Почетак » Актуелно » О Граду
 

Обележен почетак топлификације ПеткеMarking the beginning of the heating system in Petka

У присуству мештана насеља Петка и представника локалне самоуправе обележен је почетак радова на топлификацији овог насеља. Инвестиција је вредна 280.000 динара, а средства се издвајају из буџета града Пожаревца и Буџетског фонда за заштиту животне средине. До краја ове године планиран је завршетак топловода до центра села, а затим ће се радити мрежа и прикључци за домаћинства. После Старог Костолца, Дрмна и Кленовника, насеље Петка је четврто које се топлифицира рекао је председник градске општине Костолац, Владимир Вила и додао:

-Данас смо овде да озваничимо почетак највеће инвестиције у градској општини Костолац, вредне 280 милиона динара. Пројектом је предвиђено прикључење 400 корисника у насељу Петка, прошле и ове године је уложено око 100 милиона динара из Буџетског фонда за зажтиту животне средине за реализацију грађевинских, машинских радова и набавку опреме и надам се да ће до почетка следеће грејне сезоне бити прикључени објекти у центру села. Очекује нас велики посао, то је капитална инвестиција за ово подручије и надам се да ћемо уз помоћ града створити услове да се следеће године већина мештана села Петка греје на топлификацију“.

О овој, као и другим инвестицијама које се раде у граду Пожаревцу уз помоћ средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине, председник Фонда, Жарко Пивац је рекао:

-У предходне три године из буџета града Пожаревца преко Буџетског фонда за заштиту животне средине и средствима Привредног друштва „Термоелектране и копови Костолац“ за топлифицирање у граду Пожаревцу уложено је око осам милиона евра, средстава и можемо да кажемо да је Градска општина Костолац што се развијености и услова живљења тиче на највишем месту у Србији. Осим града Костолца, Старог Костолца, Кленовника и сада Петке, малтене сва насеља ће бити топлифицирана. То је велика и значајна инвестиција, а што се улагања у наредном периоду тиче, ми се увек опредељујемо према приоритетима које нам достављају представници Градске општине Костолац, тако да нема никаквих сумњи да ће бити исфинансирана целокупна инвестиција топлифицирања самог насеља Петка. Подсећам да је пре две године свечано обележен завршетак водовода у насељу Петка и наш је циљ да такве услове имају сви житељи на територији града. Оно што је приоритет за владајућу структуру, јесте да се пројекти започињу, али и завршавају. То су наши принципи и на томе ћемо и у будућности истрајавати“.

Можда се некима чини да се послови започети са мандатом ове власти споро реализују, али је сигурно да ће бити завршени истакао је председник Скупштине града Пожаревца, Миомир Илић :

-Сматрам да се сви инвестициони радови успешно приводе крају, а топлификјација насеља Петка је један од капиталних пројеката за подручије града Пожаревца“.

Градоначелник Пожаревца, Миодраг Милосављевић најавио је наставак радова на топлификацији, као и изградњи канализационе мреже на подручију града:

-Задње три и по године, колико је ова коалиција на власти, одлучно смо кренули у инвестиције које ће омогучити подизање животног стандарда грађана. Кренули смо са великим подухватом када је у питању топлификација, пре месец дана завршен је посао у Кленовнику, почели су радови у Петки, у припреми је Ћириковац. Такође, ради се колектор у вредности 300 – 400 милиона динара, који ће омогућити ширење канализационе мреже и смањење нитрата у нашем водоводном систему. Гашењем септичких јама на локацији према Забели и Љубичеву заштитићемо наше водоизвориште, а велики кишни колектор ће омогућити да улице буду уређеније.“

Свечаности су присуствовали заменица градоначелника, Вукица Васић, заменик председника Скупштине града Пожаревца, Милић Јовановић и председник Скупштине Градске општине Костолац Емил Андрун и други гости.In the presence of residents of the village Friday and representatives of local government was marked by the commencement of the heating system of this settlement. The investment is worth 280 000 dinars, and the funds allocated from the budget of Pozarevac and Budget Fund for Environmental Protection. By the end of this year is scheduled for completion hot water to the village center, and will then operate the network and connections to households. After the Old Kostolac and Drmno Klenovnik, the settlement Petka  is the next place with heating system said the city president of municipality Kostolac, Vladimir Vila and added:

-We are here today to give effect to start the biggest investment in the urban municipality Kostolac, worth 280 million dinars. The project envisages connecting 400 users in the settlement Petka, the last and this year has invested about 100 million dinars from the budget fund for zažtitu environment for the realization of civil, mechanical works and procurement of equipment and I hope that by the beginning of the next heating season will be attached to objects in center of the village. We will have a big job, it’s capital investment for this area and we hope to create with the help of the following conditions, most villagers in the heated heating Petka “.

On this and other investments that are made in Pozarevac with funding from the budget of the Fund for Environmental Protection, Zarko Pivac said:

In the previous three-year budget of over Pozarevac Budget Fund for Environmental Protection and funds of the Company “Termoelektrane i kopovi Kostolac” for heating system in Pozarevac invested around eight million, and funds can not say that the Municipality is the Kostolac development and living conditions concerns at the highest place in Serbia. In addition to the town of Kostolac, Old Kostolac, Klenovni, and now Petka, almost all settlements will have heating system. This is a large and significant investment, which is investing in the future is concerned, we always opt to deliver the priorities that we representatives of the City Municipal Kostolac, so there is no doubt that it will be funded entire investment for heating in the settlement Petka. I recall that two years ago solemnly marked the completion of water supply in Petka, and our goal is to have such conditions all the residents in the city. What is a priority for the ruling structure, is to start projects, but also the end. These are our principles and we will persist in the future. “

Maybe some people seem to start a business with the mandate of this government realize slowly, but they certainly will be completed said Mayor of Pozarevac, Miomir Ilic:

-I believe that all investment works successfully brought to an end, a settlement toplifikjacija Friday is one of the capital projects for areas of Pozarevac. “

Mayor Pozarevac, Miodrag Milosavljevic announced the continuation of work on the heating system and building a sewage system on the fields of:

-The last three and a half years, as the coalition in power, we moved decisively to make investments that will allow the raising of living standards. We started with a big undertaking when it comes to the heating system, last month completed the job in Klenovnik, work began in the Petka, in preparation Cirikovac. Also, it is the collector value of 300 – 400 million dinars, which will allow expansion of the sewerage network and the reduction of nitrate in our water system. Turning off the on-site septic tanks and the Zabeli Ljubicevo will protect our water sources, and a rain collector will allow the street to be better organized. “

The ceremony was attended by the Deputy Mayor, Vukica Vasic, Vice President of the City of Pozarevac, Milic Jovanović and the Mayor of the City Municipal Kostolac Emil Andrun other guests.

Подели са другима: Facebook Twitter