Почетак » Обавештења
 

Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене у Граду Пожаревцу у време трајања осмомартовског празника

Градско веће Града Пожаревца, на седници одржаној 27. фебруара 2023. године, разматрало је потребу за утврђивање локације за продају производа који су пригодни за 8. март на површини јавне намене у Граду Пожаревцу, те на основу члана 82.Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) донело је

О Д Л У К У

о утврђивању локације и начина коришћења

површине јавне намене  у  Граду Пожаревцу у време трајања

 осмомартовског празника

 

Члан 1.

            Овом одлуком утврђује се простор у градском парку у Пожаревцу и то друга стаза у односу на фронт зграде Начелства, као локација јавне намене за постављање типских монтажних тезги  за продају  цвећа и других производа искључиво пригодних  за  8. март,  почев од 6. марта 2023.године закључно са 8. мартом 2023. године.

            Град Пожаревац обезбеђује типске  монтажне  тезге, површине 1м2 са манипулативним простором од 1м2.

Обезбеђења прикључка на електричну енергију није неопходно, јер се врши дневна продаја на наведеној локацији у Пожаревцу.

Члан 2.

Право на коришћење површине јавне намене из члана 1. ове одлуке имају регистроване занатске, трговинске радње, регистрована пољопривредна газдинства,  произвођачи сувенира и рукотворина организовани у оквиру регистрованих удружења грађана.

           Редослед коришћења тезги одређује се према пријему захтева.

Члан 3.

Издавање решења за коришћење површине јавне намене из члана 1. ове одлуке, вршиће надлежно Одељење за имовинско – правне  послове  Градске управе Града Пожаревца, по извршеној уплати таксе од стране корисника  површине јавне намене,  а по подношењу захтева.

            Обележавање, издавање решења и наплату накнаде за коришћење површине јавне намене из члана 1. ове одлуке, вршиће  Одељење за имовинско-правне послове  Градске управе Града Пожаревца.

 Члан 4.

            Накнада за закуп привременог објекта  од 1м2 са 1м2 манипулативног простора износи  1.500,00 динара.

Корисник објекта накнаду из става 1. овог члана уплаћује на рачун јавних прихода Града Пожаревца број: 840-714565843-77 по моделу 97, позив на број: ПИБ правног лица или ЈМБГ физичког лица.

 Подносилац захтева дужан је да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03 по моделу 97 са позивом на број 52080 у износу од  1.577,00 динара по важећој таксеној тарифи.

Члан 5.

            Корисник површине јавне намене дужан је да исту користи у оквиру утврђеног простора актом органа из члана 3. ове одлуке, уз обезбеђење посуде за одпатке и да површину јавне намене користи у уредном стању.

            По истеку рока коришћења, корисник је дужан да типску монтажну тезгу врати у првобитно стање.

Члан 6.

            Туристичка организација Града Пожаревца  је у обавези да  типске  монтажне  тезге постави на локацији из ове одлуке, а по завршетку периода на који је додељена локација, монтажне објекте уклони са ове локације.

            Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац, дужно је да по истеку времена утврђеног у члану 1. ове одлуке површину јавне намене очисти и доведе у исправно стање дана 09. марта 2023. године.

Члан 7.

            Контролу коришћења површине јавне намене из члана 1. ове одлуке вршиће Одељење за инспекцијске послове  Градске управе Града Пожаревца.

Члан 8.

            Ову одлуку објавити на сајту Града и локалним медијима.

Члан 9.

            Oдлука ступа на снагу даном  доношења.

У Пожаревцу,  27. фебруара 2023. године                                        Број: 09-06-11/2023-6

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.