Početak » Obaveštenja
 

Odluka o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici održanoj dana 3. decembra 2018. godine, razmatralo je potrebu o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda  prigodnih za Novogodišnje i Božićne praznike u Gradu Požarevcu, te na osnovu člana 77. stav 1. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 10/18) i člana 26. stav 1. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 1/15,7/15,7/16 i 3/17), donelo je

O D L U KU

 o utvrđivanju lokacije i  načina korišćenja

površine javne namene za  prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu

Član 1.

              Ovom odlukom utvrđuje se prostor u pešačkoj zoni u ulici Stari korzo, kao lokacija javne namene za prodaju proizvoda  prigodnih za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu, u periodu od 10. decembra 2018. godine zaključno sa 06. januarom 2019. godine.

Član 2.

            Prodaja proizvoda vršiće se iz privremenih objekata i to: 20 drvenih tezgi površine 1 m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, 9 drvenih tezgi površine 2m2, 2 drvene tezge površine 6,2 m2, i jedan paviljon površine 6,2 m2, postavljenih prema tehničkoj skici sa rasporedom, površinom i namenom prodaje proizvoda, koju određuje komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.

Član 3.

             Proizvodi koji će se prodavati na Novogodišnjem i Božićnom vašaru podeljeni su u tri kategorije, shodno kojima će se određivati namena prodaje u drvenim mobilnim tezgama i to

  1. novogodišnji pokloni (čestitke, ukrasi, zimske kape, šalovi, rukavice, čarape i slično);
  2. rukotvorine i suveniri i
  3. domaća hrana i piće (kuvano vino, kuvana rakija, domaći specijaliteti, med, domaći sirevi, gastronomija i slično).

Član 4.

            Pravo na dodelu površine javne namene i zakup privremenog objekta  za prodaju proizvoda iz člana 3. ove odluke imaju registrovane zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, registrovani vinari i proizvođači rakija, registrovana poljoprivredna domaćinstva, proizvođači organske i domaće hrane, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u registrovana  udruženjima  građana.

Član 5.

            Prijavljivanje za učešće i prodaju proizvoda po ovoj odluci vršiće se u periodu od 3. zaključno sa 7. decembrom 2018. godine, po objavljenom javnom pozivu na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.

            Izbor učesnika za učešće, po podnetim prijavnim listovima i dostavi tražene dokumentacije  izvršiće komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.

            Kriterijumi za izbor učesnika su:

  1. da izlagač ispunjava tražene uslove, što dokazuje priloženom dokumentacijom uz prijavni list;
  2. da obavlja delatnost koja se uklapa u planirani sadržaj manifestacije i
  3. redosled prijava.

Član 6.

            Za dodelu površine javne namene za prodaju proizvoda iz ove odluke, mogu učestvovati izlagači sa sopstvenim drvenim štandovima i kućicama koji se uklapaju u koncept manifestacije, pod uslovom da ima prostornih mogućnosti.

            U situaciji iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave je pored tražene dokumentacije u obavezi da dostavi i fotografiju drvenog štanda i kućice sa dimenzijama.

Član 7.

            Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati zakupa privremenog objekta i plaćene odgovarajuće takse za zauzeća površine javne namene, a pre postavljanja na utvrđenoj lokaciji.

Član 8.

Turistička organizacija Grada Požarevca dužna je da organizuje donošenje, postavljanje i odnošenje drvenih tezgi i kućica na napred navedenoj lokaciji tj.u pešačkoj zoni u ulici Stari korzo.

Član 9.

              Za korišćenje površine javne namene za period od 10. decembra 2018. godine zaključno sa 06. januarom 2019. godine po ovoj odluci  korisnik plaća:

– zakup privremenog objekta od 1 m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, iznos od 4.499.82  dinara i iznos PDV od 901,00 dinar;

– zakup privremenog objekta od 2m2, iznos od 4.499.82  dinara i iznos PDV od 901,00 dinar

– zakup privremenog objekta  od 6,2 m2 iznos od 8.999,64  dinara i iznos PDV od 1.802 dinara ;

– za zakup paviljona od 6,2 m2 iznos od 4.499,82 dinara i iznos PDV od 901,00 dinar, a na račun javnih prihoda budžeta Grada Požarevca broj: 840-742142843-86 po modelu 97 52080- prihod od davanja u zakup;

– korisnik koji postavlja sopstveni  štand  plaća iznos od 53,00 dinara dnevno po m2, a shodno tarifnom broju 3, tačke 3.6. taksene tarife, po Odluci o lokalnim komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 15/17), na račun 840-741531843-77 poziv na broj po modelu 97  52080, sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene. 

Podnosilac zahteva dužan  je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.540,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Član 10.

            Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“  Požarevac, dužno je da  po isteku vremena utvrđenog u članu 1. ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

Član 11.

            Kontrolu korišćenja površine javne namene iz člana 1. ove odluke vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.   

Član 12.

            Ovu odluku objaviti na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.

Član 13.

            Ova odluka stupa na snagu danom  donošenja.

U Požarevcu, 3. decembra 2018. godine                                       Broj: 09-06-171/2018-3

GRADSKO   VEĆE   GRADA   POŽAREVCA

 

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter