Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница града ПожаревцаThe decision to call elections for members of local community councils of Pozarevac

На основу члана 28. став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/10-пречишћен текст), доносим

О Д Л У К У
о расписивању избора за чланове савета
месних заједница града Пожаревца

1. Расписујем изборе за чланове савета месних заједница града Пожаревца за 24.3.2013. године, осим за Месну заједницу „Кленовник“, Месну заједницу „Острово, Месну заједницу „Петка“ и Месну заједницу „Село Костолац“, за које ће изборе расписати председник Скупштине Градске општине Костолац.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 4.2.2013. године.

3. Изборе за чланове савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама.

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Града Пожаревца, а објавиће се на огласним таблама месних заједница, осим за месне заједнице наведене у тачки 1. ове одлуке и у средствима јавног информисања.

У Пожаревцу, 30.1.2013. године Број: 01-013-8

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

Pursuant to Article 28 Paragraph 1 Decisions on local communities („Official Gazette of Pozarevac“ no. 8/10-prečišćen text), I hereby

DECISION
Election of the members of the Council
local community center of Pozarevac

1. Calls for the election of members of local community councils of Pozarevac for 24.3.2013. year, except for the local community of „Klenovnik“, Local community „Ostrovo, Petka community and the local community Kostolac Village „, which will announce the election the President of the City Municipality of Kostolac.

2. The deadlines for the execution of the election procedures start from 4.2.2013. year.

3. Elections for members of local community councils will conduct the election administration under the provisions of the Decision on local communities.

4. This decision applies on the day following its publication in the bulletin board of the City of Pozarevac, and posted on the bulletin boards of local communities, except for local communities listed in Section 1 this decision and in the media.

In Pozarevac, 30.1.2013. The Number: 01-013-8

ASSEMBLY OF POZAREVAC

Chairperson of the City,

Zarko Pivac, Dipl. Economists, mp

Подели са другима: Facebook Twitter