Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac

Skupština Grada Požarevca, na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o javnim preduzećima            („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19) i člana 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca  („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18-ispravka i 10/19), na sednici održanoj 11. februara 2021. godine, donela je

O D L U K U

o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac

 1. Pokreće se postupak izbora direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac.
 2. Postupak iz tačke 1. ove odluke sprovešće Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća Grada Požarevca (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu Oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu, čiji je osnivač Grad Požarevac.
 3. Usvaja se tekst oglasa o javnom konkursu za izbor direktora preduzeća iz tačke 1. ove odluke.
 1. Oglasom o javnom konkursu, koji je sastavni deo ove odluke, nevedeni su uslovi za imenovanje direktora utvrđeni Zakonom o javnim preduzećima, osnivačkim aktom Javnog preduzeća i Statutom Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu.
 2. Oglas o javnom konkursu iz ove odluke objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom glasniku Gradu Požarevcu“, najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.
 3. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Grada Požarevca“.

 

 U Požarevcu, 11. februara  2021. godine                                      Broj 011-06-14/2021-8

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK

Predrag Mijatović, dipl. inž. elektrotehnike i računarstva, s.r.

 

 

Skupština Grada Požarevca, na osnovu člana 36. st. 3. i 4., čl. 37. i 38. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 88/19), čl. 49. i 50. Statuta Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu br.755 od 14.12.2016. godine i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu, čiji je osnivač Grad Požarevac, broj 011-06-14/2021-8 od 11. februara 2021. godine, objavljuje

OGLAS

o javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća

„Ljubičevo“ u Požarevcu

čiji je osnivač Grad Požarevac

 1. Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu, čiji je osnivač Grad Požarevac radi imenovanja na period od četiri godine.
 1. Podaci o javnom preduzeću: Javno preduzeće posluje pod poslovnim imenom: Javno  preduzeće „Ljubičevo“ u Požarevcu. Skraćeno poslovno ime: JP „Ljubičevo“. Sedište: Ljubičevo Matični broj: 17210050 PIB: Poslovanje Javnog preduzeća uređeno je Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog  preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu sa Zakonom o javnim preduzećima (”Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 12/16). Pretežna delatnost javnog preduzeća je 91.03 – zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.
 1. Radno mesto: direktor Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu. Direktor se

imenuje na period od četiri godine.

 1. Poslovi direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu: predstavlja i zastupa javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, predlaže donošenje posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta Grada Požarevca (subvencije, garancije ili korišćenje drugih sredstava), izvršava odluke nadzornog odbora, bira izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće po prethodno pribavljenoj saglasnosti Skupštine Grada, zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji, predlaže nadzornom odboru donošenje akta o isplati stimulacije izvršnim direktorima, predlaže nadzornom odboru donošenje odluka i drugih akata iz delokruga direktora, odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i statutom javnog preduzeća, donosi plan nabavki za tekuću godinu, donosi odluke o postupcima javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama, vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.
 1. Uslovi za imenovanje: kandidat za izbor, odnosno imenovanje direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu mora ispuniti sledeće uslove:

1) da je punoletno i poslovno sposobno lice

2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;

3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz podtačke 2) ove tačke;

4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća;

5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;

6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;

7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

8) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

9) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

a) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

b) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

v) obavezno lečenje narkomana;

g) obavezno lečenje alkoholičara;

d) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

 1. Mesto rada: Požarevac, na adresi sedišta Javnog preduzeća u Ljubičevu.
 2. Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada Javnog preduzeća, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 65/16).
 3. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
 4. Prijava na javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o poznavanju korporativnog upravljanja i podatke o posebnim oblastima znanja.
 5. Uz prijavu sa ličnom i radnom biografijom (sa navođenjem na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo do podnošenja prijava ) prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova i to:

– Izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrazcu shodno Zakonu o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS“, br. 20/09, 145/14 i 47/18),

– Uverenje o poslovnoj sposobnosti (izdato od strane nadležnog centra za socijalni rad),

– Uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci u odnosu na dan objavljivanja javnog konkursa u ”Službenom glasniku RS“),

– Diploma o stručnoj spremi,

– Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se dokazuje najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje),

– Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća, sa kraćim opisom poslova koje je obavljao do podnošenja prijava.),

– Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova),

  – Overena izjava kod javnog beležnika da nije član organa političke stranke,

  odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke

  stranke;

– Uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

 1. a) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

b) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

v) obavezno lečenje narkomana;

g) obavezno lečenje alkoholičara;

d) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

     Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji, koja je overena kod javnog beležnika.

     Napomena: Neblagoveremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

 1. 11. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prijava na javni konkurs sa dokumentacijom i dokazima podnose se u zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom putem pošte ili lično preko prijemne kancelarije organa Grada, Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, na adresu:

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, sa naznakom: Za javni konkurs za izbor direktora Javnog  preduzeća    „Ljubičevo“ u Požarevcu, ul. Drinska broj 2, 12000 Požarevac.“

 1. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Budimir Miloradović, član Komisije, e-mail adresa: bmiloradovic@pozarevac.rs, kontakt telefon: 012/539-650 svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
 2. Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, najmanje u jednim dnevnim novinama, koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter