Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Odluka o utvrđivanju lokacije i  načina korišćenja površine javne namene za  prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu

            Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici održanoj 18. decembra 2020. godine, razmatralo je potrebu o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda prigodnih za Novogodišnje i Božićne praznike u Gradu Požarevcu, te je na osnovu člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 10/18, 12/18-ispravka i 10/19) i člana 26. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 1/15,7/15,7/16 i 3/17), donelo

O D L U K U

 o utvrđivanju lokacije i  načina korišćenja

površine javne namene za  prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu

 

Član 1.

              Ovom odlukom utvrđuje se prostor „Gradski park“, kao lokacija javne namene za prodaju proizvoda  prigodnih za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu, u periodu od 23. decembra 2020. godine do 7. januara 2021. godine.

Član 2.

            Prodaja proizvoda vršiće se iz privremenih objekata i to: 20 drvenih tezgi površine 1m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, postavljenih prema tehničkoj skici sa rasporedom, površinom i namenom prodaje proizvoda, koju određuje komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.

Član 3.

             Proizvodi koji će se prodavati na Novogodišnjem i Božićnom vašaru podeljeni su u tri kategorije, shodno kojima će se određivati namena prodaje u drvenim mobilnim tezgama i to

  1. novogodišnji pokloni (čestitke, ukrasi, zimske kape, šalovi, rukavice, čarape i slično);
  2. rukotvorine i suveniri i
  3. domaća hrana i piće (kuvano vino, kuvana rakija, domaći specijaliteti, med, domaći sirevi, gastronomija i slično).

Član 4.

            Pravo na dodelu površine javne namene i zakup privremenog objekta za prodaju proizvoda iz člana 3. ove odluke imaju registrovane zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, registrovani vinari i proizvođači rakija, registrovana poljoprivredna domaćinstva, proizvođači organske i domaće hrane, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u registrovana  udruženja  građana.

Član 5.

            Prijavljivanje za učešće i prodaju proizvoda po ovoj odluci vršiće se od 18. decembra, po objavljenom javnom pozivu na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.

            Izbor učesnika za učešće, po podnetim prijavnim listovima i dostavi tražene dokumentacije  izvršiće komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.

            Kriterijumi za izbor učesnika su:

  1. da izlagač ispunjava tražene uslove, što dokazuje priloženom dokumentacijom uz prijavni list;
  2. da obavlja delatnost koja se uklapa u planirani sadržaj manifestacije i
  3. redosled prijava.

Član 6.

            Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati zakupa privremenog objekta i plaćene odgovarajuće takse za zauzeća površine javne namene, a pre postavljanja na utvrđenoj lokaciji.

Član 7.

Turistička organizacija Grada Požarevca dužna je da organizuje donošenje, postavljanje i odnošenje drvenih tezgi na napred navedenoj lokaciji tj. „Gradski park“ u Požarevcu.

Član 8.

              Za korišćenje površine javne namene za period od 23. decembra 2020. godine do 7. januara 2021. godine po ovoj odluci  korisnik plaća:

– zakup privremenog objekta od 1m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, iznos od 5.000,00 dinara, a na račun javnih prihoda budžeta Grada Požarevca broj: 840-714565843-77 po modelu 97 sa pozivom na broj (PIB), sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene.

Podnosilac zahteva dužan  je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Član 9.

            Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“  Požarevac, dužno je da  po isteku vremena utvrđenog u članu 1. ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

Član 10.

            Kontrolu korišćenja površine javne namene iz člana 1. ove odluke vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

Član 11.

            Korisnici površine javne namene su u obavezi da se pridržavaju svih mera propisanih od strane kriznog štaba, a u vezi borbe protiv virusa COVID-19.

Član 12.

            Ovu odluku objaviti na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.

Član 13.

            Ova odluka stupa na snagu danom  donošenja.

U Požarevcu, 18. decembra 2020. godine              Broj 09-06-228/2020-11

 

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

 
PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter