Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za popunjavanje radnog mesta – Načelnik Gradske uprave Grada Požarevca (položaj u I grupi), na period od 5 godina

Na osnovu čl. 94. i 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16,113/17, 113/17 – dr. zakon, 95/18 i 86/19 – dr. zakon), čl. 11.stav 3. i čl. 12. stav 2.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i čl. 89. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19),

            Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici održanoj dana 24. marta 2021. godine, donosi

O D L U K U

o sprovođenju Javnog konkursa za popunjavanje radnog mesta  – Načelnik Gradske uprave Grada Požarevca (položaj u I grupi), na period od 5 godina

  1. RASPISUJE SE JAVNI KONKURS za popunjavanje radnog mesta – Načelnik Gradske uprave Grada Požarevca (položaj u I grupi), na period od 5 godina.
  2. Gradsko veće Grada Požarevca će pre oglašavanja Javnog konkursa obrazovati Konkursnu komisiju koja će da sprovede izborni postupak za popunjavanje radnog mesta – Načelnik Gradske uprave Grada Požarevca (položaj u I grupi).
  3. Daje se saglasnost na tekst Javnog konkursa za popunjavanje radnog mesta – Načelnik Gradske uprave Grada Požarevca (položaj u I grupi), koji čini sastavni deo ove odluke.
  4. Ovu Odluku objaviti na internet prezentaciji Grada Požarevca.

O b r a z l o ž e nj e

            Članom 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – dr. zakon, 95/18- dr. zakon i 86/19- dr. zakon) predviđeno je da se javni konkurs sprovodi radi popunjavanja radnih mesta službenika i nameštenika.

            Članom 95. stav 1. navedenog zakona propisano je da javni konkurs za popunjavanje položaja oglašava Gradsko veće i da Gradsko veće pre oglašavanja javnog konkursa obrazuje Konkursnu komisiju.

            Na osnovu napred iznetog donosi se Odluka kao u dispozitivu.

 

U Požarevcu, 24.  marta 2021. godine                                         Broj 09-06-48/2021-2

 

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

 
PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA
Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter