Почетак » Обавештења
 

Одлука о утврђивању локација за продају лубеница и диња у Граду Пожаревцу и Костолцу

         Градско веће Града Пожаревца, на седници од  21. јуна 2019. године, разматрало је потребу за утврђивање локације и начина коришћења површине јавне намене на територији Града Пожаревца и  Костолца за продају лубеница и диња у летњем периоду, па је на основу члана 82. став 1.тачка 1) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18-исправка), тачке II.3. Таксене тарифе Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца ( „Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/19) и члана 26. став 1. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца, бр.1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), донело:               

О Д Л У К У

 о утврђивању локација за продају лубеница и диња у Граду Пожаревцу и Костолцу

I

     Овом одлуком утврђују се локације за продају лубеница и диња из покретних тезги, теретних моторних возила, путничких моторних возила и приколица на површинама јавне намене и то:

Локације у граду Пожаревцу  су:

 1. у улици Моше Пијаде (поред ограде касарне „Павле Јуришић Штурм“, пре скретања за улицу Шесте личке дивизије – 2 места;
 2. у улици Моше Пијаде, код самопослуге на углу улица Шесте личке дивизије и Цане Бабовића – 2 места
 3. у улици Пожаревачки партизански одред иза скретања за улицу Цане Бабовић, преко пута самопослуге – 1 место;
 4. у улици Косовској  између два пружна колосека, испред пруге Пожаревац-Београд са десне стране  гледано из правца Пожаревца ка Лучици – 2 места;
 5. у улици 27. април са десне стране улице након лучичког пружног прелаза, испред аутобуског стајалишта – 4 места и дуж целе улице према потреби;
 6. у улици Хајдук Вељкова – са десне стране на паркингу цркве -1 место
 7. у улици Чеде Васовића код стамбене зграде Тријангл, слепа улица – 1 место;
 8. угао улица Партизанске и Ратарске – 2 места;
 9. угао улица Партизанске и Дунавске испред самопослуге – 3 места;
 10.  у улици Немање Томића код пијаце „Пионирски трг“ на улазу у двориште стамбених зграда, преко пута артерске чесме – 2 места;
 11. угао улица Братства јединства и Немање Томић -Пионирски трг, бочни део улаза у самопослугу – 2 места;
 12. у улици Боже Димитријевића, код броја 46 – 2 места;
 13. Кнез Милошев венац, простор испред зграде код броја  8 – 1 место
 14. Кнез Милошев венац, простор испред бившег салона намештаја – 1 место;
 15. угао улица Кнез Милошев венац и Делиградске – код бившег Акрокора – 1 место
 16. угао улица Партизанске и Моравске код стоваришта – 1 место
 17. угао улица Доситијеве и Радомира Миленића Руса – 1место и
 18. у улици Моше Пијаде, поред стадиона „Железничар“ – 1 место.

Локације у Костолцу су:

 1. на простору између самоуслуге МЗ „Мица“ и улице „Б. Димитријевић“ преко пута ресторана „Путник“ ;
 2. преко пута спортске хале поред продавнице „Нар“ ;
 3. преко пута хотела „Костолац“ на углу код стадиона „Рудар“  ( угао улица „13 октобар“ и    „Трудбеничка“ ;
 4. у насељу Канал у улици „Кнеза Милоша“ поред продавнице „Електрометал промет“ ;
 5. у улици „Партизанској“ поред продавнице „Фонтана“ и у улици „Партизанској“  (поред стадиона малих  спортова) и       
 6. у улици Вељка Дугошевића преко пута Техничког сектора Огранка  ТЕ-КО.

II

            Право на доделу простора на локацијама из тачке I ове одлуке, по редоследу приоритета  имају:

 1. носилац или члан активног регистрованог пољопривредног газдинства са пријављеном биљном производњом  лубеница на територији Града Пожаревца;
 2. носилац или члан активног регистрованог пољопривредног газдинства на територији Града Пожаревца;
 3. носилац или члан активног регистрованог пољопривредног газдинства и
 4. остали .

III

              Издавање решења са скицом локације за коришћење површине јавне намене из тачке I ове одлуке, врши Одељење за имовинско-правне послове Градске управе Града Пожаревца.

       Поступак за издавање решења покреће се на основу писменог захтева заинтересованог продавца који  садржи локацију и површину покретног објекта са кога ће се вршити продаја и доказе о испуњености услова из тачке II ове одлуке,

             Подносилац захтева по приоритету има право на доделу само једног продајног места.

IV

                 Забрањује се истовар лубеница  и диња и постављање тезги за продају на површинама јавне намене који  нису предвиђени тачком  I ове одлуке.

V

                 Продаја лубеница  и диња на локацијама утврђеним тачком I ове одлуке врши се у периоду почев од 24. јуна 2019. године до 01. септембра 2019. године, а подношење захтева са одговарајућом документацијом за доделу површине јавне намене у периоду од  следећег дана од дана доношења ове одлуке до 17. јуна 2019. године.

VI

                За коришћење површине јавне намене на једној локацији продавац плаћа накнаду на рачун 840-714565843-77 позив на број по моделу 97  52080  са назнаком – накнада за коришћење површине јавне намене, сходно тачки II.3. Таксене тарифе Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/19). 

VII

    Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац, дужно је да по истеку времена  коришћења продајног места утврђеног у тачки I ове одлуке површину јавне намене очисти и доведе у исправно стање.

VIII

    Контролу и надзор над спровођењем овог решења врши Одељење за инспекцијске послове и Комунална полиција Градске управе Града Пожаревца.   

IX

         Корисници површина јавне намене дужни су да се са пажњом доброг домаћина старају о продајном месту и његовој свакодневној чистоћи у складу са важећим прописом.

         По завршетку дневне продаје, корисници су дужни да продајна места оставе у чистом и уредном стању.                 

X

                    Ову одлуку објавити на сајту Града Пожаревца и у средствима јавног информисања.

XI

                     Ова одлука ступа на снагу  даном  доношења.

У Пожаревцу, 21. јуна 2019. године                                                    Број: 09-06-98/2019-3

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Небојша Трајковић, дипл. правник

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике

Подели са другима: Facebook Twitter