Почетак » Обавештења
 

Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа за Новогодишњи и Божићни вашар у Граду Пожаревцу

Градско веће Града Пожаревца, на седници одржаној дана 3. децембра 2018. године, разматрало је потребу o утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа  пригодних за Новогодишње и Божићне празнике у Граду Пожаревцу, те на основу члана 77. став 1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 10/18) и члана 26. став 1. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца, бр. 1/15,7/15,7/16 и 3/17), донело је

О Д Л У КУ

 о утврђивању локације и  начина коришћења

површине јавне намене за  продају производа за Новогодишњи и Божићни вашар у Граду Пожаревцу

Члан 1.

              Овом одлуком утврђује се простор у пешачкој зони у улици Стари корзо, као локација јавне намене за продају производа  пригодних за Новогодишњи и Божићни вашар у Граду Пожаревцу, у периоду од 10. децембра 2018. године закључно са 06. јануаром 2019. године.

Члан 2.

            Продаја производа вршиће се из привремених објеката и то: 20 дрвених тезги површине 1 м2 са 1м2 манипулативног простора, 9 дрвених тезги површине 2м2, 2 дрвене тезге површине 6,2 м2, и један павиљон површине 6,2 м2, постављених према техничкој скици са распоредом, површином и наменом продаје производа, коју одређује комисија коју формира Градско веће Града Пожаревца.

Члан 3.

             Производи који ће се продавати на Новогодишњем и Божићном вашару подељени су у три категорије, сходно којима ће се одређивати намена продаје у дрвеним мобилним тезгама и то

  1. новогодишњи поклони (честитке, украси, зимске капе, шалови, рукавице, чарапе и слично);
  2. рукотворине и сувенири и
  3. домаћа храна и пиће (кувано вино, кувана ракија, домаћи специјалитети, мед, домаћи сиреви, гастрономија и слично).

Члан 4.

            Право на доделу површине јавне намене и закуп привременог објекта  за продају производа из члана 3. ове одлуке имају регистроване занатске, трговинске и угоститељске радње, регистровани винари и произвођачи ракија, регистрована пољопривредна домаћинства, произвођачи органске и домаће хране, произвођачи сувенира и рукотворина организовани у регистрована  удружењима  грађана.

Члан 5.

            Пријављивање за учешће и продају производа по овој одлуци вршиће се у периоду од 3. закључно са 7. децембром 2018. године, по објављеном јавном позиву на сајту Града Пожаревца и локалним медијима.

            Избор учесника за учешће, по поднетим пријавним листовима и достави тражене документације  извршиће комисија коју формира Градско веће Града Пожаревца.

            Критеријуми за избор учесника су:

  1. да излагач испуњава тражене услове, што доказује приложеном документацијом уз пријавни лист;
  2. да обавља делатност која се уклапа у планирани садржај манифестације и
  3. редослед пријава.

Члан 6.

            За доделу површине јавне намене за продају производа из ове одлуке, могу учествовати излагачи са сопственим дрвеним штандовима и кућицама који се уклапају у концепт манифестације, под условом да има просторних могућности.

            У ситуацији из става 1. овог члана, подносилац пријаве је поред тражене документације у обавези да достави и фотографију дрвеног штанда и кућице са димензијама.

Члан 7.

            Издавање решења за коришћење површине јавне намене из члана 1. ове одлуке, вршиће надлежно Одељење за имовинско – правне послове Градске управе Града Пожаревца, по извршеној уплати закупа привременог објекта и плаћене одговарајуће таксе за заузећа површине јавне намене, а пре постављања на утврђеној локацији.

Члан 8.

Туристичка организација Града Пожаревца дужна је да организује доношење, постављање и одношење дрвених тезги и кућица на напред наведеној локацији тј.у пешачкој зони у улици Стари корзо.

Члан 9.

              За коришћење површине јавне намене за период од 10. децембра 2018. године закључно са 06. јануаром 2019. године по овој одлуци  корисник плаћа:

– закуп привременог објекта од 1 м2 са 1м2 манипулативног простора, износ од 4.499.82  динара и износ ПДВ од 901,00 динар;

– закуп привременог објекта од 2м2, износ од 4.499.82  динара и износ ПДВ од 901,00 динар

– закуп привременог објекта  од 6,2 м2 износ од 8.999,64  динара и износ ПДВ од 1.802 динара ;

– за закуп павиљона од 6,2 м2 износ од 4.499,82 динара и износ ПДВ од 901,00 динар, а на рачун јавних прихода буџета Града Пожаревца број: 840-742142843-86 по моделу 97 52080- приход од давања у закуп;

– корисник који поставља сопствени  штанд  плаћа износ од 53,00 динара дневно по м2, а сходно тарифном броју 3, тачке 3.6. таксене тарифе, по Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 15/17), на рачун 840-741531843-77 позив на број по моделу 97  52080, са назнаком – накнада за коришћење површина јавне намене. 

Подносилац захтева дужан  је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03 по моделу 97 са позивом на број 52080 у износу од 1.540,00 динара по важећој таксеној тарифи.

Члан 10.

            Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“  Пожаревац, дужно је да  по истеку времена утврђеног у члану 1. ове одлуке површину јавне намене очисти и доведе у исправно стање.

Члан 11.

            Контролу коришћења површине јавне намене из члана 1. ове одлуке вршиће Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца.   

Члан 12.

            Ову одлуку објавити на сајту Града Пожаревца и локалним медијима.

Члан 13.

            Ова одлука ступа на снагу даном  доношења.

У Пожаревцу, 3. децембра 2018. године                                       Број: 09-06-171/2018-3

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter