Почетак » Обавештења
 

ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2017-2022. ГОДИНЕ

На основу чл. 20. став 1. тачка 1) и 32. став 1. тачка 4), а у вези са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон ), члана 39. став 1. тач. 5) и 6) Статута Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Одлуке о приступању изради Плана развоја Града Пожаревца за период од 2022. до 2029. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/21) и Одлуке о измени Одлуке о приступању изради Плана развоја Града Пожаревца за период од  2022. до 2029. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/22)

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 9. августа 2022. године, донела је

О Д Л У К У

О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2017-2022. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком продужава се важење Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17) до усвајања Плана развоја Града Пожаревца за период од 2023. до 2030. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Одлуку објавити и на званичном сајту Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 9. августа 2022. године                                         Број 011-06-106/2022-2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter