Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлуке – Јавна предузећаDecisions – Public Companies

Јавно комунално предузеће “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
Бр. 01-2968—1
Датум: 12.06.2014
П О Ж А Р Е В А Ц

На основу члана 33 Статута ЈКП “Водовод и канализација” Пожаревац и Закључка Градског већа града Пожаревца бр.01-06-102/2014-3 од 2. јуна 2О14.године, Надзорни одбор ЈКП “‘Водовод и канализација” Пожаревац на седници одржаној дана 12.06.2014.године донео је

ОДЛУКУ
о условима и начину плаћања прикључака на водоводну и канализациону мрежу и дуга по основу утрошка воде до 01.09.2014.год.

I ПРИКЉУЧЦИ НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
– Правна лица на 6 једнаких месечних рата уз учешће од 20% од укупне
цене прикључака потписивањем споразума о репрограму и уз депоновање
меница.
– Остали грађани на 12 једнаких месечних рата уз учешће од 20% од укупне
ценс прикључака н обавезно обезбсђење средстава плаћања (чекови грађана,
административна забрана на плату или пензију) или прикључење објекта по
исплати свих рата.

II ДУГОВАЊА ПО ОСНОВУ УТРОШКА ВОДЕ:
редовног и по тужби
– Правна лица до 24 једнаке месечне рате уз депоновање меница на основу
одобреља Надзорног одбора по мредлогу и достављеним подацима Службе
маплате а по закљученом споразуму о репрограму.
– Остали грађани до 24 једнаке месечне рате са обавезним учешћем од 20%
од висине дуга и минималном ратом од 3.000,00 динара по закљученом
споразуму о реирограму.

ПО ИСТЕКУ ВАЖНОСТИ ОВЕ ОДЛУКЕ НАСТАВИЋЕ СЕ ПРИМЕНА ДО САДА ВАЖЕЋИХ ОДЛУКА О РЕПРОГРАМУ ЗА ПРИКЉУЧКЕ И ДУГ ЗА ВОДУ

 Одлука ЈКП “Водовод и канализација”


Јавно комунално предузеће “Комуналне службе”
Бр. 01-3206/2
Датум: 30.05.2014.г.
ПОЖАРЕВАЦ

На основу члана 37. став 1 тачка 1. Статута ЈКП “Комуналне службе”, Надзорни одбор ЈКП “Комуналне службе” на својој X редовној седници одржаној дана 30.05.2014. године, донео је

ОДЛУКУ

I Одобрава се Служби за економско-фмансијске послове ЖР „Комуналне
службе” Пожаревац, да за закључене споразуме са физичким и правним лицима на
територији града Пожаревца, врши условни отпис камате по измирењу главног дуга
дужника за комуналне услуге.

II Налаже се Служби за опште и правне послове предузећа да приступи
закључењу споразума у складу са фиансијским могућностима корисника услуга на
више рата, а највише до 24 месечних рата.

Образложење

Надзорни одбор предузећа је разматрао на седници могућност да се физичким и правним лицима на територији града Пожаревца, омогући отплата дуга на више рата сходно финансијским могућностима дужника за комуналне услуге, као и да се исплатом износа за главни дуг изађе у сусрет корисницима комуналних услуга на начин да се по измирењу истог у целости отпише камата, јер иста учествује у дугу са неких 20-30%. Содно наведеном, донета је одлука као у диспозитиву.

 Одлука ЈКП “Комуналне службе”


На основу закључка Градског Већа I рада Пожаревца бр 01-06-102/2014-3 од 02.06 2014 године који је у прилогу и чл. 36 Статута ЈП “Топлификација” Пожаревац, Надзорни одбор ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац, на седници оджаној дана 06.06.2014. године усвојио je

О Д Л У К У

Да ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац може да закључује споразуме о отплати дуга на рате физичких и правних лица која имају дуговања по основу испоручене топлотне енергије, као и прикључка на топлификациони систем на следећи начин:

1. Физичким лицима која имају дуговања по основу испоручене топлотне енергије
– за износ дуговања од 10.000,00 динара до 50.000,00 динара до 6 месечних рата,
– за износ дуговања од 50.000,00 динара до 300.000,00 динара до 12 месечних рата;
– за износ дуговања преко 300.000.00 динара до 24 месечних рата,

2. Правним лицима која имају дуговања по основу испоручене топлотне енергије:
– за износ дуговања од 20.000.00 динара до 100.000,00 динара до 6 месечних рата;
– за износ дуговања од 100.000.00 динара до 500.000,00 динара до 12 месечних рата;
– за износ дуговања преко 500.000,00 динара до 24 месечних рата.

3. Физичким лицима која имају обавезу плаћања прикључка на топлификациони систем:
– за износ до 200.000,00 динара до 12 месечних рата;
– за износ преко 200.000,00 динара до 24 месечних рата.

4. Правним лицима која имају обавезу плаћања прикључка на топлификациони систем
– за износ до 500.000,00 динара на 6 месечних рата;
– за износ преко 500.000,00 динара на 12 месечних рата.

Физичка и правна лица која су утужена могу добити судске споразуме или застој извршења до 6 месеци уз обезбеђење гаранције плаћања, те се овлашћује правна служба за застој извршног поступка у суду или код извршитеља по овим споразумима.

Физичка и правна лица могу закључивати споразуме за дуг настао закључно са стањем дуга који укључује рачун за априлску потрошњу. Закључивање споразума по овој одлуци могуће je до 01.09.2014.године.
Пpe потписивања споразума правно и физичко лице је дужно да уплати прву рату по споразуму и измири обавезе по рачунима издатим за мај и све месеце
доспеле до датума закључења уговора.
У случају неиспуњења две узастопне месечне рате, које су обавезе из ових споразума, ЈП “Топлификација” Пожареаац, задржава право да купца искључи и утужи без претходне опомене.
За реализацију и праћење ове Одлуке задужује се комерцијална служба у оквиру које ће референт пратити месечно испуњење уговорних обавеза, а референт финансијске службе давати информације о стању дуга.
Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Надзорног одбора ЈП “Топлификација” Пожаревац.

НО ЈП “Топлификација”
Бр. 3638-2 од 06.06.2014.год.

 Одлука ЈП “Топлификација”Јавно комунално предузеће “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
Бр. 01-2968—1
Датум: 12.06.2014
П О Ж А Р Е В А Ц

На основу члана 33 Статута ЈКП “Водовод и канализација” Пожаревац и Закључка Градског већа града Пожаревца бр.01-06-102/2014-3 од 2. јуна 2О14.године, Надзорни одбор ЈКП “‘Водовод и канализација” Пожаревац на седници одржаној дана 12.06.2014.године донео је

ОДЛУКУ
о условима и начину плаћања прикључака на водоводну и канализациону мрежу и дуга по основу утрошка воде до 01.09.2014.год.

I ПРИКЉУЧЦИ НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
– Правна лица на 6 једнаких месечних рата уз учешће од 20% од укупне
цене прикључака потписивањем споразума о репрограму и уз депоновање
меница.
– Остали грађани на 12 једнаких месечних рата уз учешће од 20% од укупне
ценс прикључака н обавезно обезбсђење средстава плаћања (чекови грађана,
административна забрана на плату или пензију) или прикључење објекта по
исплати свих рата.

II ДУГОВАЊА ПО ОСНОВУ УТРОШКА ВОДЕ:
редовног и по тужби
– Правна лица до 24 једнаке месечне рате уз депоновање меница на основу
одобреља Надзорног одбора по мредлогу и достављеним подацима Службе
маплате а по закљученом споразуму о репрограму.
– Остали грађани до 24 једнаке месечне рате са обавезним учешћем од 20%
од висине дуга и минималном ратом од 3.000,00 динара по закљученом
споразуму о реирограму.

ПО ИСТЕКУ ВАЖНОСТИ ОВЕ ОДЛУКЕ НАСТАВИЋЕ СЕ ПРИМЕНА ДО САДА ВАЖЕЋИХ ОДЛУКА О РЕПРОГРАМУ ЗА ПРИКЉУЧКЕ И ДУГ ЗА ВОДУ

 Одлука ЈКП “Водовод и канализација”


Јавно комунално предузеће “Комуналне службе”
Бр. 01-3206/2
Датум: 30.05.2014.г.
ПОЖАРЕВАЦ

На основу члана 37. став 1 тачка 1. Статута ЈКП “Комуналне службе”, Надзорни одбор ЈКП “Комуналне службе” на својој X редовној седници одржаној дана 30.05.2014. године, донео је

ОДЛУКУ

I Одобрава се Служби за економско-фмансијске послове ЖР „Комуналне
службе” Пожаревац, да за закључене споразуме са физичким и правним лицима на
територији града Пожаревца, врши условни отпис камате по измирењу главног дуга
дужника за комуналне услуге.

II Налаже се Служби за опште и правне послове предузећа да приступи
закључењу споразума у складу са фиансијским могућностима корисника услуга на
више рата, а највише до 24 месечних рата.

Образложење

Надзорни одбор предузећа је разматрао на седници могућност да се физичким и правним лицима на територији града Пожаревца, омогући отплата дуга на више рата сходно финансијским могућностима дужника за комуналне услуге, као и да се исплатом износа за главни дуг изађе у сусрет корисницима комуналних услуга на начин да се по измирењу истог у целости отпише камата, јер иста учествује у дугу са неких 20-30%. Содно наведеном, донета је одлука као у диспозитиву.

 Одлука ЈКП “Комуналне службе”


На основу закључка Градског Већа I рада Пожаревца бр 01-06-102/2014-3 од 02.06 2014 године који је у прилогу и чл. 36 Статута ЈП “Топлификација” Пожаревац, Надзорни одбор ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац, на седници оджаној дана 06.06.2014. године усвојио je

О Д Л У К У

Да ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац може да закључује споразуме о отплати дуга на рате физичких и правних лица која имају дуговања по основу испоручене топлотне енергије, као и прикључка на топлификациони систем на следећи начин:

1. Физичким лицима која имају дуговања по основу испоручене топлотне енергије
– за износ дуговања од 10.000,00 динара до 50.000,00 динара до 6 месечних рата,
– за износ дуговања од 50.000,00 динара до 300.000,00 динара до 12 месечних рата;
– за износ дуговања преко 300.000.00 динара до 24 месечних рата,

2. Правним лицима која имају дуговања по основу испоручене топлотне енергије:
– за износ дуговања од 20.000.00 динара до 100.000,00 динара до 6 месечних рата;
– за износ дуговања од 100.000.00 динара до 500.000,00 динара до 12 месечних рата;
– за износ дуговања преко 500.000,00 динара до 24 месечних рата.

3. Физичким лицима која имају обавезу плаћања прикључка на топлификациони систем:
– за износ до 200.000,00 динара до 12 месечних рата;
– за износ преко 200.000,00 динара до 24 месечних рата.

4. Правним лицима која имају обавезу плаћања прикључка на топлификациони систем
– за износ до 500.000,00 динара на 6 месечних рата;
– за износ преко 500.000,00 динара на 12 месечних рата.

Физичка и правна лица која су утужена могу добити судске споразуме или застој извршења до 6 месеци уз обезбеђење гаранције плаћања, те се овлашћује правна служба за застој извршног поступка у суду или код извршитеља по овим споразумима.

Физичка и правна лица могу закључивати споразуме за дуг настао закључно са стањем дуга који укључује рачун за априлску потрошњу. Закључивање споразума по овој одлуци могуће je до 01.09.2014.године.
Пpe потписивања споразума правно и физичко лице је дужно да уплати прву рату по споразуму и измири обавезе по рачунима издатим за мај и све месеце
доспеле до датума закључења уговора.
У случају неиспуњења две узастопне месечне рате, које су обавезе из ових споразума, ЈП “Топлификација” Пожареаац, задржава право да купца искључи и утужи без претходне опомене.
За реализацију и праћење ове Одлуке задужује се комерцијална служба у оквиру које ће референт пратити месечно испуњење уговорних обавеза, а референт финансијске службе давати информације о стању дуга.
Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Надзорног одбора ЈП “Топлификација” Пожаревац.

НО ЈП “Топлификација”
Бр. 3638-2 од 06.06.2014.год.

 Одлука ЈП “Топлификација”

Подели са другима: Facebook Twitter