Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о додели награда и повеља града ПожаревцаA decision on awards of city Pozarevac

На основу члана 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11), Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 28.05.2012. године, донео је

ОДЛУКУ

о додели награда и повеља града Пожаревца

I

Поводом Свете Тројице, празника града Пожаревца и славе Пожаревца, награде града Пожаревца, у нето износу од по 57.930,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Милошевић Снежани из Пожаревца, директору Агенције „Кодекс“ из Пожаревца;
  2. Плојовић Ћериму из Пожаревца, запосленом у ЈКП „Водовод и канализација“ у Пожаревцу и
  3. Савић др Бојану из Пожаревца.

II

Поводом Свете Тројице, празника града Пожаревца и славе Пожаревца, повеља града Пожаревца додељује се:

  1. Винарији „Живковић“ из Кличевца и
  2. Д.О.О. „Воћни бисери“ из Пожаревца.

III

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 28.05.2012. године Број: 01-06-47

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

On the basis of Article 8 Decision on the Establishment of awards, charter, and the title of honorary citizen of Pozarevac plaques (“Official Gazette of Pozarevac” no. 1/11), the Committee for awarding prizes and the charter of Pozarevac at the meeting of 28.05.2012. , adopted

THE DECISION

about the awards and the charter of Pozarevac

I

On the occasion of the Holy Trinity, feast and celebrate the city Pozarevac, the net amount of 57.930,00 RSD Charter of the award shall be granted to:

  1. Snezana Milosevic from Pozarevac, Director of the Agency “Kodeks” from Pozarevac;
  2. Plojović Cerim from Pozarevac, an employee in the PUC “Vodovod i kanalizacija” in Pozarevac and
  3. Savic Bojan from Pozarevac.

II

On the occasion of the Holy Trinity, feast and celebrate the city Pozarevac rewards:

  1. Winery “Zivkovic” from Klicevac and
  2. LTD “Vocni biseri” (“Fruit Pearls”) from Pozarevac.

III

The implementation of this Decision shall be overseen by the Department of Economy and Finance of the City Administration of Pozarevac.

In Pozarevac, 28.05.2012. Number: 01-06-47

COMMITTEE FOR THE AWARD PRIZE AND CHARTER OF POZAREVAC

CHAIRMAN OF THE BOARD

MAYOR

Miodrag Milosavljevic, B. Sc. lawyer, mp

Подели са другима: Facebook Twitter