Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje JP “Parking servis” povereni poslovi upravljanja javnim i nekategorisanim putevima

Odlukom Skupštine Grada Požarevca broj 012-06-116/2017, koja je stupila na snagu 1. avgusta 2017. godine, JP „Parking servis“ povereni su poslovi upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na području grada Požarevca.

Prema čl. 8 Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 5/09) pod upravljanjem se podrazumeva:

 • Korišćenje javnih i nekategorisanih puteva (vršenje javnih ovlašćenja i sl.);
 • Zaštita javnih i nekategorisanih puteva;
 • Vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnih i nekategorisanih puteva;
 • Organizovanje i obavljanje stručnih poslova na izgradnji, rekonstrukciji održavanju i zaštiti javnih i nekategorisanih puteva;
 • Ustupanje radova na održavanju javnih i nekategorisanih puteva, organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnih i nekategorisanih puteva;
 • Planiranje izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnih i nekategorisanih puteva;
 • Označavanje javnih i nekategorisanih puteva i vođenje evidencije o putevima i o saobraćajno tehničkim podacima za te puteve;
 • Obavljanje i drugih poslova vezano za upravljanje javnim i nekategorisanim putevima u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;

Upravljanje javnim i nekategorisanim putevima pored poslova iz stava 1. ovog člana obuhvata i upravljanje saobraćajem na tim putevima.

Prema čl. 13 Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 5/09), upravljaču se poverava vršenje javnih ovlašćenja, a koja se odnose na izdavanje:

 1. Saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju priključaka na javni i nekategorisani put;
 2. Saglasnost za građenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, gasovoda i drugih sličnih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl. na javnom i nekategorisanom putu i zaštitnom pojasu opštinskog i nekategorisanog puta;
 3. Saglasnosti za izmenu saobraćajnih površina, pratećih sadržaja javnog i nekategorisanog puta;
 4. Saglasnost na projekte privremene saobraćajne signalizacije i opreme za izmeštanje saobraćaja sa državnih puteva na puteve u nadležnosti Gradske uprave;
 5. Posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom i nekategorisanom putu;
 6. Saglasnost za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom i nekategorisanom putu i u zaštitnom pojasu tog puta

Upravljač je dužan da odluči po zahtevu za izdavanje saglasnosti, dozvole i odobrenja iz stava 1. ovog člana u roku od 8 dana o dana podnošenja zahteva.

Protiv akata iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Gradskom veću Grada Požarevca i to u roku od 8 dana od dana dostavljanja tog akta.

Prema čl. 7 Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 5/09) javni put čine: gornji sloj puta (kolovozna konstrukcija, ivične trake odnosno ivičnjaci, rigole, bankine, berme, razdelne trake i sl.); donji sloj puta (nasipi, useci, zaseci, objekti, postrojenja i uređaji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda i sl.), putni objekti (mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi); priključci; trotoari, pešačke i biciklističke staze koje prate kolovoz puta; objekti za odvodnjavanje – propusti, jarkovi, drenaže; saobraćajna signalizacija; oprema puta (sve vrste zaštitnih ograda, smerokazi, instalacije rasvete i sl.); putni pojas koji čini projektovani poprečni presek puta i zemljišni pojas širine najmanje 1 metar sa obe strane računajući od krajnjih tačaka poprečnog profila puta; vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od 7 m.

Obračun svih naknada vrši JP „Parking servis“, kao upravljač puta.

Sve informacije vezane za poslove upravljanja putevima građani mogu dobiti na telefon 0800 111 012, ili na imejl: info@parkingservis.com

Podeli sa drugima: Facebook Twitter