Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojiniOdluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini

Na osnovu člana 64. stavi 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“ broj 64/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. i člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođene postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik Grada Požarevca“ broj 9/2009) i člana 89. stav 2. tačka 10. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ broj 4/14-prečišćen tekst), Gradonačelnik grada Požarevca doneo je dana 15. novembra 2013. godine, a po dobijenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za poljoprivredno zemljište broj 320-11-3153/2013-14 od 27.12.2013. godine

ODLUKU

O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA I POLjOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU POŽAREVCU

i raspisuje

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA U PRVOM KRUGU ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA I POLjOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI

I

–        Predmet javnog nadmetanja 

1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini u Gradu Požarevcu:

2. Uvid u dokumentaciju dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela i poljoprivrednih objekata  po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet davanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Grada Požarevca, u kancelariji br. 9 svakog radnog dana od 08,00  do 11,00 časova.

Kontakt osoba:  Zorica Marković 012/539-670

3. Zemljište i objekti iz ovog oglasa daju se u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njihove fizičke nedostatke.

4. Obilazak poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata može se izvršiti:

Dana 22.01.2014. godine

KO Kostolac Selo od 08,00 do 10,00 časova – mesna kancelarija

KO Drmno od 10,30 do 11,30 časova – mesna kancelarija

KO Kličevac od 12,00 do 13,20 časova – mesna kancelarija

KO Rečica od 13,40 do 14,45 časova – mesna kancelarija

Dana 23.01.2014. godine

KO Ostrovo od 08,00 do 09,30 časova – mesna kancelarija

KO Petka od 10,00 do 11,00 časova – mesna kancelarija

KO Dubravica od 11,40 do 12,45 časova – mesna kancelarija

KO Batovac od 13,20 do 14,30 časova – mesna kancelarija

Dana 24.01.2014. godine

KO Brežane od 08,00 do 09,15 časova – mesna kancelarija

KO Živica od 10,00 do 11,00 časova – mesna kancelarija

KO Dragovac od 12,00 do 13,00 časova – mesna kancelarija

Dana 28.01.2014. godine

KO Ćirikovac od 08,00 do 09,00 časova – mesna kancelarija

KO Klenovnik od 09,20 do 10,15 časova – mesna kancelarija

KO Požarevac od 11,00 do 14,00 časova – mesna zajednica „Braća Vujović“

Dana 29.01.2014. godine

KO Kasidol i KO Bare od 08,00 do 10,00 časova – mesna kancelarija

KO Beranje od 10,30 do 11,15 časova – mesna kancelarija

KO Nabrđe od 12,00 do 13,00 časova – mesna kancelarija

KO Trnjane od 13,30 do 14,45 časova – mesna kancelarija

Dana 30.01.2014. godine

KO Bratinac od 08,00 do 09,30 časova – mesna kancelarija

KO Bubušinac od 10,00 do 11,15 časova – mesna kancelarija

KO Maljurevac od 11,45 do 13,00 časova – mesna kancelarija

KO Bradarac od 13,20 do 14,30 časova – mesna kancelarija

Dana 31.01.2014. godine

KO Lučica od 08,00 do 09,15 časova – mesna zajednica

KO Prugovo od 09,45 do 10,30 časova – mesna zajednica

KO Poljana od 11,00 do 12,30 časova – mesna zajednica

5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u zakup će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu.

6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini snosiće lice koje dobije to zemljište i objekte u zakup.

7. Zemljište i objekti iz ovog Oglasa daje se u zakup isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, i ne može se koristiti u druge svrhe.

8.  Zemljište i objekti iz ovog oglasa ne mogu se davati u podzakup.

II

– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini ima:

fizičko lice – koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi predmetno zemljište i ima aktivan status, ima svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa prebivalištem u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta u istoj katastarskoj opštini.

            fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima

aktivan status,  ima svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa  prebivalištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa.

            –  pravno lice – koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima

aktivan status, koje je vlasnik najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

2. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje ponuđač dokazuje originalnim dokumentima, odnosno overenim fotokopijama i to:

– dokaz o mestu prebivališta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica

– važeći izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava,

-dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa za fizička lica,

– dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta koje se graniče sa zemljištem koje je predmet zakupa za fizička lica,

– dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u KO u kojoj se nalazi predmetno nadmetanje,

– dokaz o svojstvu osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda PIO.

3. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli iz tačke I ovog oglasa, za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun Budžeta Grada Požarevca broj: 840-705804-32, depozit licitacija sa pozivom na broj 97 52080.

4. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti  nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

5. Pravno, odnosno fizičko lice koje učestvuje na javnom nadmetanju, može zakupiti najviše do 100 ha zemljišta koje je predmet zakupa, osim za nadmetanja čija je površina veća od 100 ha.

Lice koje je ostvarilo pravo prečeg zakupa, po osnovu uzgoja životinja, ima pravo da zakupi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini do površine  poljoprivrednog zemljišta koje mu pripada po osnovu broja uslovnih grla, a uz ograničenje iz stava 1.

6. Ukoliko ponuđena cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da najpovoljniji ponuđač, nakon otvaranje ponuda, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50% ponuđene cene.

7. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje  jedna prijava.

8. Pravo učešća na javnom nadmetanju u prvom krugu nemaju pravna i fizička lica koja su pravo učešća na javnom nadmetanju u prvom krugu, po Godišnjem programu tekuće godine, već iskoristila u drugoj jedinici lokalne samouprave, odnosno u drugom mestu prebivališta na teritoriji Republike Srbije i imaju važeći ugovor, po tom osnovu, sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

9. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom i drugom krugu nemaju pravna i fizička lica koja nisu ispunila sve obaveze iz ranijih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kao i ona koja su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta ili koja su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup.

III

 – Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –

 • formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan)
 • dokaz o uplati depozita
 • dokaz o mestu prebivališta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica
 • važeći izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava,
 • dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta fizičkog lica u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa,
 • dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta fizičkog lica koje se graniči sa zemljištem koje je predmet zakupa,
 • dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u KO u kojoj se nalazi predmetno nadmetanje,
 • dokaz o svojstvu osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda PIO.

Formular prijave može se preuzeti svakog radnog dana u kancelariji broj 9. Gradske uprave grada Požarevca

Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:

 1. Adresa: Grad Požarevac, ulica i broj: Drinska br. 2, Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 2. Upisati naznaku PONUDA-NE OTVARATI
 3. Broj javnog nadmetanja ________ (navesti i KO)____________

Na zadnjoj strani:

 1.  ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

IV

 – Rok za podnošenje prijave –

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15,00 sati, dana 07.02.2014. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Požarevca do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

– Javno nadmetanje – 

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta i poljoprivrednih objekata iz tačke I. ovog Oglasa održaće se u zgradi Skupštine Grada, ulica i broj: Drinska br 2. sala br. 11, i to:

Za sve katastarske opštine dana 11.02.2014. godine sa početkom u 10,00 časova.

VI

Plaćanje zakupnine –

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javnog nadmetanja.

Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

VII

– Sredstva obezbeđenja plaćanja –

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 10 dana od pravosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede preko Gradske uprave grada Požarevca.

Za ugovore čiji je rok trajanja duži od jedne godine zakupac plaća zakupninu najkasnije do 30. septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa dostavlja i :

ñ  garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili

ñ  rešenje o upisu hipoteke na poljoprivredno zemljište u visini dvostruke vrednosti godišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta ili

ñ  ugovor o jemstvu jemca ( pravno lice ) ili

ñ  dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa

Ukoliko zakupac ne dostavi uplatu iz stava 2. ove tačke ugovor o zakupu se raskida a zakupnina će biti naplaćena iz sredstava obezbeđenja naplate.

Ovu odluku objaviti u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca i mesnim kancelarijama, i na veb strani, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja  u lokalnom listu „Reč naroda“.

 Odluka o raspisivanju javnog oglasaNa osnovu člana 64. stavi 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“ broj 64/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. i člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođene postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik Grada Požarevca“ broj 9/2009) i člana 89. stav 2. tačka 10. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ broj 4/14-prečišćen tekst), Gradonačelnik grada Požarevca doneo je dana 15. novembra 2013. godine, a po dobijenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za poljoprivredno zemljište broj 320-11-3153/2013-14 od 27.12.2013. godine

ODLUKU

O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA I POLjOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU POŽAREVCU

i raspisuje

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA U PRVOM KRUGU ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA I POLjOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI

I

–        Predmet javnog nadmetanja 

1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini u Gradu Požarevcu:

2. Uvid u dokumentaciju dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela i poljoprivrednih objekata  po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet davanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Grada Požarevca, u kancelariji br. 9 svakog radnog dana od 08,00  do 11,00 časova.

Kontakt osoba:  Zorica Marković 012/539-670

3. Zemljište i objekti iz ovog oglasa daju se u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njihove fizičke nedostatke.

4. Obilazak poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata može se izvršiti:

Dana 22.01.2014. godine

KO Kostolac Selo od 08,00 do 10,00 časova – mesna kancelarija

KO Drmno od 10,30 do 11,30 časova – mesna kancelarija

KO Kličevac od 12,00 do 13,20 časova – mesna kancelarija

KO Rečica od 13,40 do 14,45 časova – mesna kancelarija

Dana 23.01.2014. godine

KO Ostrovo od 08,00 do 09,30 časova – mesna kancelarija

KO Petka od 10,00 do 11,00 časova – mesna kancelarija

KO Dubravica od 11,40 do 12,45 časova – mesna kancelarija

KO Batovac od 13,20 do 14,30 časova – mesna kancelarija

Dana 24.01.2014. godine

KO Brežane od 08,00 do 09,15 časova – mesna kancelarija

KO Živica od 10,00 do 11,00 časova – mesna kancelarija

KO Dragovac od 12,00 do 13,00 časova – mesna kancelarija

Dana 28.01.2014. godine

KO Ćirikovac od 08,00 do 09,00 časova – mesna kancelarija

KO Klenovnik od 09,20 do 10,15 časova – mesna kancelarija

KO Požarevac od 11,00 do 14,00 časova – mesna zajednica „Braća Vujović“

Dana 29.01.2014. godine

KO Kasidol i KO Bare od 08,00 do 10,00 časova – mesna kancelarija

KO Beranje od 10,30 do 11,15 časova – mesna kancelarija

KO Nabrđe od 12,00 do 13,00 časova – mesna kancelarija

KO Trnjane od 13,30 do 14,45 časova – mesna kancelarija

Dana 30.01.2014. godine

KO Bratinac od 08,00 do 09,30 časova – mesna kancelarija

KO Bubušinac od 10,00 do 11,15 časova – mesna kancelarija

KO Maljurevac od 11,45 do 13,00 časova – mesna kancelarija

KO Bradarac od 13,20 do 14,30 časova – mesna kancelarija

Dana 31.01.2014. godine

KO Lučica od 08,00 do 09,15 časova – mesna zajednica

KO Prugovo od 09,45 do 10,30 časova – mesna zajednica

KO Poljana od 11,00 do 12,30 časova – mesna zajednica

5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u zakup će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu.

6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini snosiće lice koje dobije to zemljište i objekte u zakup.

7. Zemljište i objekti iz ovog Oglasa daje se u zakup isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, i ne može se koristiti u druge svrhe.

8.  Zemljište i objekti iz ovog oglasa ne mogu se davati u podzakup.

II

– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini ima:

fizičko lice – koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi predmetno zemljište i ima aktivan status, ima svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa prebivalištem u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta u istoj katastarskoj opštini.

            fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima

aktivan status,  ima svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa  prebivalištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa.

            –  pravno lice – koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima

aktivan status, koje je vlasnik najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

2. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje ponuđač dokazuje originalnim dokumentima, odnosno overenim fotokopijama i to:

– dokaz o mestu prebivališta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica

– važeći izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava,

-dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa za fizička lica,

– dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta koje se graniče sa zemljištem koje je predmet zakupa za fizička lica,

– dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u KO u kojoj se nalazi predmetno nadmetanje,

– dokaz o svojstvu osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda PIO.

3. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli iz tačke I ovog oglasa, za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun Budžeta Grada Požarevca broj: 840-705804-32, depozit licitacija sa pozivom na broj 97 52080.

4. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti  nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

5. Pravno, odnosno fizičko lice koje učestvuje na javnom nadmetanju, može zakupiti najviše do 100 ha zemljišta koje je predmet zakupa, osim za nadmetanja čija je površina veća od 100 ha.

Lice koje je ostvarilo pravo prečeg zakupa, po osnovu uzgoja životinja, ima pravo da zakupi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini do površine  poljoprivrednog zemljišta koje mu pripada po osnovu broja uslovnih grla, a uz ograničenje iz stava 1.

6. Ukoliko ponuđena cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da najpovoljniji ponuđač, nakon otvaranje ponuda, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50% ponuđene cene.

7. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje  jedna prijava.

8. Pravo učešća na javnom nadmetanju u prvom krugu nemaju pravna i fizička lica koja su pravo učešća na javnom nadmetanju u prvom krugu, po Godišnjem programu tekuće godine, već iskoristila u drugoj jedinici lokalne samouprave, odnosno u drugom mestu prebivališta na teritoriji Republike Srbije i imaju važeći ugovor, po tom osnovu, sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

9. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom i drugom krugu nemaju pravna i fizička lica koja nisu ispunila sve obaveze iz ranijih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kao i ona koja su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta ili koja su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup.

III

 – Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –

 • formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan)
 • dokaz o uplati depozita
 • dokaz o mestu prebivališta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica
 • važeći izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava,
 • dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta fizičkog lica u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa,
 • dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta fizičkog lica koje se graniči sa zemljištem koje je predmet zakupa,
 • dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u KO u kojoj se nalazi predmetno nadmetanje,
 • dokaz o svojstvu osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda PIO.

Formular prijave može se preuzeti svakog radnog dana u kancelariji broj 9. Gradske uprave grada Požarevca

Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:

 1. Adresa: Grad Požarevac, ulica i broj: Drinska br. 2, Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 2. Upisati naznaku PONUDA-NE OTVARATI
 3. Broj javnog nadmetanja ________ (navesti i KO)____________

Na zadnjoj strani:

 1.  ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

IV

 – Rok za podnošenje prijave –

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15,00 sati, dana 07.02.2014. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Požarevca do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

– Javno nadmetanje – 

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta i poljoprivrednih objekata iz tačke I. ovog Oglasa održaće se u zgradi Skupštine Grada, ulica i broj: Drinska br 2. sala br. 11, i to:

Za sve katastarske opštine dana 11.02.2014. godine sa početkom u 10,00 časova.

VI

Plaćanje zakupnine –

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javnog nadmetanja.

Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

VII

– Sredstva obezbeđenja plaćanja –

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 10 dana od pravosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede preko Gradske uprave grada Požarevca.

Za ugovore čiji je rok trajanja duži od jedne godine zakupac plaća zakupninu najkasnije do 30. septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa dostavlja i :

ñ  garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili

ñ  rešenje o upisu hipoteke na poljoprivredno zemljište u visini dvostruke vrednosti godišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta ili

ñ  ugovor o jemstvu jemca ( pravno lice ) ili

ñ  dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa

Ukoliko zakupac ne dostavi uplatu iz stava 2. ove tačke ugovor o zakupu se raskida a zakupnina će biti naplaćena iz sredstava obezbeđenja naplate.

Ovu odluku objaviti u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca i mesnim kancelarijama, i na veb strani, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja  u lokalnom listu „Reč naroda“.

 

 Odluka o raspisivanju javnog oglasa

Podeli sa drugima: Facebook Twitter