Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Odluka o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju novogodišnjih jelki na teritoriji Grada Požarevca

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici održanoj dana 18. decembra 2018. godine, razmatralo je potrebu o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju novogodišnjih jelki na teritoriji Grada Požarevca za vreme trajanja novogodišnjih praznika, te na osnovu tačke 3.3. Taksene tarife Odluke o lokalnim komunalnim taksama ( „Službeni glasnik Grada Požarevca“, br.15/17), člana 82. stav 1. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18 ) i člana 26.stav 1. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br.1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), donelo

O D L U K U

 o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja

površine javne namene za prodaju novogodišnjih jelki na teritoriji Grada Požarevca

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor na 5 (pet) parking mesta na parkingu u ulici Moše Pijade u Požarevcu, kao lokacija javne namene za prodaju novogodišnjih jelki za vreme trajanja novogodišnjih praznika u periodu počev od 20. decembra 2018. godine zaključno sa 31. decembrom 2018. godine.

Član 2.

              Korisnik javne površine može prodavati isključivo jelke sa busenom i potvrdom nadležnog šumskog gazdinstva.

Član 3.

            Rešenju za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, izdaje Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca.         

Član 4.

  Za korišćenje površina javne namene korisnik plaća lokalnu komunalnu taksu u iznosu od 53,00 dinara po m2 dnevno, na račun 840-741531843-77 poziv na broj po modelu 97 52080 sa naznakom – naknada za korišćenje površine javne namene.

Podnosilac zahteva dužan je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.540,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Član 5.

           Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da po isteku vremena utvrđenog u članu 1. ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

Član 6.

           Kontrolu korišćenja površine javne namene iz člana 1. ove odluke vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

Član 7.

             Ovu odluku objaviti na sajtu Grada Požarevca.

Član 8.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

U Požarevcu, 18. decembra 2018. godine                                                Broj: 09-06-178/2018-17

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDAVAJUĆI GRADSKOG VEĆA
GRADA POŽAREVCA
ZAMENIK GRADONAČELNIKA
Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter