Početak » Obaveštenja
 

Obaveštenje o donetom Rešenju o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada broj: 08  operateru Slavici Nikolić PR

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

GRADSKA UPRAVA

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj,

poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Odsek za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

ul. Drinska br. 2

12000 Požarevac

O B A V E Š T E Nj E

Nadležni organ obaveštava javnost da je doneto Rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada broj: 08  operateru Slavici Nikolić PR. Radnja za sakupljanje otpada „Aleksandar 17“ ul. Jugovićeva br. 83 iz Požarevca.

                Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Požarevca, u skladu sa članom 59, 60, 69 i članom 70. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. Zakon) objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada broj: 08 od 31.12.2019. godine operateru Slavici Nikolić PR. Radnja za sakupljanje otpada „Aleksandar 17“ ul. Jugovićeva br. 83 iz Požarevca a po podnetom Zahtevu broj: 14-501-268/2019 od 02.12.2019. godine za izdavanje dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji grada Požarevca.

Aktivnosti koje navedeni operater preduzima u okviru sakupljanja neopasnog otpada su sakupljanje papirne, kartonske, plastične i metalne (aluminijumske limenke)  – ambalaže na teritoriji grada Požarevca.

Po sakupljanju navedenog neopasnog otpada na teritoriji grada Požarevca isti odmah predaje ovlašćenom operateru sa kojim ima sklopljen Ugovor (važeći) o poslovno tehničkoj saradnji.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite životne sredine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rešenja, a preko ovog organa, sa taksom od 480,00 dinara uplaćenom na račun 840-742221843-57 sa pozivom na broj 97, dokaz o uplati takse dostaviti u prilogu žalbe.

                Uvid  u doneto Rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada broj: 08 od 31.12.2019. godine  operateru Slavici Nikolić PR. Radnja za sakupljanje otpada „Aleksandar 17“ ul. Jugovićeva br. 83 iz Požarevca,  može se izvršiti svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova u kancelariji broj 115 (na spratu), U NAREDNIH 15 DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA NA SAJTU GRADA POŽAREVCA, kontakt telefon: 012/539-726, e-mail mvasic@pozarevac.rs Gradska uprava grada Požarevca Ul. Drinska br. 2 u Požarevcu.

U Požarevcu, 31.12.2019. godine

Podeli sa drugima: Facebook Twitter