Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Odluka o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju novogodišnjih jelki na  teritoriji Grada Požarevca

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici 18. decembra 2020. godine, razmatralo je potrebu o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju novogodišnjih jelki na teritoriji Grada Požarevca za vreme trajanja novogodišnjih praznika, te na osnovu člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18-ispravka i 10/19) i člana 26. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br.1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), donelo

O D L U K U

 o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja

površine javne namene za prodaju novogodišnjih jelki na  teritoriji Grada Požarevca

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor na 2 (dva) parking mesta sa leve strane ( od ulaza u parking- prostor između kioska i menjačnice) do ograde na parkingu u ulici Moše Pijade u Požarevcu, kao lokacija javne namene za prodaju novogodišnjih jelki za vreme trajanja novogodišnjih praznika u periodu počev od 20. decembra 2020. godine do 30.decembra 2020. godine.

Član 2.

            Korisnik javne površine može prodavati isključivo jelke sa busenom i potvrdom nadležnog šumskog gazdinstva.

Član 3.

            Rešenju za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, izdaje  Odeljenje za imovinsko – pravne poslove  Gradske uprave Grada Požarevca.

Član 4.

Za korišćenje površina javne namene korisnik plaća  naknadu u iznosu od  60,00 dinara po m2 dnevno, a shodno članu 9. tačka II-3. Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 7/19 i 19/19), na račun 840-714565843-77 poziv na broj po modelu 97 sa pozivom na broj ( PIB), sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene. 

Podnosilac zahteva dužan  je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Član 5.

            Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da  po isteku vremena utvrđenog u članu 1. ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

Član 6.

            Kontrolu korišćenja površine javne namene iz člana 1. ove odluke vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove  Gradske uprave Grada Požarevca.  

Član 7.

Korisnici površine javne namene su u obavezi da se pridržavaju svih mera propisanih od strane kriznog štaba, a u vezi borbe protiv virusa COVID-19.

Član 8.

                  Ovu odluku objaviti na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.

Član 9.

                  Ova odluka stupa na snagu danom  donošenja.

U Požarevcu, 18. decembra 2020. godine               Broj 09-06-228/2020-12

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

 

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK
Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter