Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Obeležena 150. godišnjica jedne od najstarijih škola u SrbijiMarked 150th anniversary of one of the oldest schools in Serbia

Monumentalni jubilej Požarevačke gimnazije

Svečana akademija, održana u Centru za kulturu 24. septembra, predstavljala je rođendansku krunu obeležavanja velikog jubileja-150. godišnjice postojanja Požarevačke gimnazije, jedne od obrazovnih institucija sa najbogatijom tradicijom u Srbiji. Pored bivših i sadašnjih učenika Gimnazije, prisustvovali su ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Žarko Obradović, zatim gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić i predsednik Skupštine grada Žarko Pivac, sa saradnicima, episkop braničevski Ignjatije, kao i predstavnici Vojske, Policije obrazovanja i javnog života. O značaju ove pedagoške ustanove u razvoju srpskog obrazovanja govorili su: ministar Obradović, gradonačelnik Ilić, predsednik Organizacionog odbora proslave jubileja Miodrag Milosavljević i direktorka Gimnazije Danijela Žukovski. Uručena su priznanja kolektivima i pojedincima koji su imali posebne zasluge za funkcionisanje i razvoj Gimnazije. Izveden je prigodan kulturno umetnički program u kome je posebno zapažen bio nastup gimnazijskog ženskog hora „Lazarice“.

Uoči Akademije, kolektiv Požarevačke gimnazije ugostio je generacije koje su prošle kroz ovu, širom Srbije vrlo prepoznatljivu srednju školu staru petnaest decenija. Među brojnim gostima, nekadašnjim đacima, bili su ljudi od vrlo uspešnih karijera, kao i najviđenija lica grada. Direktorka Danijela Žukovski, nastojala je tom prilikom da podstakne sećanja i uspomene na nekadašnja vremena mnogih generacija koje su na puteve i raskršća života usmeravani iz klupa Požarevačke gimnazije.

– Ovo je trenutak da se ponovo družimo, osetimo duh vremena koji smo nekada proživeli, ali isto tako i ovog današnjeg vremena. Takođe, želja nam je da primetite tokove modernog obrazovanja, koje smatramo, a nadamo se daćete se složiti, da ova škola sledi, što nam je namera da i nadalje činimo, istakla je Danijela Žukovski pozdravljajući nekadašnje đake i profesore okupljene prilikom jubileja u velikom holu škole.

Potom su usledile izložba fotografija i dokumenata koji svedoče o 15 decenija postojanja i rada Požarevačke gimnazije, izložba likovnih ostvarenja i otvaranje novo-opremljenog kabineta za biologiju.

Inače, obeležavanje jubileja traje već mesecima uz stalna podsećanja na značaj Požarevačke ginmazije. Škola u čijem su klupama, od nastanka do danas, sedeli državnici, naučnici, umetnici, iznedrila je 17 akademika i nebrojeno uspešnih ljudi u svim oblastima. Jubilej se obeležava nizom manifestacija, započetim u februaru, koje su obuhvatile: književne većeri, javne časove na temu fizike, astronomije, filozofije, matematike, biologije, hemije i drugh naučnih disciplina, muzičke nastupe, likovnu koloniju, kviz, posetu učenika Narodnoj skupštini, Dnevnom boravku za decu ometenom u razvoju, prezentovanje poštanske marke posvećene jubileju… Programom pod nazivom „Nekad i sad“ Požarevačka gimnazija predstavila se na Festivalu mladih u velikoj Sali Centra za kulturu Požarevac. Ovo mešovito umetničko veće obuhvatilo je tri segmenta kroz koje su gimnazijalci pokazali čime se bave i šta vole: ples, muzika i poezija i gluma. Najpre je publika uživala u dramskom odlomku iz „Koštane“ Bore Stankovića, a zatim i u umetničkom govorenju stihova članova recitatorske sekcije škole. Ritmička sekcija je izvela latino miks „Alabina“, kao i koreografiju „Jovano, Jovanke“. Hor „Lazarice“ pevao je „Čoček“, „Ruse kose“, „Slavuj pile“, ali i „Mamma Mia“ i „More then words“. Muzička sekcija je takođe izvela šarolik program koji je oduševio publiku.

– U realizaciju celog projekta proslave obeležavanja jubileja Gimnazije uloženo je mnogo energije i mnogo entuzijazma. Nekadašnji učenik škole, dr. Vladimir Poučki održao je predavanje o ubrzavanju čestica za učenike Požarevačke gimnazije i ljubitelje naučne reči. Predavanje je izazvalo veliko interesovanje, jer je održano na engleskom jeziku. Tako su slušaoci mogli da uživaju u jednoj zaista dobro pripremljenoj akademskoj prezentaciji, a dr. Vladimir se potrudio da svoja iskustva iz složenih stručnih radova jednostavnim i duhovitim jezikom približi slušaocima. Održan je pomen dobrotvorima Gimnazije, predavanje o književnosti i njenoj praktičnoj primeni, predstava na latinskom jeziku koju su, uz rimske kostime i adekvatnu scenografiju, učenici odigrali na Arheološkom lokalitetu Viminacijum.

U pripremi je i prva monografija o Gimnaziji „Požarevačka gimnazija 1863 – 2012“, čija se promocija planira do kraja godine. Tim povodom škola je objavila poziv za donaciju za prikupljanje sredstava za štampanje Monografije, u kome, između ostalog, stoji: „Godina tako značajnog jubileja pravi je trenutak da od zaborava sačuvamo Školu i ljude koji si doprineli očuvanju njenog imena i trajanja. Svesni važnosti stopedesetogodišnjeg postojanja naše škole, neprocenjive vrednosti njene tradicije, kao i kvaliteta koji već decenijama obezbeđuje u srednjoškolskom obrazovanju naše dece, ljubazno vas pozivam da, u skladu sa svojim mogučnostima, finansijski pomognete da prva Monografija Požarevačke gimnazije ugleda svetlo dana. Svojom novčanom donacijom postajete deo velike porodice prijatelja i poštovalaca Požarevačke gimnazije, koji svoje poverenje i pomoć našoj školi daruju već čitav vek i po.

Monumental milestone of Pozarevac High School

Ceremony, held at the Cultural Center 24th September was the birthday celebration of the Great Jubilee crown – 150 anniversary of High School in Pozarevac, one of the richest educational institutions with a tradition in Serbia. In addition to current and former high school students, was attended by Minister of Education, Science and Technological Development, Zarko Obradovic, then mayor of Pozarevac Miomir Ilic and President of Assembly Zarko Pivac, associates, Bishop Ignatius, as well as representatives of the Army, Police, education and public life. The importance of educational institutions in the development of the Serbian education spoke: Minister Obradovic, Mayor Ilic, President of the Organizing Committee of the Jubilee celebrations Miodrag Milosavljevic and director Daniel Gymnasium Zhukovsky. Awards are presented to individuals and collectives who have special services for the operation and development of the high school. Consequently, it was appropriate cultural and artistic program which is especially notable performance was the high school women’s choir „Lazarice“.

 

On the eve of the Academy, the collective High School in Pozarevac hosted the generations that have gone through this, very recognizable throughout Serbia old high school fifteen decades. Among the many guests, former students, were people of a very successful career, and the most eminent persons of the city. Director Daniel Zhukovsky, sought occasion to stimulate memories and memories of past times of many generations that have the roads and crossroads of life bench directed the high school.

– This is the time to re-socialize, feel the spirit of the times that we once through, but also of our time. Also, we wish to observe trends of modern education, which we believe, and we hope you will give will agree that this school follows, it is our intention to continue to do that, said Daniel Zhukovsky welcoming former students and teachers gathered at the Jubilee Hall in school.

Then followed the exhibition of photographs and documents that testify to the existence of the 15 decades of high school in Pozarevac, exhibition of art works and opening of the newly-equipped classrooms for biology.

 

Otherwise, Celebration has been going on for months with constant reminders of the importance of school. The school in which the benches, from its origins to today, sitting statesmen, scientists, artists, gave 17 academics and countless successful people in all fields. Jubilee is celebrated series of events, launched in February, which included: Lectures, public classes on physics, astronomy, philosophy, mathematics, biology, chemistry and Drughi disciplines, musical performances, art colony, a quiz, students visit the National Assembly, Day Care Center for children with developmental disabilities, presenting a postage stamp dedicated to the jubilee … The program titled „Then and Now“ presented Youth Festival Pozarevac at the Great Hall of the Cultural Centre in Pozarevac. This joint artistic council included three segments through which high school students showed what they do and what they like: dance, music, poetry and drama. First, the audience enjoyed a dramatic passage from „Bone“ Bora Stankovic, and then the artistic verses speaking members of the school recitation section. The rhythmic section is performed latino mix „Alabina“ and choreographed „Jovano, Jovanke“. Chorus „Lazarice“ sang „Cocek“, „Ruse kose“, „Slavuj pile“ and „Mamma Mia“ and „More Than Words“. Music section is also performed varied program that delighted the audience.

– The implementation of the project of celebrations marking the anniversary of the high school invested a lot of energy and lots of enthusiasm. A former student of the school, etc.. Vladimir theorem lectured about accelerating particles to high school students and lovers scientific words. The lecture sparked a lot of interest, because it was held in the English language. Thus, listeners can enjoy a truly well-prepared academic presentation, and others. Vladimir made sure that their experience in complex technical papers simple and witty language is closer audience. Memorial service was held benefactors gymnasium, a lecture on literature and its practical application, shows that in Latin, with Roman costumes and set design appropriate, students played an archaeological site Viminacium.

In preparing the first monograph on the high school „High School in Pozarevac 1863 – 2012“, which is planning a promotion until the end of the year. On that occasion, the school issued a call for donations to raise funds for the printing of monographs, in which, among other things, says: „The year so significant anniversary is the right moment to save from oblivion the school and the people who’ve contributed to the preservation of its name and duration. Aware of 150 years of existence  our school, its invaluable tradition and quality for decades to provide secondary education for our children, we kindly invite you, in accordance with its capabilities, financial help that the first monograph High School saw the light of day. With his donation, you become part of a large family of friends and admirers of Pozarevac high school, who their confidence and help our school has donated a century and a half.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter