HomeПочетак » Обавештења » Заштита животне средине
 

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада Прeдузећа „ РИСТИЋ М012“ д.о.о.Notice of receipt of the Request for a permit for the storage and treatment of non-hazardous waste company „RISTIĆ M012“ Ltd.

Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за привреду и финансије

Дринска бр.2

12000 Пожаревац

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада Прeдузећа „ РИСТИЋ М012“ д.о.о.

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, на основу члана 63. став 2 Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС“, број 36/09) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада од стране Предузећа „РИСТИЋ М012 „ д.о.о. из Пожаревца.

Надлежни орган обавештава јавност да је Предузеће „РИСТИЋ М012 „ д.о.о. из Пожаревца (регистровано код АПР са матичним бројем 20625023 и шифром претежне делатности 51570 – трговина на велико отпацима и остацима) поднело Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, дана 12.04.2012. године.

Активности које овај оператер предузима у оквиру управљања неопасним отпадом на складишту су: допремање, мерење, истовар, разврставање, пламено сечење, сечење ручним алатима, пресовање, балирање и привремено складиштење. Метални материјали се разврставају и секу ручним алатом или се примењује пламено сечење и пласирају на тржиште. Пластика се класира, балира и пласира на тржиште. Папир се класира, балира и пласира даље на тржиште.

Складиштење и третман неопасног отпада, успостављено је на делу катастарске парцеле број 20225 КО Пожаревац, у Пожаревцу, Београдски пут бб. Површина дела наведене парцеле на којој је устројено складиштење је 0ha 58a 57m2

Рок за достављање мишљења и предлога је 15.05.2012.године на e-mail: mmilenkovic@pozarevac.rs

Увид у поднети Захтев може се извршити у канцеларији 32 (тел. 012/539-690) Градске управе града Пожаревца, Дринска бр.2, у Пожаревцу.

Republic of Serbia

City Administration POZAREVAC

Department of Economy and Finance

Drina # 2

12000 Požarevac

Notice of receipt of the Request for a permit for the storage and treatment of non-hazardous waste company „RISTIĆ M012“ Ltd.

Department of Economy and Finance of the City Administration of Pozarevac, based on Article 63 paragraph 2 of the Waste Management (Official Gazette of RS „, No. 36/09) published Notice of receipt of the request for a permit for the storage and treatment of hazardous waste by the Company „RISTIĆ M012“ Ltd. from Pozarevac.

The competent authority shall inform the public that the company „RISTIĆ M012“ Ltd. Pozarevac (APR registered with the registration number 20, 625, 023 and principal business activity code 51 570 – Wholesale trade waste and scrap) filed an application for a permit for the storage and treatment of hazardous waste on 12.04.2012.

Activities undertaken by the operator in the management of nonhazardous waste in stock are conveying, weighing, unloading, sorting, flame cutting, hand tools, cutting, pressing, baling and temporary storage. Metallic materials are sorted and cut with hand tools or flame cutting is used and placed on the market. Plastics are graded, baled and sold on the market. Paper products are graded, baled and sold on the market.

Storage and treatment of hazardous waste, was established on part of the cadastral parcel number 20 225 KO Pozarevac, in Pozarevac, Belgrade bb. Area of ​​land on which the above is a structured storage is 0ha 58a 57m2

The deadline for submission of opinions and proposals on the 15.05.2012.godine e-mail: mmilenkovic@pozarevac.rs

Examination of the submitted application may be made at the office 32 (tel. 012/539-690) City Administration Pozarevac – Drinska No.2, in Pozarevac.

Share:Подели са другима: Facebook Twitter