Početak » Obaveštenja
 

Odluka o utvrđivanju lokacija za prodaju lubenica i dinja u Gradu Požarevcu i Kostolcu

         Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici od  21. juna 2019. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji Grada Požarevca i  Kostolca za prodaju lubenica i dinja u letnjem periodu, pa je na osnovu člana 82. stav 1.tačka 1) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18 i 12/18-ispravka), tačke II.3. Taksene tarife Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca ( „Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/19) i člana 26. stav 1. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br.1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), donelo:               

O D L U K U

 o utvrđivanju lokacija za prodaju lubenica i dinja u Gradu Požarevcu i Kostolcu

I

     Ovom odlukom utvrđuju se lokacije za prodaju lubenica i dinja iz pokretnih tezgi, teretnih motornih vozila, putničkih motornih vozila i prikolica na površinama javne namene i to:

Lokacije u gradu Požarevcu  su:

 1. u ulici Moše Pijade (pored ograde kasarne „Pavle Jurišić Šturm“, pre skretanja za ulicu Šeste ličke divizije – 2 mesta;
 2. u ulici Moše Pijade, kod samoposluge na uglu ulica Šeste ličke divizije i Cane Babovića – 2 mesta
 3. u ulici Požarevački partizanski odred iza skretanja za ulicu Cane Babović, preko puta samoposluge – 1 mesto;
 4. u ulici Kosovskoj  između dva pružna koloseka, ispred pruge Požarevac-Beograd sa desne strane  gledano iz pravca Požarevca ka Lučici – 2 mesta;
 5. u ulici 27. april sa desne strane ulice nakon lučičkog pružnog prelaza, ispred autobuskog stajališta – 4 mesta i duž cele ulice prema potrebi;
 6. u ulici Hajduk Veljkova – sa desne strane na parkingu crkve -1 mesto
 7. u ulici Čede Vasovića kod stambene zgrade Trijangl, slepa ulica – 1 mesto;
 8. ugao ulica Partizanske i Ratarske – 2 mesta;
 9. ugao ulica Partizanske i Dunavske ispred samoposluge – 3 mesta;
 10.  u ulici Nemanje Tomića kod pijace „Pionirski trg“ na ulazu u dvorište stambenih zgrada, preko puta arterske česme – 2 mesta;
 11. ugao ulica Bratstva jedinstva i Nemanje Tomić -Pionirski trg, bočni deo ulaza u samoposlugu – 2 mesta;
 12. u ulici Bože Dimitrijevića, kod broja 46 – 2 mesta;
 13. Knez Milošev venac, prostor ispred zgrade kod broja  8 – 1 mesto
 14. Knez Milošev venac, prostor ispred bivšeg salona nameštaja – 1 mesto;
 15. ugao ulica Knez Milošev venac i Deligradske – kod bivšeg Akrokora – 1 mesto
 16. ugao ulica Partizanske i Moravske kod stovarišta – 1 mesto
 17. ugao ulica Dositijeve i Radomira Milenića Rusa – 1mesto i
 18. u ulici Moše Pijade, pored stadiona „Železničar“ – 1 mesto.

Lokacije u Kostolcu su:

 1. na prostoru između samousluge MZ „Mica“ i ulice „B. Dimitrijević“ preko puta restorana „Putnik“ ;
 2. preko puta sportske hale pored prodavnice „Nar“ ;
 3. preko puta hotela „Kostolac“ na uglu kod stadiona „Rudar“  ( ugao ulica „13 oktobar“ i    „Trudbenička“ ;
 4. u naselju Kanal u ulici „Kneza Miloša“ pored prodavnice „Elektrometal promet“ ;
 5. u ulici „Partizanskoj“ pored prodavnice „Fontana“ i u ulici „Partizanskoj“  (pored stadiona malih  sportova) i       
 6. u ulici Veljka Dugoševića preko puta Tehničkog sektora Ogranka  TE-KO.

II

            Pravo na dodelu prostora na lokacijama iz tačke I ove odluke, po redosledu prioriteta  imaju:

 1. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prijavljenom biljnom proizvodnjom  lubenica na teritoriji Grada Požarevca;
 2. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji Grada Požarevca;
 3. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i
 4. ostali .

III

              Izdavanje rešenja sa skicom lokacije za korišćenje površine javne namene iz tačke I ove odluke, vrši Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

       Postupak za izdavanje rešenja pokreće se na osnovu pismenog zahteva zainteresovanog prodavca koji  sadrži lokaciju i površinu pokretnog objekta sa koga će se vršiti prodaja i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačke II ove odluke,

             Podnosilac zahteva po prioritetu ima pravo na dodelu samo jednog prodajnog mesta.

IV

                 Zabranjuje se istovar lubenica  i dinja i postavljanje tezgi za prodaju na površinama javne namene koji  nisu predviđeni tačkom  I ove odluke.

V

                 Prodaja lubenica  i dinja na lokacijama utvrđenim tačkom I ove odluke vrši se u periodu počev od 24. juna 2019. godine do 01. septembra 2019. godine, a podnošenje zahteva sa odgovarajućom dokumentacijom za dodelu površine javne namene u periodu od  sledećeg dana od dana donošenja ove odluke do 17. juna 2019. godine.

VI

                Za korišćenje površine javne namene na jednoj lokaciji prodavac plaća naknadu na račun 840-714565843-77 poziv na broj po modelu 97  52080  sa naznakom – naknada za korišćenje površine javne namene, shodno tački II.3. Taksene tarife Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/19). 

VII

    Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da po isteku vremena  korišćenja prodajnog mesta utvrđenog u tački I ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

VIII

    Kontrolu i nadzor nad sprovođenjem ovog rešenja vrši Odeljenje za inspekcijske poslove i Komunalna policija Gradske uprave Grada Požarevca.   

IX

         Korisnici površina javne namene dužni su da se sa pažnjom dobrog domaćina staraju o prodajnom mestu i njegovoj svakodnevnoj čistoći u skladu sa važećim propisom.

         Po završetku dnevne prodaje, korisnici su dužni da prodajna mesta ostave u čistom i urednom stanju.                 

X

                    Ovu odluku objaviti na sajtu Grada Požarevca i u sredstvima javnog informisanja.

XI

                     Ova odluka stupa na snagu  danom  donošenja.

U Požarevcu, 21. juna 2019. godine                                                    Broj: 09-06-98/2019-3

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

RUKOVODILAC
ODELjENjA ZA POSLOVE ORGANA GRADA I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Nebojša Trajković, dipl. pravnik

PREDSEDAVAJUĆI GRADSKOG VEĆA
GRADA POŽAREVCA
ZAMENIK GRADONAČELNIKA

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike

Podeli sa drugima: Facebook Twitter