Почетак » Актуелно » О Граду
 

Обележена 150. годишњица једне од најстаријих школа у СрбијиMarked 150th anniversary of one of the oldest schools in Serbia

Монументални јубилеј Пожаревачке гимназије

Свечана академија, одржана у Центру за културу 24. септембра, представљала је рођенданску круну обележавања великог јубилеја-150. годишњице постојања Пожаревачке гимназије, једне од образовних институција са најбогатијом традицијом у Србији. Поред бивших и садашњих ученика Гимназије, присуствовали су министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић, затим градоначелник Пожаревца Миомир Илић и председник Скупштине града Жарко Пивац, са сарадницима, епископ браничевски Игњатије, као и представници Војске, Полиције образовања и јавног живота. О значају ове педагошке установе у развоју српског образовања говорили су: министар Обрадовић, градоначелник Илић, председник Организационог одбора прославе јубилеја Миодраг Милосављевић и директорка Гимназије Данијела Жуковски. Уручена су признања колективима и појединцима који су имали посебне заслуге за функционисање и развој Гимназије. Изведен је пригодан културно уметнички програм у коме је посебно запажен био наступ гимназијског женског хора „Лазарице“.

Уочи Академије, колектив Пожаревачке гимназије угостио је генерације које су прошле кроз ову, широм Србије врло препознатљиву средњу школу стару петнаест деценија. Међу бројним гостима, некадашњим ђацима, били су људи од врло успешних каријера, као и највиђенија лица града. Директорка Данијела Жуковски, настојала је том приликом да подстакне сећања и успомене на некадашња времена многих генерација које су на путеве и раскршћа живота усмеравани из клупа Пожаревачке гимназије.

– Ово је тренутак да се поново дружимо, осетимо дух времена који смо некада проживели, али исто тако и овог данашњег времена. Такође, жеља нам је да приметите токове модерног образовања, које сматрамо, а надамо се даћете се сложити, да ова школа следи, што нам је намера да и надаље чинимо, истакла је Данијела Жуковски поздрављајући некадашње ђаке и професоре окупљене приликом јубилеја у великом холу школе.

Потом су уследиле изложба фотографија и докумената који сведоче о 15 деценија постојања и рада Пожаревачке гимназије, изложба ликовних остварења и отварање ново-опремљеног кабинета за биологију.

Иначе, обележавање јубилеја траје већ месецима уз стална подсећања на значај Пожаревачке гинмазије. Школа у чијем су клупама, од настанка до данас, седели државници, научници, уметници, изнедрила је 17 академика и небројено успешних људи у свим областима. Јубилеј се обележава низом манифестација, започетим у фебруару, које су обухватиле: књижевне већери, јавне часове на тему физике, астрономије, филозофије, математике, биологије, хемије и другх научних дисциплина, музичке наступе, ликовну колонију, квиз, посету ученика Народној скупштини, Дневном боравку за децу ометеном у развоју, презентовање поштанске марке посвећене јубилеју… Програмом под називом „Некад и сад“ Пожаревачка гимназија представила се на Фестивалу младих у великој Сали Центра за културу Пожаревац. Ово мешовито уметничко веће обухватило је три сегмента кроз које су гимназијалци показали чиме се баве и шта воле: плес, музика и поезија и глума. Најпре је публика уживала у драмском одломку из „Коштане“ Боре Станковића, а затим и у уметничком говорењу стихова чланова рецитаторске секције школе. Ритмичка секција је извела латино микс „Алабина“, као и кореографију „Јовано, Јованке“. Хор „Лазарице“ певао је „Чочек“, „Русе косе“, „Славуј пиле“, али и „Mamma Mia“ и „More then words“. Музичка секција је такође извела шаролик програм који је одушевио публику.

– У реализацију целог пројекта прославе обележавања јубилеја Гимназије уложено је много енергије и много ентузијазма. Некадашњи ученик школе, др. Владимир Поучки одржао је предавање о убрзавању честица за ученике Пожаревачке гимназије и љубитеље научне речи. Предавање је изазвало велико интересовање, јер је одржано на енглеском језику. Тако су слушаоци могли да уживају у једној заиста добро припремљеној академској презентацији, а др. Владимир се потрудио да своја искуства из сложених стручних радова једноставним и духовитим језиком приближи слушаоцима. Одржан је помен добротворима Гимназије, предавање о књижевности и њеној практичној примени, представа на латинском језику коју су, уз римске костиме и адекватну сценографију, ученици одиграли на Археолошком локалитету Виминацијум.

У припреми је и прва монографија о Гимназији „Пожаревачка гимназија 1863 – 2012“, чија се промоција планира до краја године. Тим поводом школа је објавила позив за донацију за прикупљање средстава за штампање Монографије, у коме, између осталог, стоји: „Година тако значајног јубилеја прави је тренутак да од заборава сачувамо Школу и људе који си допринели очувању њеног имена и трајања. Свесни важности стопедесетогодишњег постојања наше школе, непроцењиве вредности њене традиције, као и квалитета који већ деценијама обезбеђује у средњошколском образовању наше деце, љубазно вас позивам да, у складу са својим могучностима, финансијски помогнете да прва Монографија Пожаревачке гимназије угледа светло дана. Својом новчаном донацијом постајете део велике породице пријатеља и поштовалаца Пожаревачке гимназије, који своје поверење и помоћ нашој школи дарују већ читав век и по.

Monumental milestone of Pozarevac High School

Ceremony, held at the Cultural Center 24th September was the birthday celebration of the Great Jubilee crown – 150 anniversary of High School in Pozarevac, one of the richest educational institutions with a tradition in Serbia. In addition to current and former high school students, was attended by Minister of Education, Science and Technological Development, Zarko Obradovic, then mayor of Pozarevac Miomir Ilic and President of Assembly Zarko Pivac, associates, Bishop Ignatius, as well as representatives of the Army, Police, education and public life. The importance of educational institutions in the development of the Serbian education spoke: Minister Obradovic, Mayor Ilic, President of the Organizing Committee of the Jubilee celebrations Miodrag Milosavljevic and director Daniel Gymnasium Zhukovsky. Awards are presented to individuals and collectives who have special services for the operation and development of the high school. Consequently, it was appropriate cultural and artistic program which is especially notable performance was the high school women’s choir “Lazarice”.

 

On the eve of the Academy, the collective High School in Pozarevac hosted the generations that have gone through this, very recognizable throughout Serbia old high school fifteen decades. Among the many guests, former students, were people of a very successful career, and the most eminent persons of the city. Director Daniel Zhukovsky, sought occasion to stimulate memories and memories of past times of many generations that have the roads and crossroads of life bench directed the high school.

– This is the time to re-socialize, feel the spirit of the times that we once through, but also of our time. Also, we wish to observe trends of modern education, which we believe, and we hope you will give will agree that this school follows, it is our intention to continue to do that, said Daniel Zhukovsky welcoming former students and teachers gathered at the Jubilee Hall in school.

Then followed the exhibition of photographs and documents that testify to the existence of the 15 decades of high school in Pozarevac, exhibition of art works and opening of the newly-equipped classrooms for biology.

 

Otherwise, Celebration has been going on for months with constant reminders of the importance of school. The school in which the benches, from its origins to today, sitting statesmen, scientists, artists, gave 17 academics and countless successful people in all fields. Jubilee is celebrated series of events, launched in February, which included: Lectures, public classes on physics, astronomy, philosophy, mathematics, biology, chemistry and Drughi disciplines, musical performances, art colony, a quiz, students visit the National Assembly, Day Care Center for children with developmental disabilities, presenting a postage stamp dedicated to the jubilee … The program titled “Then and Now” presented Youth Festival Pozarevac at the Great Hall of the Cultural Centre in Pozarevac. This joint artistic council included three segments through which high school students showed what they do and what they like: dance, music, poetry and drama. First, the audience enjoyed a dramatic passage from “Bone” Bora Stankovic, and then the artistic verses speaking members of the school recitation section. The rhythmic section is performed latino mix “Alabina” and choreographed “Jovano, Jovanke”. Chorus “Lazarice” sang “Cocek”, “Ruse kose”, “Slavuj pile” and “Mamma Mia” and “More Than Words”. Music section is also performed varied program that delighted the audience.

– The implementation of the project of celebrations marking the anniversary of the high school invested a lot of energy and lots of enthusiasm. A former student of the school, etc.. Vladimir theorem lectured about accelerating particles to high school students and lovers scientific words. The lecture sparked a lot of interest, because it was held in the English language. Thus, listeners can enjoy a truly well-prepared academic presentation, and others. Vladimir made sure that their experience in complex technical papers simple and witty language is closer audience. Memorial service was held benefactors gymnasium, a lecture on literature and its practical application, shows that in Latin, with Roman costumes and set design appropriate, students played an archaeological site Viminacium.

In preparing the first monograph on the high school “High School in Pozarevac 1863 – 2012”, which is planning a promotion until the end of the year. On that occasion, the school issued a call for donations to raise funds for the printing of monographs, in which, among other things, says: “The year so significant anniversary is the right moment to save from oblivion the school and the people who’ve contributed to the preservation of its name and duration. Aware of 150 years of existence  our school, its invaluable tradition and quality for decades to provide secondary education for our children, we kindly invite you, in accordance with its capabilities, financial help that the first monograph High School saw the light of day. With his donation, you become part of a large family of friends and admirers of Pozarevac high school, who their confidence and help our school has donated a century and a half.

Подели са другима: Facebook Twitter