Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Obeležen početak toplifikacije PetkeMarking the beginning of the heating system in Petka

U prisustvu meštana naselja Petka i predstavnika lokalne samouprave obeležen je početak radova na toplifikaciji ovog naselja. Investicija je vredna 280.000 dinara, a sredstva se izdvajaju iz budžeta grada Požarevca i Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Do kraja ove godine planiran je završetak toplovoda do centra sela, a zatim će se raditi mreža i priključci za domaćinstva. Posle Starog Kostolca, Drmna i Klenovnika, naselje Petka je četvrto koje se toplificira rekao je predsednik gradske opštine Kostolac, Vladimir Vila i dodao:

-Danas smo ovde da ozvaničimo početak najveće investicije u gradskoj opštini Kostolac, vredne 280 miliona dinara. Projektom je predviđeno priključenje 400 korisnika u naselju Petka, prošle i ove godine je uloženo oko 100 miliona dinara iz Budžetskog fonda za zažtitu životne sredine za realizaciju građevinskih, mašinskih radova i nabavku opreme i nadam se da će do početka sledeće grejne sezone biti priključeni objekti u centru sela. Očekuje nas veliki posao, to je kapitalna investicija za ovo područije i nadam se da ćemo uz pomoć grada stvoriti uslove da se sledeće godine većina meštana sela Petka greje na toplifikaciju“.

O ovoj, kao i drugim investicijama koje se rade u gradu Požarevcu uz pomoć sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine, predsednik Fonda, Žarko Pivac je rekao:

-U predhodne tri godine iz budžeta grada Požarevca preko Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i sredstvima Privrednog društva „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ za toplificiranje u gradu Požarevcu uloženo je oko osam miliona evra, sredstava i možemo da kažemo da je Gradska opština Kostolac što se razvijenosti i uslova življenja tiče na najvišem mestu u Srbiji. Osim grada Kostolca, Starog Kostolca, Klenovnika i sada Petke, maltene sva naselja će biti toplificirana. To je velika i značajna investicija, a što se ulaganja u narednom periodu tiče, mi se uvek opredeljujemo prema prioritetima koje nam dostavljaju predstavnici Gradske opštine Kostolac, tako da nema nikakvih sumnji da će biti isfinansirana celokupna investicija toplificiranja samog naselja Petka. Podsećam da je pre dve godine svečano obeležen završetak vodovoda u naselju Petka i naš je cilj da takve uslove imaju svi žitelji na teritoriji grada. Ono što je prioritet za vladajuću strukturu, jeste da se projekti započinju, ali i završavaju. To su naši principi i na tome ćemo i u budućnosti istrajavati“.

Možda se nekima čini da se poslovi započeti sa mandatom ove vlasti sporo realizuju, ali je sigurno da će biti završeni istakao je predsednik Skupštine grada Požarevca, Miomir Ilić :

-Smatram da se svi investicioni radovi uspešno privode kraju, a toplifikjacija naselja Petka je jedan od kapitalnih projekata za područije grada Požarevca“.

Gradonačelnik Požarevca, Miodrag Milosavljević najavio je nastavak radova na toplifikaciji, kao i izgradnji kanalizacione mreže na područiju grada:

-Zadnje tri i po godine, koliko je ova koalicija na vlasti, odlučno smo krenuli u investicije koje će omogučiti podizanje životnog standarda građana. Krenuli smo sa velikim poduhvatom kada je u pitanju toplifikacija, pre mesec dana završen je posao u Klenovniku, počeli su radovi u Petki, u pripremi je Ćirikovac. Takođe, radi se kolektor u vrednosti 300 – 400 miliona dinara, koji će omogućiti širenje kanalizacione mreže i smanjenje nitrata u našem vodovodnom sistemu. Gašenjem septičkih jama na lokaciji prema Zabeli i Ljubičevu zaštitićemo naše vodoizvorište, a veliki kišni kolektor će omogućiti da ulice budu uređenije.“

Svečanosti su prisustvovali zamenica gradonačelnika, Vukica Vasić, zamenik predsednika Skupštine grada Požarevca, Milić Jovanović i predsednik Skupštine Gradske opštine Kostolac Emil Andrun i drugi gosti.In the presence of residents of the village Friday and representatives of local government was marked by the commencement of the heating system of this settlement. The investment is worth 280 000 dinars, and the funds allocated from the budget of Pozarevac and Budget Fund for Environmental Protection. By the end of this year is scheduled for completion hot water to the village center, and will then operate the network and connections to households. After the Old Kostolac and Drmno Klenovnik, the settlement Petka  is the next place with heating system said the city president of municipality Kostolac, Vladimir Vila and added:

-We are here today to give effect to start the biggest investment in the urban municipality Kostolac, worth 280 million dinars. The project envisages connecting 400 users in the settlement Petka, the last and this year has invested about 100 million dinars from the budget fund for zažtitu environment for the realization of civil, mechanical works and procurement of equipment and I hope that by the beginning of the next heating season will be attached to objects in center of the village. We will have a big job, it’s capital investment for this area and we hope to create with the help of the following conditions, most villagers in the heated heating Petka „.

On this and other investments that are made in Pozarevac with funding from the budget of the Fund for Environmental Protection, Zarko Pivac said:

In the previous three-year budget of over Pozarevac Budget Fund for Environmental Protection and funds of the Company „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ for heating system in Pozarevac invested around eight million, and funds can not say that the Municipality is the Kostolac development and living conditions concerns at the highest place in Serbia. In addition to the town of Kostolac, Old Kostolac, Klenovni, and now Petka, almost all settlements will have heating system. This is a large and significant investment, which is investing in the future is concerned, we always opt to deliver the priorities that we representatives of the City Municipal Kostolac, so there is no doubt that it will be funded entire investment for heating in the settlement Petka. I recall that two years ago solemnly marked the completion of water supply in Petka, and our goal is to have such conditions all the residents in the city. What is a priority for the ruling structure, is to start projects, but also the end. These are our principles and we will persist in the future. „

Maybe some people seem to start a business with the mandate of this government realize slowly, but they certainly will be completed said Mayor of Pozarevac, Miomir Ilic:

-I believe that all investment works successfully brought to an end, a settlement toplifikjacija Friday is one of the capital projects for areas of Pozarevac. „

Mayor Pozarevac, Miodrag Milosavljevic announced the continuation of work on the heating system and building a sewage system on the fields of:

-The last three and a half years, as the coalition in power, we moved decisively to make investments that will allow the raising of living standards. We started with a big undertaking when it comes to the heating system, last month completed the job in Klenovnik, work began in the Petka, in preparation Cirikovac. Also, it is the collector value of 300 – 400 million dinars, which will allow expansion of the sewerage network and the reduction of nitrate in our water system. Turning off the on-site septic tanks and the Zabeli Ljubicevo will protect our water sources, and a rain collector will allow the street to be better organized. „

The ceremony was attended by the Deputy Mayor, Vukica Vasic, Vice President of the City of Pozarevac, Milic Jovanović and the Mayor of the City Municipal Kostolac Emil Andrun other guests.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter