Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење ЈП “Паркинг сервис” поверени послови управљања јавним и некатегорисаним путевима

Одлуком Скупштине Града Пожаревца број 012-06-116/2017, која је ступила на снагу 1. августа 2017. године, ЈП „Паркинг сервис“ поверени су послови управљања јавним и некатегорисаним путевима на подручју града Пожаревца.

Према чл. 8 Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 5/09) под управљањем се подразумева:

 • Коришћење јавних и некатегорисаних путева (вршење јавних овлашћења и сл.);
 • Заштита јавних и некатегорисаних путева;
 • Вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавних и некатегорисаних путева;
 • Организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији одржавању и заштити јавних и некатегорисаних путева;
 • Уступање радова на одржавању јавних и некатегорисаних путева, организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавних и некатегорисаних путева;
 • Планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавних и некатегорисаних путева;
 • Означавање јавних и некатегорисаних путева и вођење евиденције о путевима и о саобраћајно техничким подацима за те путеве;
 • Обављање и других послова везано за управљање јавним и некатегорисаним путевима у складу са законским и подзаконским прописима;

Управљање јавним и некатегорисаним путевима поред послова из става 1. овог члана обухвата и управљање саобраћајем на тим путевима.

Према чл. 13 Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 5/09), управљачу се поверава вршење јавних овлашћења, а која се односе на издавање:

 1. Сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни и некатегорисани пут;
 2. Сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, гасовода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном и некатегорисаном путу и заштитном појасу општинског и некатегорисаног пута;
 3. Сагласности за измену саобраћајних површина, пратећих садржаја јавног и некатегорисаног пута;
 4. Сагласност на пројекте привремене саобраћајне сигнализације и опреме за измештање саобраћаја са државних путева на путеве у надлежности Градске управе;
 5. Посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном и некатегорисаном путу;
 6. Сагласност за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном и некатегорисаном путу и у заштитном појасу тог пута

Управљач је дужан да одлучи по захтеву за издавање сагласности, дозволе и одобрења из става 1. овог члана у року од 8 дана о дана подношења захтева.

Против аката из става 1. овог члана може се изјавити жалба Градском већу Града Пожаревца и то у року од 8 дана од дана достављања тог акта.

Према чл. 7 Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 5/09) јавни пут чине: горњи слој пута (коловозна конструкција, ивичне траке односно ивичњаци, риголе, банкине, берме, разделне траке и сл.); доњи слој пута (насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и уређаји за одводњавање пута и заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.), путни објекти (мостови, подвожњаци, надвожњаци, тунели, галерије, потпорни и обложни зидови); прикључци; тротоари, пешачке и бициклистичке стазе које прате коловоз пута; објекти за одводњавање – пропусти, јаркови, дренаже; саобраћајна сигнализација; опрема пута (све врсте заштитних ограда, смерокази, инсталације расвете и сл.); путни појас који чини пројектовани попречни пресек пута и земљишни појас ширине најмање 1 метар са обе стране рачунајући од крајњих тачака попречног профила пута; ваздушни простор изнад коловоза у висини од 7 м.

Обрачун свих накнада врши ЈП „Паркинг сервис“, као управљач пута.

Све информације везане за послове управљања путевима грађани могу добити на телефон 0800 111 012, или на имејл: info@parkingservis.com

Подели са другима: Facebook Twitter