Početak » Obaveštenja
 

Obaveštenje o dopunskom Rešenju o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Republika Srbija

GRADSKA UPRAVA

GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj,

poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Broj: 014-501-146/2019-2

Datum: 02. oktobar 2020. godine

P o ž a r e v a c

 

Obaveštenje o dopunskom Rešenju o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Ministarstvo zaštite životne sredine obratilo se Gradu Požarevcu zahtevom za izmenu rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje otpada br. 19-00-0902/2019 Ministarstva zaštite životne sredine od 28. Februara 2020. god  da se izvrši usklađivanje Dozvole za skladištenje i tretman izdate rešenjem br. 014-501-146/2019 – ispravka od 02.07.2019.god operateru„Ecolux Recycling“ d.o.o. Požarevac, ulica Đure Đakovića bb, sa važećim zakonskim propisima. Nije predviđena izmena tehnološkog procesa, niti povećanje kapaciteta tretmana otpadne plastike. Promenjen je kapacitet skladišnog prostora unutar objekta Hala 2 i došlo je do promene lica odgovornog za stručni rad.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u dopunsko rešenje u kancelariji 36 Gradske uprave Grada Požarevca svakog radnog dana od 7,30 – 15,30 i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od objavljivanja ovog rešenja na sajtu Grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter