Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својиниОдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини

На основу члана 64. стави 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 64/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођене поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник Града Пожаревца“ број 9/2009) и члана 89. став 2. тачка 10. Статута града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број 4/14-пречишћен текст), Градоначелник града Пожаревца донео је дана 15. новембра 2013. године, а по добијеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште број 320-11-3153/2013-14 од 27.12.2013. године

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

–        Предмет јавног надметања 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у Граду Пожаревцу:

2. Увид у документацију документацију: графички преглед катастарских парцела и пољопривредних објеката  по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима надметањима (комплексима), која су предмет давања у закуп, може се извршити у згради Града Пожаревца, у канцеларији бр. 9 сваког радног дана од 08,00  до 11,00 часова.

Контакт особа:  Зорица Марковић 012/539-670

3. Земљиште и објекти из овог огласа дају се у виђеном стању и закупац се не може позивати на њихове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката може се извршити:

Дана 22.01.2014. године

КО Костолац Село од 08,00 до 10,00 часова – месна канцеларија

КО Дрмно од 10,30 до 11,30 часова – месна канцеларија

КО Кличевац од 12,00 до 13,20 часова – месна канцеларија

КО Речица од 13,40 до 14,45 часова – месна канцеларија

Дана 23.01.2014. године

КО Острово од 08,00 до 09,30 часова – месна канцеларија

КО Петка од 10,00 до 11,00 часова – месна канцеларија

КО Дубравица од 11,40 до 12,45 часова – месна канцеларија

КО Батовац од 13,20 до 14,30 часова – месна канцеларија

Дана 24.01.2014. године

КО Брежане од 08,00 до 09,15 часова – месна канцеларија

КО Живица од 10,00 до 11,00 часова – месна канцеларија

КО Драговац од 12,00 до 13,00 часова – месна канцеларија

Дана 28.01.2014. године

КО Ћириковац од 08,00 до 09,00 часова – месна канцеларија

КО Кленовник од 09,20 до 10,15 часова – месна канцеларија

КО Пожаревац од 11,00 до 14,00 часова – месна заједница „Браћа Вујовић“

Дана 29.01.2014. године

КО Касидол и КО Баре од 08,00 до 10,00 часова – месна канцеларија

КО Берање од 10,30 до 11,15 часова – месна канцеларија

КО Набрђе од 12,00 до 13,00 часова – месна канцеларија

КО Трњане од 13,30 до 14,45 часова – месна канцеларија

Дана 30.01.2014. године

КО Братинац од 08,00 до 09,30 часова – месна канцеларија

КО Бубушинац од 10,00 до 11,15 часова – месна канцеларија

КО Маљуревац од 11,45 до 13,00 часова – месна канцеларија

КО Брадарац од 13,20 до 14,30 часова – месна канцеларија

Дана 31.01.2014. године

КО Лучица од 08,00 до 09,15 часова – месна заједница

КО Пругово од 09,45 до 10,30 часова – месна заједница

КО Пољана од 11,00 до 12,30 часова – месна заједница

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини сносиће лице које добије то земљиште и објекте у закуп.

7. Земљиште и објекти из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, и не може се користити у друге сврхе.

8.  Земљиште и објекти из овог огласа не могу се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини има:

физичко лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у истој катастарској општини.

            физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има

активан статус,  има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са  пребивалиштем на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа.

            –  правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има

активан статус, које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

– доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

– важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,

-доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа за физичка лица,

– доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граниче са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица,

– доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,

– доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.

3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Буџета Града Пожаревца број: 840-705804-32, депозит лицитација са позивом на број 97 52080.

4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

5. Правно, односно физичко лице које учествује на јавном надметању, може закупити највише до 100 ха земљишта које је предмет закупа, осим за надметања чија је површина већа од 100 ха.

Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја животиња, има право да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до површине  пољопривредног земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз ограничење из става 1.

6. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварање понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

7. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

8. Право учешћа на јавном надметању у првом кругу немају правна и физичка лица која су право учешћа на јавном надметању у првом кругу, по Годишњем програму текуће године, већ искористила у другој јединици локалне самоуправе, односно у другом месту пребивалишта на територији Републике Србије и имају важећи уговор, по том основу, са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде.

9. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

 – Документација за пријављивање на јавно надметање –

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,
 • доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта физичког лица у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа,
 • доказ о власништву пољопривредног земљишта физичког лица које се граничи са земљиштем које је предмет закупа,
 • доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,
 • доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.

Формулар пријаве може се преузети сваког радног дана у канцеларији број 9. Градске управе града Пожаревца

Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 1. Адреса: Град Пожаревац, улица и број: Дринска бр. 2, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 2. Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
 3. Број јавног надметања ________ (навести и КО)____________

На задњој страни:

 1.  име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана 07.02.2014. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Пожаревца до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање – 

Јавно надметање за давање у закуп земљишта и пољопривредних објеката из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Скупштине Града, улица и број: Дринска бр 2. сала бр. 11, и то:

За све катастарске општине дана 11.02.2014. године са почетком у 10,00 часова.

VI

Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде преко Градске управе града Пожаревца.

За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

ñ  гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

ñ  решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или

ñ  уговор о јемству јемца ( правно лице ) или

ñ  доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе Града Пожаревца и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања  у локалном листу „Реч народа“.

 Одлука о расписивању јавног огласаНа основу члана 64. стави 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 64/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођене поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник Града Пожаревца“ број 9/2009) и члана 89. став 2. тачка 10. Статута града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број 4/14-пречишћен текст), Градоначелник града Пожаревца донео је дана 15. новембра 2013. године, а по добијеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште број 320-11-3153/2013-14 од 27.12.2013. године

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

–        Предмет јавног надметања 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у Граду Пожаревцу:

2. Увид у документацију документацију: графички преглед катастарских парцела и пољопривредних објеката  по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима надметањима (комплексима), која су предмет давања у закуп, може се извршити у згради Града Пожаревца, у канцеларији бр. 9 сваког радног дана од 08,00  до 11,00 часова.

Контакт особа:  Зорица Марковић 012/539-670

3. Земљиште и објекти из овог огласа дају се у виђеном стању и закупац се не може позивати на њихове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката може се извршити:

Дана 22.01.2014. године

КО Костолац Село од 08,00 до 10,00 часова – месна канцеларија

КО Дрмно од 10,30 до 11,30 часова – месна канцеларија

КО Кличевац од 12,00 до 13,20 часова – месна канцеларија

КО Речица од 13,40 до 14,45 часова – месна канцеларија

Дана 23.01.2014. године

КО Острово од 08,00 до 09,30 часова – месна канцеларија

КО Петка од 10,00 до 11,00 часова – месна канцеларија

КО Дубравица од 11,40 до 12,45 часова – месна канцеларија

КО Батовац од 13,20 до 14,30 часова – месна канцеларија

Дана 24.01.2014. године

КО Брежане од 08,00 до 09,15 часова – месна канцеларија

КО Живица од 10,00 до 11,00 часова – месна канцеларија

КО Драговац од 12,00 до 13,00 часова – месна канцеларија

Дана 28.01.2014. године

КО Ћириковац од 08,00 до 09,00 часова – месна канцеларија

КО Кленовник од 09,20 до 10,15 часова – месна канцеларија

КО Пожаревац од 11,00 до 14,00 часова – месна заједница „Браћа Вујовић“

Дана 29.01.2014. године

КО Касидол и КО Баре од 08,00 до 10,00 часова – месна канцеларија

КО Берање од 10,30 до 11,15 часова – месна канцеларија

КО Набрђе од 12,00 до 13,00 часова – месна канцеларија

КО Трњане од 13,30 до 14,45 часова – месна канцеларија

Дана 30.01.2014. године

КО Братинац од 08,00 до 09,30 часова – месна канцеларија

КО Бубушинац од 10,00 до 11,15 часова – месна канцеларија

КО Маљуревац од 11,45 до 13,00 часова – месна канцеларија

КО Брадарац од 13,20 до 14,30 часова – месна канцеларија

Дана 31.01.2014. године

КО Лучица од 08,00 до 09,15 часова – месна заједница

КО Пругово од 09,45 до 10,30 часова – месна заједница

КО Пољана од 11,00 до 12,30 часова – месна заједница

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини сносиће лице које добије то земљиште и објекте у закуп.

7. Земљиште и објекти из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, и не може се користити у друге сврхе.

8.  Земљиште и објекти из овог огласа не могу се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини има:

физичко лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у истој катастарској општини.

            физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има

активан статус,  има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са  пребивалиштем на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа.

            –  правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има

активан статус, које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

– доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

– важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,

-доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа за физичка лица,

– доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граниче са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица,

– доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,

– доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.

3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Буџета Града Пожаревца број: 840-705804-32, депозит лицитација са позивом на број 97 52080.

4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

5. Правно, односно физичко лице које учествује на јавном надметању, може закупити највише до 100 ха земљишта које је предмет закупа, осим за надметања чија је површина већа од 100 ха.

Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја животиња, има право да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до површине  пољопривредног земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз ограничење из става 1.

6. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварање понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

7. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

8. Право учешћа на јавном надметању у првом кругу немају правна и физичка лица која су право учешћа на јавном надметању у првом кругу, по Годишњем програму текуће године, већ искористила у другој јединици локалне самоуправе, односно у другом месту пребивалишта на територији Републике Србије и имају важећи уговор, по том основу, са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде.

9. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

 – Документација за пријављивање на јавно надметање –

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,
 • доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта физичког лица у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа,
 • доказ о власништву пољопривредног земљишта физичког лица које се граничи са земљиштем које је предмет закупа,
 • доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,
 • доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.

Формулар пријаве може се преузети сваког радног дана у канцеларији број 9. Градске управе града Пожаревца

Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 1. Адреса: Град Пожаревац, улица и број: Дринска бр. 2, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 2. Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
 3. Број јавног надметања ________ (навести и КО)____________

На задњој страни:

 1.  име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана 07.02.2014. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Пожаревца до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање – 

Јавно надметање за давање у закуп земљишта и пољопривредних објеката из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Скупштине Града, улица и број: Дринска бр 2. сала бр. 11, и то:

За све катастарске општине дана 11.02.2014. године са почетком у 10,00 часова.

VI

Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде преко Градске управе града Пожаревца.

За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

ñ  гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

ñ  решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или

ñ  уговор о јемству јемца ( правно лице ) или

ñ  доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе Града Пожаревца и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања  у локалном листу „Реч народа“.

 

 Одлука о расписивању јавног огласа

Подели са другима: Facebook Twitter