да Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца врши детаљну анализу могућности додатног смањења потрошње.

Влада Републике Србије, у циљу заштите енергетског система, а на препоруку ЕПС-а,  донела је одлуку о ограничењу испоруке електричне енергије одређеним установама и компанијама које су велики потрошачи, а које нису од виталног значаја за свакодневно функционисање.

Грађанима и установама које обезбеђују виталне услуге (топлане, болнице, водоводи, прехрамбени комбинати и слично) струја неће бити искључивана. Искључује се декоративна и рекламна расвета, догревање просторија у пословним објектима свести на минимум. Кризни штабови ће урадити процену делатности које нису од виталног значаја за свакодневно функционисање и да они сведу потрошњу електричне енергије на технолошки минимум. Контрола реализације датих налога вршиће се стално, од стране надлежних инспекцијских служби.

Уколико наведене мере не буду дале планиране резултате бићемо принуђени да вршимо селективна искључивања индустријских купаца ради заштите енергетског система.

Такође се апелује домаћинствима да максимално смање потрошњу електричне енергије како би и у наредном периоду имали редовно снабдевање електричном енергијом.Notice of reducing use of electricity noting that Headquarters for Emergency Situations of Pozarevac perform a detailed analysis of additional opportunities to reduce electricity consumption.

The Government of the Republic of Serbia, in order to protect the power system, and on the recommendation of EPS, has made the decision to limit supply of electricity to certain institutions and companies that are large consumers, which are not vital to daily operation.

Citizens and organizations that provide vital services (power plants, hospitals, water supply, food conglomerates, etc.) the current will not be excluded. Decorative and advertising lighting is turned off, heating rooms in commercial buildings reduced to a minimum. Crisis staffs will do the assessment activities that are vital for daily functioning and that they reduce energy consumption in the technological minimum. Supervision of the order shall be given continuously, by the relevant inspection services.

If these measures are not yielded the intended results, we will be forced to carry a selective exclusion of industrial customers to protect the power system.

It also urges households to minimize power consumption to the future and have a regular supply of electricity.

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter