Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje Vlade Republike Srbije i gradonačelnika grada Požarevca o bespravnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Na osnovu zaključka Zaključka Vlade 05 broj: 320-2875/2016 od 11. marta 2016. godine i člana 89. stav 1. tačka 5) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 9/09),

O B A V E Š T A V A J U    S E

  1. Poljoprivrednici koji koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova, da mogu, izuzetno u agroekonomskoj 2015/2016. godini da prijave Odeljenju za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koju su koristili i koriste bez pravnog osnova, najkasnije do 01.05.2016. godine i istovremeno uz zaključenje vansudskog poravnanja plate naknadu za korišćenje tog zemljišta.
  2. Naknada za korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1. ovog obaveštenja plaća se po osnovu vansudskih poravnanja, u iznosu prosečne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije.
  3. Prijavu se mogu podneti lično u Odeljenju za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2 svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova ili preporučenom pošiljkom na adresu: Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2.
  4. Lica koja ne postupe u skladu sa zaključkom Vlade 05 broj: 320-2875/20146 od 11.03.2016. godine i ovim obaveštenjem i ne podnesu prijave do 01.05.2016. godine, podležu krivičnoj odgovornosti.
  5. Obaveštenje istaknuti na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca, mesnim kancelarijama i objaviti na web stranici Gradske uprave Grada Požarevca, listu „Reč naroda“, kao i na TV „Duga“ i SAT TV.

GRADONAČELNIK GRADA POŽAREVCA

Miomir Ilić, dipl.inž.šumarstva

 Zaključak Vlade RS

Podeli sa drugima: Facebook Twitter