Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of public hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 01-06-18 od 18.2.2015. godine daje se sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 18.2.2015. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

1. Nacrt Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Požarevca.

Navedeni akt stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se svi zainteresovani građani na području grada Požarevca, Gradska opština Kostolac, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 19.2.2015. godine do 26.2.2015. godine i daju primedbe i predloge na navedeni akt putem elektronske pošte na adresu skupstina(at)pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „Za javnu raspravu-utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta“.

Otvoreni sastanak predstavnika organa Grada Požarevca i zainteresovanih pravnih lica, udruženja, građana i sredstava javnog obaveštavanja održaće se dana 26.2.2015. godine, sa početkom u 10,00 sati u sali 107 Skupštine grada Požarevca. Odgovore na pitanja na tom sastanku davaće predstavnici Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“ u Požarevcu.

Navedeni akt stavljen je na uvid i u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA,

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

  Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljištaPursuant to Article 8 of the Decision on the manner of conducting public hearings and method of informing the public about the conduct of public hearings („Official Gazette of Pozarevac“ no. 1/09 and 6/13) of the Act and the President of the Assembly of Pozarevac on convening a public hearing no. 01-06-18 of 18.02.2015. year gives the following

Notice of public hearing convened

On 02.18.2015.  called the public hearing for the following act:

1. Draft Decision determining the contribution of the construction land in the city of Pozarevac.

The SBA is placed on access to the Internet site of Pozarevac www.pozarevac.rs, the news channel „Info 012“ Pozarevac, the bulletin board of the City of Pozarevac and the notice board of the City Municipality Kostolac.

We invite all interested citizens on the territory of Pozarevac, Municipality Kostolac, companies from the territory of Pozarevac, public media and other entities to participate in the public debate during the period from 02.19.2015. until 26/02/2015. year and provide comments and suggestions on the act by e-mail at skupstina (at) pozarevac.rs or in writing at the address of the City Council of Pozarevac, ul. Drinska no. 2, 12000 Pozarevac, office. 48 indicating „For the public debate-establishing the contribution of the construction land.“

Open meeting of representatives of the City of Pozarevac and interested legal entities, associations, citizens and the mass media will be held on 26.02.2015. , starting at 10.00 pm in Room 107 of the City of Pozarevac. Answers to the questions at the meeting encoder representatives of the Public Company „Directorate for construction of Pozarevac“ Pozarevac.

The SBA is placed on insight and on the premises of the City of Pozarevac and Kostolac City Municipality.

Take part in the public debate give a contribution making better decisions in the Assembly of Pozarevac.

President of the Assembly,

Bane Spasovic, LLB

  Decision on determining the contribution of the construction land

Podeli sa drugima: Facebook Twitter