Početak » Obaveštenja
 

Odluka o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene u Gradu Požarevcu u vreme trajanja osmomartovskog praznika

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici od 2. marta 2021. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije za prodaju proizvoda koji su prigodni za 8. mart na površini javne namene u Gradu Požarevcu, te na osnovu člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19) i člana 26. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17) donelo je

 O D L U K U

o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja

površine javne namene  u  Gradu Požarevcu u vreme trajanja

 osmomartovskog praznika

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor u gradskom parku u Požarevcu i to druga staza u odnosu na front zgrade Načelstva, kao lokacija javne namene za postavljanje tipskih montažnih tezgi  za prodaju  cveća i drugih proizvoda isključivo prigodnih  za  8. mart,  počev od 5. marta 2021. godine zaključno sa 8. martom 2021. godine.

Grad Požarevac obezbeđuje tipske  montažne  tezge, površine 1m2 sa manipulativnim prostorom od 1m2.

Obezbeđenja priključka na električnu energiju nije neophodno, jer se vrši dnevna prodaja na navedenoj lokaciji u Požarevcu.

 

Član 2.

Pravo na korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke imaju registrovane zanatske, trgovinske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva,  proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u okviru registrovanih udruženja građana.

Redosled korišćenja tezgi određuje se prema prijemu zahteva.

 

Član 3.

Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne  poslove  Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati takse od strane korisnika  površine javne namene,  a po podnošenju zahteva.

Obeležavanje, izdavanje rešenja i naplatu naknade za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, vršiće  Odeljenje za imovinsko-pravne poslove  Gradske uprave Grada Požarevca.

 

 Član 4.

Naknada za zakup privremenog objekta  od 1m2 sa 1m2 manipulativnog prostora iznosi  1.500,00 dinara.

Korisnik objekta naknadu iz stava 1. ovog člana uplaćuje na račun javnih prihoda Grada Požarevca broj: 840-714565843-77 po modelu 97, poziv na broj: PIB pravnog lica ili JMBG fizičkog lica.

 Podnosilac zahteva dužan je da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od  1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

 

Član 5.

Korisnik površine javne namene dužan je da istu koristi u okviru utvrđenog prostora aktom organa iz člana 3. ove odluke, uz obezbeđenje posude za odpatke i da površinu javne namene koristi u urednom stanju.

Po isteku roka korišćenja, korisnik je dužan da tipsku montažnu tezgu vrati u prvobitno stanje.

 

Član 6.

Turistička organizacija Grada Požarevca je u obavezi da tipske montažne  tezge postavi na lokaciji iz ove odluke, a po završetku perioda na koji je dodeljena lokacija, montažne objekte ukloni sa ove lokacije.

Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da po isteku vremena utvrđenog u članu 1. ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje dana 09. marta 2021. godine.

 

Član 7.

Kontrolu korišćenja površine javne namene iz člana 1. ove odluke vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove  Gradske uprave Grada Požarevca.

 

Član 8.

Ovu odluku objaviti na sajtu Grada i lokalnim medijima.

       

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom  donošenja.

 

  U Požarevcu, 2. marta 2021. godine                                 Broj: 09-06-33/2021-1

 

               GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

 

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter