Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje: Odredbe člana – ZOUP

grb_rs

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

GRADSKA UPRAVA         

Broj: 01-03114/16

Datum: 02.08.2016.

P O Ž A R E V A C

O B A V E Š T E Nj E

U cilju primene čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16, u daljem tekstu: ZOUP), u postupcima koji se vode pred organima Gradske uprave grada Požarevca, po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, a u kojima je potrebno vršiti uvid, odnosno pribavljati i obrađivati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za postupanje po istom, obaveštavamo sledeće:

Odredbama člana 9. st. 1. i 2. ZOUP, propisano je da je organ dužan da strankama omogući da uspešno i celovito ostvare i zaštite prava i pravne interese, kao i da se postupak vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova za stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja. Stavom 3. istog člana predviđeno je da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, dok saglasno stavu 4. istog člana organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Odredbama člana 103. ZOUP propisano je: da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje (stav 1); da ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano, a ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku (stav 2); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, a ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 59. stav (2) ovog zakona) (stav 3).

Zaposleni radnici Gradske uprave grada Požarevca u postupcima koji vode pribavljaju podatke iz službenih evidencija elektronskim ili neposrednim uvidom u evidenciju u slučajevima u kojima je to moguće ili na upit, u skladu sa navedenim odredbama ZOUP.

U postupku rešavanja o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica, odnosno druge stranke, poreski organ može vršiti uvid, pribavljati i obrađivati samo one podatke koji su zakonom ili posebnim propisom utvrđeni kao neophodni za rešavanje o određenom pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke.

Ukoliko se radi o postupku pokrenutom po zahtevu stranke, stranka ima pravo da sama pribavi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Ovo pravo stranke je ustanovljeno kao izuzetak od pravila da je organ dužan da podatke pribavi po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke, ako se radi o ličnim podacima i ako postoji izričita izjava stranke.

Imajući u vidu da je kao uslov da stranka sama pribavlja podatke predviđena i njena izričita izjava i s obzirom da se radi o izuzetku od principa delotvornosti i ekonomičnosti postupka, potrebno  je da ovakva izjava stranke bude u pisanoj formi (Obrazac 1) koji možete preuzeti ovde.

Obaveštavamo da stranka može izjaviti da će pribaviti samo pojedine (ne sve) lične podatke, u kom slučaju će i dalje postojati obaveza organa da prikupi podatke koji nedostaju, a koje nisu obuhvaćeni izričitom izjavom stranke.

Listu ovlašćenih lica Gradske uprave grada Požarevca za rešavanje upravnih stvari po upravnim oblastima možete preuzeti ovde.

Dostavljanje  podataka od strane ovlašćenog lica koje vodi službenu evidenciju, na zahtev organa Gradske uprave grada Požarevca se vrši slanjem putem pošte, lično ili putem mejla skenirani dokument na adresu ovlašćenog lica drugog državnog organa ili adresu elektronske pošte drugog državnog organa. Napominjemo da se prethodno mora izvršiti razmena podataka o adresi mejla putem zvaničnog dopisa između dva državna organa na nivou opštine, odnosno grada kojim će biti precizirane adrese i ovlašćena lica koja imaju pristup navedenom mejlu, shodno načelu čuvanja službene tajne.

U cilju dostavljanja podataka koji su neophodni za odlučivanje, nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave grada Požarevca može se obratiti zahtevom za dostavljanje podataka drugom državnom organu popunjavanjem odgovarajućeg dela Obrasca 2. Prosleđivanje zahteva drugom državnom organu se vrši na isti način, kao i prilikom dostavljanja podataka na osnovu zahteva za pribavljanje podataka iz službenih evidencija koji su dostavili drugi državni organi.

U prijemnoj kancelariji i pisarnici Gradske uprave grada Požarevca se mogu preuzeti (Obrazac 1) i (Obrazac 2), a koje možete preuzeti ovde.

Stranka koja je nezadovoljna postupanjem organa Gradske uprave grada Požarevca  vezano za primenu odredaba čl. 9 i 103 ZOUP kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija može neposredno ili pismenim putem svoje primedbe i žalbe uložiti šefu nadležne službe ili načelniku nadležnog odeljenja Gradske uprave grada Požarevca, a ukoliko je i dalje nezadovoljna postupanjem nadležnog organa može se lično kao i pisanim putem obratiti načelniku Gradske uprave grada Požarevca.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter