Početak » Obaveštenja
 

Odluka o utvrđivanju lokacija za prodaju lubenica i dinja u Gradu Požarevcu i Kostolcu

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici od 16. juna 2021. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca za prodaju lubenica i dinja u letnjem periodu, pa je na osnovu člana 82. stav 1.tačka 1) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18-ispravka i 10/19), tačke II.3. Taksene tarife Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca ( „Službeni glasnik Grada Požarevca“, br.7/19 i 19/19) i člana 26.stav 1. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br.1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), donelo O D L U K U o utvrđivanju lokacija za prodaju lubenica i dinja u Gradu Požarevcu i Kostolcu

I

Ovom odlukom utvrđuju se lokacije za prodaju lubenica i dinja iz pokretnih tezgi, teretnih motornih vozila, putničkih motornih vozila i prikolica na površinama javne namene i to:

Lokacije u Gradu Požarevcu su:

1. u ulici Moše Pijade (pored ograde kasarne „Pavle Jurišić Šturm“, pre skretanja za ulicu Šeste ličke divizije – 2 mesta; 2. u ulici Moše Pijade, kod samoposluge na uglu ulica Šeste ličke divizije i Cane Babovića – 2 mesta 3. u ulici Požarevački partizanski odred iza skretanja za ulicu Cane Babović, preko puta samoposluge – 1 mesto; 4. u ulici Kosovskoj između dva pružna koloseka, ispred pruge Požarevac-Beograd sa desne strane gledano iz pravca Požarevca ka Lučici – 2 mesta; 5. u ulici 27. april sa desne strane ulice nakon lučičkog pružnog prelaza, ispred autobuskog stajališta – 4 mesta i duž cele ulice prema potrebi; 6. u ulici Hajduk Veljkova – sa desne strane na parkingu crkve -1 mesto 7. ugao ulica Hajduk Veljkova i Koste Stamenkovića – na slobodnoj površini kod ograde Požarevačkog mira -1 mesto 8. u ulici Čede Vasovića kod stambene zgrade Trijangl, slepa ulica – 1 mesto; 9. ugao ulica Partizanske i Ratarske – 2 mesta; 10. ugao ulica Partizanske i Dunavske ispred samoposluge – 3 mesta; 11. u ulici Nemanje Tomića kod pijace „Pionirski trg“ na ulazu u dvorište stambenih zgrada, preko puta arterske česme – 2 mesta; 12. ugao ulica Bratstva jedinstva i Nemanje Tomić -Pionirski trg, bočni deo ulaza u samoposlugu – 2 mesta; 13. u ulici Bože Dimitrijevića, kod broja 46 – 2 mesta; 14. Knez Milošev venac, prostor ispred zgrade kod broja 8 – 1 mesto 15. Knez Milošev venac, prostor ispred bivšeg salona nameštaja – 1 mesto; 16. ugao ulica Knez Milošev venac i Deligradske – kod bivšeg Akrokora – 1 mesto 17. ugao ulica Partizanske i Moravske kod stovarišta – 1 mesto 18. ugao ulica Dositijeve i Radomira Milenića Rusa – 1mesto i 19. u ulici Moše Pijade, pored stadiona „Železničar“ – 1 mesto.

Lokacije u Kostolcu su:

1. na prostoru između samousluge MZ „Mica“ i ulice „B. Dimitrijević“ preko puta restorana „Putnik“ ; 2. preko puta sportske hale pored prodavnice „Nar“ ; 3. preko puta hotela „Kostolac“ na uglu kod stadiona „Rudar“ ( ugao ulica „13 oktobar“ i „Trudbenička“ ; 4. u naselju Kanal u ulici „Kneza Miloša“ pored prodavnice „Elektrometal promet“ ;
5. u ulici „Partizanskoj“ pored prodavnice „Fontana“ i u ulici „Partizanskoj“ (pored stadiona malih sportova) i 6. u ulici Veljka Dugoševića preko puta Tehničkog sektora Ogranka TE-KO.

II

Pravo na dodelu prostora na lokacijama iz tačke I ove odluke, po redosledu prioriteta imaju: 1. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prijavljenom biljnom proizvodnjom lubenica na teritoriji Grada Požarevca; 2. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji Grada Požarevca; 3. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i 4. ostali .

III

Izdavanje rešenja sa skicom lokacije za korišćenje površine javne namene iz tačke I ove odluke, vrši Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca. Postupak za izdavanje rešenja pokreće se na osnovu pismenog zahteva zainteresovanog prodavca koji sadrži lokaciju i površinu pokretnog objekta sa koga će se vršiti prodaja i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačke II ove odluke, Podnosilac zahteva po prioritetu ima pravo na dodelu samo jednog prodajnog mesta.

IV

Zabranjuje se istovar lubenica i dinja i postavljanje tezgi za prodaju na površinama javne namene koji nisu predviđeni tačkom I ove odluke.

V

Prodaja lubenica i dinja na lokacijama utvrđenim tačkom I ove odluke vrši se u periodu počev od 16. juna 2021. godine do 01. septembra 2021. godine, a podnošenje zahteva sa odgovarajućom dokumentacijom za dodelu površine javne namene u periodu od sledećeg dana od dana donošenja ove odluke do 16. juna 2021. godine.

VI

Za korišćenje površine javne namene na jednoj lokaciji prodavac plaća naknadu na račun 840-714565843-77 poziv na broj ( PIB pravnog lica ili JMBG fizičkog lica) po modelu 97 sa naznakom – naknada za korišćenje površine javne namene, shodno tački II.3. Taksene tarife Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca ( „Službeni glasnik Grada Požarevca“, br.7/19 i 19/19).

VII

Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da po isteku vremena korišćenja prodajnog mesta utvrđenog u tački I ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

VIII

Kontrolu i nadzor nad sprovođenjem ovog rešenja vrši Odeljenje za inspekcijske poslove i Komunalna milicija Gradske uprave Grada Požarevca.

IX

Korisnici površina javne namene dužni su da se sa pažnjom dobrog domaćina staraju o prodajnom mestu i njegovoj svakodnevnoj čistoći u skladu sa važećim propisom. Po završetku dnevne prodaje, korisnici su dužni da prodajna mesta ostave u čistom i urednom stanju.

X

Ovu odluku objaviti na sajtu Grada Požarevca i u sredstvima javnog informisanja.

XI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje ove odluke nalazi se u odredbama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca ( „Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/19 i 19/19), tačke II.3. Taksene tarife. Gradsko veće Grada Požarevca na predlog odeljenja koje obavlja komunalne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, donosi odluku, kojom se utvrđuju lokacije za prodaju lubenica i dinja iz pokretnih tezgi, traktorskih prikolica, prikolica teretnih motornih vozila i putničkih vozila na površinama javne namene u Gradu Požarevcu i Kostolcu. Rešenje o dodeli površine javne namene za prodaju lubenica i dinja donosi Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, koje pored lokacije sa tehničkom skicom, sadrži broj mesta, visinu naknade za sezonsku prodaju lubenica i dinja. U predlogu odluke, date su lokacije površine javne namene u Gradu Požarevcu i Kostolcu, koristeći iste lokacije koje su određene i prethodnih godina. Na navedenim lokacijama vršiće se isključivo prodaja lubenica i dinja iz pokretnih tezgi, traktorskih prikolica, prikolica teretnih motornih vozila, nosivosti do 2,5 tone i putničkih motornih vozila. Izričito je zabranjena prodaja lubenica i dinja sa javne površine, upotrebom tezgi u iste svrhe. Za korišćenje površine javne namene na jednoj lokaciji prodavac plaća naknadu, shodno tački II.3. Taksene tarife Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca ( „Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/19 i 19/19). Pravo na dodelu prostora na lokacijama , po redosledu prioriteta imaju: 1. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prijavljenom biljnom proizvodnjom lubenica na teritoriji Grada Požarevca; 2. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji Grada Požarevca; 3. nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i 4. ostali . Podnosilac zahteva po prioritetu ima pravo na dodelu samo jednog prodajnog mesta. O sprovođenju ove odluke staraće se Odeljenje za inspekcijske poslove i Komunalna milicija. Za nepoštovanje obaveza utvrđenih ovom odlukom, primenjivaće se član 18. Odluke o komunalnom uređenju („ Službeni glasnik Grada Požarevca“, br.12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 i 6/17) kojom se zabranjuje prodaja poljoprivrednih i drugih proizvoda na javnim površinama, izuzev ako prodavac poseduje odobrenje nadležnog organa uprave. Iz navedenih razloga predlaže se Gradskom veću grada Požarevca da usvoji predloženu odluku.
Predlažemo da odluka stupi na snagu danom donošenja, radi preduzimanja radnji da bi se dodela po ovoj odluci započela od 16. juna 2021. godine. Za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Grada Požarevca.

U Požarevcu, 16. juna 2021. godine Broj 09-06-89/2021-2

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA GRADONAČELNIK Saša Pavlović, dipl.inž.elektrotehnike, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter