Početak » Obaveštenja
 

ODLUKA O PRODUŽENjU VAŽENjA STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA 2017-2022. GODINE

Na osnovu čl. 20. stav 1. tačka 1) i 32. stav 1. tačka 4), a u vezi sa članom 66. st. 1. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16-dr. zakon, 47/18 i 111/21 – dr. zakon ), člana 39. stav 1. tač. 5) i 6) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18-ispravka i 10/19), Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Požarevca za period od 2022. do 2029. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/21) i Odluke o izmeni Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Požarevca za period od  2022. do 2029. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/22)

Skupština Grada Požarevca, na sednici održanoj 9. avgusta 2022. godine, donela je

O D L U K U

O PRODUŽENjU VAŽENjA STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA

GRADA POŽAREVCA 2017-2022. GODINE

Član 1.

Ovom Odlukom produžava se važenje Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/17) do usvajanja Plana razvoja Grada Požarevca za period od 2023. do 2030. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Požarevca“.

Odluku objaviti i na zvaničnom sajtu Grada Požarevca.

U Požarevcu, 9. avgusta 2022. godine                                         Broj 011-06-106/2022-2

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK

Predrag Mijatović, dipl. inž.

elektrotehnike i računarstva, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter