Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Značajne odluke Gradskog većaDecisions of the City Council

Na 78. sednici Gradskog veća, doneto je obilje odluka od kojih izdvajamo sledeće.

Osnovnoj školi „Kralj Aleksandar Prvi“ odobrena su dodatna novčana sredstva radi organizacije Republičkog takmičenja iz geografije u iznosu od 117.000 dinara.

Dodeljen je stan u Uzun Mirkovoj ulici socijalno ugroženoj porodici Nehata Kajtazija.

Pošto je grad Požarevac konkurisao kod ministarstva nadležnog za ljudska i manjinska prava, od koga je dobijeno 1,9 miliona dinara za nadogradnju vozila namenjenog deci ometenoj u razvoju, potrebno da se doda je još oko 406.000 dinara kako bi bio upotpunjen neophodan iznos za vozilo koje je prošle godine, takođe, sufinansirao grad Požarevac.

Prihvaćen je predlog kolektivnog ugovora sa sindikatom zaposlenih u Gradskoj upravi tako da će ovih dana gradonačelnik, po ovlašćenju, potpisati ovaj kolektivni ugovor.

Članovi Veća su dali saglasnost za zaključenje ugovora o zajedničkom ulaganju u izgradnju prve faze toplifikacije naselja Ćirikovac ukupne vrednosti od oko 20 miliona dinara a sredstva će biti izdvojena budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine od 9 miliona, iz budžeta grada preko 10 miliona i iz sredstava stanovnika Mesne zajednice Ćirikovac čija participacija iznosi 1.125.000 dinara.

U Kobalovoj ulici bilo je velikih problema oštećenja objekata od podzemnih voda. Data je saglasnost da se nadoknadi šteta koju je pretrpelo 10 domaćinstava. Šezdeset odsto će izdvojiti PD TEKO od oko 2,2 miliona dinara, 30 procenata će dati Hidroelektrana „Đerdap“ u iznosu od 1.123.000 i grada Požarevac 10 odsto od 374.000 dinara.

Kada je Požarevac dobio priznanje od republičke Agencije za javne nabavke, kao jedan od najuspešnijih u Srbiji, najavljena je izrada nove sistematizacije radnih mesta u Gradskoj upravi radi formiranja posebnog Odelenja za javne nabavke. Članovi Veća su doneli tu odluku, odredili načelnika 7 izvršilaca, koji će biti preraspoređeni u okviru same uprave i posebno edukovani i obučeni. Novo Odelenje će biti formirano do kraja tekuće budžetske godine pa će od naredne sve javne nabavke biti rađene objedinjeno za sve korisnike budžeta pri čemu se očekuju prilične uštede i veća efikasnost u ovoj oblasti.

Data je saglasnost Agrarnom fondu za subvencije namenjene izradi Biznis plana za poljoprivredne proizvođače od bezmalo 200.000 dinara kao i posebnu subvenciju za edukaciju u proizvodnji organske proizvodnje od 100.000 dinara. Takođe je data i saglasnost za predstavljanje Agrarnog fonda grada Požarevca na 79. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu kome će, po tradiciji, o trošku Grada, prisustvovati brojni zemljoradnici iz našeg kraja.

Na osnovu predloga Direktorata civilnog vazduhoplovstva republike Srbije, članovi lokalnog parlamenta su odredili lokaciju budućeg heliodroma u ulici Đure Đakoviaća nadomak nekadašnje Fabrike šećera.

Pošto je došlo do velikog poskupljenja graćevinskog materijala u oblasti putogradnje pa su nabavke u poslednje vreme bile ugrožene jer su nedostajala sredstva koja su bila ranije planirana. Veće je odobrilo dodatna sredstva, pošto su radovi već u punom jeku, u iznosu od 1.445.000 dinara kako bi bila realizovana izgradnja puteva prema naseljima: Brežanu, Ćirikovacu, Kasidolu, Poljani, Barama, Bubušincu i Trnjanu.On the 78th meeting of the City Council passed a lot of decisions of which we highlight the following.

Primary School „Kralj Aleksandar I“ were approved additional funds for the organization of the Republican contest of geography in the amount of 117 000 dinars.

Assigned an apartment in st. Uzun Mirkova socially disadvantaged families Nehat Kajtazije.

Since the city Pozarevac competed in the ministry responsible for human and minority rights, from whom received 1.9 million dinars to upgrade vehicles intended for children with disabilities, need to add a further 106 000 dinars in order to complete the necessary amount for a vehicle,  which also co-financed town of Pozarevac last year.

Accepted the proposal of a collective agreement with unions so that these days Mayor is authorized, to sign the collective bargaining agreements.

Members of the Council gave approval to conclude a contract on joint investment in building the first stage of heating in Cirikovac settlements totaling about 20 million dinars and the funds will be allocated the budget of the Fund for the Environment of 9 million from the budget of over 10 million people and the resources Local communities Cirikovac whose participation is 1.125 million dinars.

In street Kobalt was the big problems of damage of underground water facilities. It has been given to compensate for damage suffered by the 10 households. Sixty percent will allocate PD TEKO of about 2.2 million, 30 percent will give a power plant „Djerdap“ in the amount of 1.123 million and the city Pozarevac 10 percent of 374 000 dinars.

When Pozarevac received recognition from the Republic Agency for Public Procurement, as one of the most successful in Serbia, announced the creation of new job classification in the City Administration to form a separate Department for procurement. Members of the Council are made that decision, determine the seven chief officers, who will be redeployed within the government and especially the educated and trained. New department will be formed by the end of the current budget year and next will all procurement be made in bulk for all users of the budget where they expect considerable cost savings and greater efficiency in this area.

Consent was given to Agrarian Fund to grants intended business plan for the agricultural producers of almost 200,000 dinars as a special education grant for the production of organic production of 100,000 dinars. Also the data for presentation and approval of the Agrarian Fund of Pozarevac at the 79th International Agriculture Fair in Novi Sad, which will, according to tradition, at the expense of the city, attended by many farmers in our area.

On the proposal of the Civil Aviation Directorate of Serbia, members of local parliament determined the location of future helipads at Djuro Djakovica close to the former sugar factory.

Since there has been a large increase in the price of construction materials in road construction and the purchase lately been threatened because they lacked the funds that were previously planned. The Chamber approved the additional funding, as the works are already in full swing, the amount of 1.445 million dinars in order to realized the construction of roads to settlements: Brezane, Cirikovac, Kasidol, Poljana, Bare, Bubusinac and Trnjane.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter