Почетак » Обавештења » О Граду
 

Значајне одлуке Градског већаDecisions of the City Council

На 78. седници Градског већа, донето је обиље одлука од којих издвајамо следеће.

Основној школи „Краљ Александар Први“ одобрена су додатна новчана средства ради организације Републичког такмичења из географије у износу од 117.000 динара.

Додељен је стан у Узун Мирковој улици социјално угроженој породици Нехата Кајтазија.

Пошто је град Пожаревац конкурисао код министарства надлежног за људска и мањинска права, од кога је добијено 1,9 милиона динара за надоградњу возила намењеног деци ометеној у развоју, потребно да се дода је још око 406.000 динара како би био употпуњен неопходан износ за возило које је прошле године, такође, суфинансирао град Пожаревац.

Прихваћен је предлог колективног уговора са синдикатом запослених у Градској управи тако да ће ових дана градоначелник, по овлашћењу, потписати овај колективни уговор.

Чланови Већа су дали сагласност за закључење уговора о заједничком улагању у изградњу прве фазе топлификације насеља Ћириковац укупне вредности од око 20 милиона динара а средства ће бити издвојена буџетског Фонда за заштиту животне средине од 9 милиона, из буџета града преко 10 милиона и из средстава становника Месне заједнице Ћириковац чија партиципација износи 1.125.000 динара.

У Кобаловој улици било је великих проблема оштећења објеката од подземних вода. Дата је сагласност да се надокнади штета коју је претрпело 10 домаћинстава. Шездесет одсто ће издвојити ПД ТЕКО од око 2,2 милиона динара, 30 процената ће дати Хидроелектрана „Ђердап“ у износу од 1.123.000 и града Пожаревац 10 одсто од 374.000 динара.

Када је Пожаревац добио признање од републичке Агенције за јавне набавке, као један од најуспешнијих у Србији, најављена је израда нове систематизације радних места у Градској управи ради формирања посебног Оделења за јавне набавке. Чланови Већа су донели ту одлуку, одредили начелника 7 извршилаца, који ће бити прераспоређени у оквиру саме управе и посебно едуковани и обучени. Ново Оделење ће бити формирано до краја текуће буџетске године па ће од наредне све јавне набавке бити рађене обједињено за све кориснике буџета при чему се очекују приличне уштеде и већа ефикасност у овој области.

Дата је сагласност Аграрном фонду за субвенције намењене изради Бизнис плана за пољопривредне произвођаче од безмало 200.000 динара као и посебну субвенцију за едукацију у производњи органске производње од 100.000 динара. Такође је дата и сагласност за представљање Аграрног фонда града Пожаревца на 79. Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду коме ће, по традицији, о трошку Града, присуствовати бројни земљорадници из нашег краја.

На основу предлога Директората цивилног ваздухопловства републике Србије, чланови локалног парламента су одредили локацију будућег хелиодрома у улици Ђуре Ђаковиаћа надомак некадашње Фабрике шећера.

Пошто је дошло до великог поскупљења граћевинског материјала у области путоградње па су набавке у последње време биле угрожене јер су недостајала средства која су била раније планирана. Веће је одобрило додатна средства, пошто су радови већ у пуном јеку, у износу од 1.445.000 динара како би била реализована изградња путева према насељима: Брежану, Ћириковацу, Касидолу, Пољани, Барама, Бубушинцу и Трњану.On the 78th meeting of the City Council passed a lot of decisions of which we highlight the following.

Primary School „Kralj Aleksandar I“ were approved additional funds for the organization of the Republican contest of geography in the amount of 117 000 dinars.

Assigned an apartment in st. Uzun Mirkova socially disadvantaged families Nehat Kajtazije.

Since the city Pozarevac competed in the ministry responsible for human and minority rights, from whom received 1.9 million dinars to upgrade vehicles intended for children with disabilities, need to add a further 106 000 dinars in order to complete the necessary amount for a vehicle,  which also co-financed town of Pozarevac last year.

Accepted the proposal of a collective agreement with unions so that these days Mayor is authorized, to sign the collective bargaining agreements.

Members of the Council gave approval to conclude a contract on joint investment in building the first stage of heating in Cirikovac settlements totaling about 20 million dinars and the funds will be allocated the budget of the Fund for the Environment of 9 million from the budget of over 10 million people and the resources Local communities Cirikovac whose participation is 1.125 million dinars.

In street Kobalt was the big problems of damage of underground water facilities. It has been given to compensate for damage suffered by the 10 households. Sixty percent will allocate PD TEKO of about 2.2 million, 30 percent will give a power plant „Djerdap“ in the amount of 1.123 million and the city Pozarevac 10 percent of 374 000 dinars.

When Pozarevac received recognition from the Republic Agency for Public Procurement, as one of the most successful in Serbia, announced the creation of new job classification in the City Administration to form a separate Department for procurement. Members of the Council are made that decision, determine the seven chief officers, who will be redeployed within the government and especially the educated and trained. New department will be formed by the end of the current budget year and next will all procurement be made in bulk for all users of the budget where they expect considerable cost savings and greater efficiency in this area.

Consent was given to Agrarian Fund to grants intended business plan for the agricultural producers of almost 200,000 dinars as a special education grant for the production of organic production of 100,000 dinars. Also the data for presentation and approval of the Agrarian Fund of Pozarevac at the 79th International Agriculture Fair in Novi Sad, which will, according to tradition, at the expense of the city, attended by many farmers in our area.

On the proposal of the Civil Aviation Directorate of Serbia, members of local parliament determined the location of future helipads at Djuro Djakovica close to the former sugar factory.

Since there has been a large increase in the price of construction materials in road construction and the purchase lately been threatened because they lacked the funds that were previously planned. The Chamber approved the additional funding, as the works are already in full swing, the amount of 1.445 million dinars in order to realized the construction of roads to settlements: Brezane, Cirikovac, Kasidol, Poljana, Bare, Bubusinac and Trnjane.

Подели са другима: Facebook Twitter