Početak » Obaveštenja
 

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji operatera „Ekolux Recycling“ d.o.o. u Požarevcu, ulica Đure Đakovića bb

Gradska uprava Grada Požarevca na osnovu čl. 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje

 OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji operatera „Ekolux Recycling“ d.o.o. u Požarevcu, ulica Đure Đakovića bb u postojećem industrijskom objektu na kat. parcelama br. 7740/3, 7740/6, 7761/3, 7659, 7658/1, 7657/1 u KO Požarevac, i u postojećem industrijskom objektu na kat parcelama br. 7655/2, 7655/3, 7655/10 u KO Požarevac, u delu kompleksa nekadašnje fabrike za proizvodnju šećera.

Nadležni organ obaveštava javnost da je privredno društvo – operater „Ekolux Recycling“ d.o.o. iz Požarevca, ulica Đure Đakovića bb, Požarevac , 12 000  Požarevac, registrovano kod APR-a pod matičnim brojem 21408069, sa pretežnom delatnosti: 3832 – Ponovna upotreba razvrstanih materijala, podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog  otpada, indeksnih brojeva otpada 07 02 13, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 01, 20 01 39 razvrstanih prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS“, br. 56/10), na lokaciji operatera ulica Đure Đakovića bb, 12 000 Požarevac, u postojećem industrijskom objektu na kat. parcelama br. 7740/3, 7740/6, 7761/3, 7659, 7658/1, 7657/1 u KO Požarevac, i u postojećem industrijskom objektu na kat parcelama br. 7655/2, 7655/3, 7655/10 u KO Požarevac, u delu kompleksa nekadašnje fabrike za proizvodnju šećera dana 16. aprila 2019. godine, pod brojem 14-501-82/2019.

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br. 36, ulica Drinska 2, svakog radnog dana u periodu od 12-14 sati. Dolazak je potrebno prethodno najaviti na broj telefona 012/539-678.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 03. jun 2019. godine na e-mail adresu marko.savic@pozarevac.rs

Podeli sa drugima: Facebook Twitter