Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају новогодишњих јелки на територији Града Пожаревца

Градско веће Града Пожаревца, на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године, разматрало је потребу o утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају новогодишњих јелки на територији Града Пожаревца за време трајања новогодишњих празника, те на основу тачке 3.3. Таксене тарифе Одлуке о локалним комуналним таксама ( „Службени гласник Града Пожаревца“, бр.15/17), члана 82. став 1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 ) и члана 26.став 1. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца, бр.1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), донело

О Д Л У К У

 о утврђивању локације и начина коришћења

површине јавне намене за продају новогодишњих јелки на територији Града Пожаревца

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се простор на 5 (пет) паркинг места на паркингу у улици Моше Пијаде у Пожаревцу, као локацијa јавне намене за продају новогодишњих јелки за време трајања новогодишњих празника у периоду почев од 20. децембра 2018. године закључно са 31. децембром 2018. године.

Члан 2.

              Корисник јавне површине може продавати искључиво јелке са бусеном и потврдом надлежног шумског газдинства.

Члан 3.

            Решењу за коришћење површине јавне намене из члана 1. ове одлуке, издаје Одељење за имовинско – правне послове Градске управе Града Пожаревца.         

Члан 4.

  За коришћење површина јавне намене корисник плаћа локалну комуналну таксу у износу од 53,00 динара по м2 дневно, на рачун 840-741531843-77 позив на број по моделу 97 52080 са назнаком – накнада за коришћење површине јавне намене.

Подносилац захтева дужан је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03 по моделу 97 са позивом на број 52080 у износу од 1.540,00 динара по важећој таксеној тарифи.

Члан 5.

           Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац, дужно је да по истеку времена утврђеног у члану 1. ове одлуке површину јавне намене очисти и доведе у исправно стање.

Члан 6.

           Контролу коришћења површине јавне намене из члана 1. ове одлуке вршиће Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца.

Члан 7.

             Ову одлуку објавити на сајту Града Пожаревца.

Члан 8.

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

У Пожаревцу, 18. децембра 2018. године                                                Број: 09-06-178/2018-17

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter
 
Остале теме: