Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Odluke – Javna preduzećaDecisions – Public Companies

Javno komunalno preduzeće “VODOVOD I KANALIZACIJA”
Br. 01-2968—1
Datum: 12.06.2014
P O Ž A R E V A C

Na osnovu člana 33 Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br.01-06-102/2014-3 od 2. juna 2O14.godine, Nadzorni odbor JKP “‘Vodovod i kanalizacija” Požarevac na sednici održanoj dana 12.06.2014.godine doneo je

ODLUKU
o uslovima i načinu plaćanja priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i duga po osnovu utroška vode do 01.09.2014.god.

I PRIKLjUČCI NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU
– Pravna lica na 6 jednakih mesečnih rata uz učešće od 20% od ukupne
cene priključaka potpisivanjem sporazuma o reprogramu i uz deponovanje
menica.
– Ostali građani na 12 jednakih mesečnih rata uz učešće od 20% od ukupne
cens priključaka n obavezno obezbsđenje sredstava plaćanja (čekovi građana,
administrativna zabrana na platu ili penziju) ili priključenje objekta po
isplati svih rata.

II DUGOVANjA PO OSNOVU UTROŠKA VODE:
redovnog i po tužbi
– Pravna lica do 24 jednake mesečne rate uz deponovanje menica na osnovu
odobrelja Nadzornog odbora po mredlogu i dostavljenim podacima Službe
maplate a po zaključenom sporazumu o reprogramu.
– Ostali građani do 24 jednake mesečne rate sa obaveznim učešćem od 20%
od visine duga i minimalnom ratom od 3.000,00 dinara po zaključenom
sporazumu o reirogramu.

PO ISTEKU VAŽNOSTI OVE ODLUKE NASTAVIĆE SE PRIMENA DO SADA VAŽEĆIH ODLUKA O REPROGRAMU ZA PRIKLjUČKE I DUG ZA VODU

 Odluka JKP “Vodovod i kanalizacija”


Javno komunalno preduzeće “Komunalne službe”
Br. 01-3206/2
Datum: 30.05.2014.g.
POŽAREVAC

Na osnovu člana 37. stav 1 tačka 1. Statuta JKP “Komunalne službe”, Nadzorni odbor JKP “Komunalne službe” na svojoj X redovnoj sednici održanoj dana 30.05.2014. godine, doneo je

ODLUKU

I Odobrava se Službi za ekonomsko-fmansijske poslove ŽR „Komunalne
službe” Požarevac, da za zaključene sporazume sa fizičkim i pravnim licima na
teritoriji grada Požarevca, vrši uslovni otpis kamate po izmirenju glavnog duga
dužnika za komunalne usluge.

II Nalaže se Službi za opšte i pravne poslove preduzeća da pristupi
zaključenju sporazuma u skladu sa fiansijskim mogućnostima korisnika usluga na
više rata, a najviše do 24 mesečnih rata.

Obrazloženje

Nadzorni odbor preduzeća je razmatrao na sednici mogućnost da se fizičkim i pravnim licima na teritoriji grada Požarevca, omogući otplata duga na više rata shodno finansijskim mogućnostima dužnika za komunalne usluge, kao i da se isplatom iznosa za glavni dug izađe u susret korisnicima komunalnih usluga na način da se po izmirenju istog u celosti otpiše kamata, jer ista učestvuje u dugu sa nekih 20-30%. Sodno navedenom, doneta je odluka kao u dispozitivu.

 Odluka JKP “Komunalne službe”


Na osnovu zaključka Gradskog Veća I rada Požarevca br 01-06-102/2014-3 od 02.06 2014 godine koji je u prilogu i čl. 36 Statuta JP “Toplifikacija” Požarevac, Nadzorni odbor JP “TOPLIFIKACIJA” Požarevac, na sednici odžanoj dana 06.06.2014. godine usvojio je

O D L U K U

Da JP “TOPLIFIKACIJA” Požarevac može da zaključuje sporazume o otplati duga na rate fizičkih i pravnih lica koja imaju dugovanja po osnovu isporučene toplotne energije, kao i priključka na toplifikacioni sistem na sledeći način:

1. Fizičkim licima koja imaju dugovanja po osnovu isporučene toplotne energije
– za iznos dugovanja od 10.000,00 dinara do 50.000,00 dinara do 6 mesečnih rata,
– za iznos dugovanja od 50.000,00 dinara do 300.000,00 dinara do 12 mesečnih rata;
– za iznos dugovanja preko 300.000.00 dinara do 24 mesečnih rata,

2. Pravnim licima koja imaju dugovanja po osnovu isporučene toplotne energije:
– za iznos dugovanja od 20.000.00 dinara do 100.000,00 dinara do 6 mesečnih rata;
– za iznos dugovanja od 100.000.00 dinara do 500.000,00 dinara do 12 mesečnih rata;
– za iznos dugovanja preko 500.000,00 dinara do 24 mesečnih rata.

3. Fizičkim licima koja imaju obavezu plaćanja priključka na toplifikacioni sistem:
– za iznos do 200.000,00 dinara do 12 mesečnih rata;
– za iznos preko 200.000,00 dinara do 24 mesečnih rata.

4. Pravnim licima koja imaju obavezu plaćanja priključka na toplifikacioni sistem
– za iznos do 500.000,00 dinara na 6 mesečnih rata;
– za iznos preko 500.000,00 dinara na 12 mesečnih rata.

Fizička i pravna lica koja su utužena mogu dobiti sudske sporazume ili zastoj izvršenja do 6 meseci uz obezbeđenje garancije plaćanja, te se ovlašćuje pravna služba za zastoj izvršnog postupka u sudu ili kod izvršitelja po ovim sporazumima.

Fizička i pravna lica mogu zaključivati sporazume za dug nastao zaključno sa stanjem duga koji uključuje račun za aprilsku potrošnju. Zaključivanje sporazuma po ovoj odluci moguće je do 01.09.2014.godine.
Ppe potpisivanja sporazuma pravno i fizičko lice je dužno da uplati prvu ratu po sporazumu i izmiri obaveze po računima izdatim za maj i sve mesece
dospele do datuma zaključenja ugovora.
U slučaju neispunjenja dve uzastopne mesečne rate, koje su obaveze iz ovih sporazuma, JP “Toplifikacija” Požareaac, zadržava pravo da kupca isključi i utuži bez prethodne opomene.
Za realizaciju i praćenje ove Odluke zadužuje se komercijalna služba u okviru koje će referent pratiti mesečno ispunjenje ugovornih obaveza, a referent finansijske službe davati informacije o stanju duga.
Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Nadzornog odbora JP “Toplifikacija” Požarevac.

NO JP “Toplifikacija”
Br. 3638-2 od 06.06.2014.god.

 Odluka JP “Toplifikacija”Javno komunalno preduzeće “VODOVOD I KANALIZACIJA”
Br. 01-2968—1
Datum: 12.06.2014
P O Ž A R E V A C

Na osnovu člana 33 Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br.01-06-102/2014-3 od 2. juna 2O14.godine, Nadzorni odbor JKP “‘Vodovod i kanalizacija” Požarevac na sednici održanoj dana 12.06.2014.godine doneo je

ODLUKU
o uslovima i načinu plaćanja priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i duga po osnovu utroška vode do 01.09.2014.god.

I PRIKLjUČCI NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU
– Pravna lica na 6 jednakih mesečnih rata uz učešće od 20% od ukupne
cene priključaka potpisivanjem sporazuma o reprogramu i uz deponovanje
menica.
– Ostali građani na 12 jednakih mesečnih rata uz učešće od 20% od ukupne
cens priključaka n obavezno obezbsđenje sredstava plaćanja (čekovi građana,
administrativna zabrana na platu ili penziju) ili priključenje objekta po
isplati svih rata.

II DUGOVANjA PO OSNOVU UTROŠKA VODE:
redovnog i po tužbi
– Pravna lica do 24 jednake mesečne rate uz deponovanje menica na osnovu
odobrelja Nadzornog odbora po mredlogu i dostavljenim podacima Službe
maplate a po zaključenom sporazumu o reprogramu.
– Ostali građani do 24 jednake mesečne rate sa obaveznim učešćem od 20%
od visine duga i minimalnom ratom od 3.000,00 dinara po zaključenom
sporazumu o reirogramu.

PO ISTEKU VAŽNOSTI OVE ODLUKE NASTAVIĆE SE PRIMENA DO SADA VAŽEĆIH ODLUKA O REPROGRAMU ZA PRIKLjUČKE I DUG ZA VODU

 Odluka JKP “Vodovod i kanalizacija”


Javno komunalno preduzeće “Komunalne službe”
Br. 01-3206/2
Datum: 30.05.2014.g.
POŽAREVAC

Na osnovu člana 37. stav 1 tačka 1. Statuta JKP “Komunalne službe”, Nadzorni odbor JKP “Komunalne službe” na svojoj X redovnoj sednici održanoj dana 30.05.2014. godine, doneo je

ODLUKU

I Odobrava se Službi za ekonomsko-fmansijske poslove ŽR „Komunalne
službe” Požarevac, da za zaključene sporazume sa fizičkim i pravnim licima na
teritoriji grada Požarevca, vrši uslovni otpis kamate po izmirenju glavnog duga
dužnika za komunalne usluge.

II Nalaže se Službi za opšte i pravne poslove preduzeća da pristupi
zaključenju sporazuma u skladu sa fiansijskim mogućnostima korisnika usluga na
više rata, a najviše do 24 mesečnih rata.

Obrazloženje

Nadzorni odbor preduzeća je razmatrao na sednici mogućnost da se fizičkim i pravnim licima na teritoriji grada Požarevca, omogući otplata duga na više rata shodno finansijskim mogućnostima dužnika za komunalne usluge, kao i da se isplatom iznosa za glavni dug izađe u susret korisnicima komunalnih usluga na način da se po izmirenju istog u celosti otpiše kamata, jer ista učestvuje u dugu sa nekih 20-30%. Sodno navedenom, doneta je odluka kao u dispozitivu.

 Odluka JKP “Komunalne službe”


Na osnovu zaključka Gradskog Veća I rada Požarevca br 01-06-102/2014-3 od 02.06 2014 godine koji je u prilogu i čl. 36 Statuta JP “Toplifikacija” Požarevac, Nadzorni odbor JP “TOPLIFIKACIJA” Požarevac, na sednici odžanoj dana 06.06.2014. godine usvojio je

O D L U K U

Da JP “TOPLIFIKACIJA” Požarevac može da zaključuje sporazume o otplati duga na rate fizičkih i pravnih lica koja imaju dugovanja po osnovu isporučene toplotne energije, kao i priključka na toplifikacioni sistem na sledeći način:

1. Fizičkim licima koja imaju dugovanja po osnovu isporučene toplotne energije
– za iznos dugovanja od 10.000,00 dinara do 50.000,00 dinara do 6 mesečnih rata,
– za iznos dugovanja od 50.000,00 dinara do 300.000,00 dinara do 12 mesečnih rata;
– za iznos dugovanja preko 300.000.00 dinara do 24 mesečnih rata,

2. Pravnim licima koja imaju dugovanja po osnovu isporučene toplotne energije:
– za iznos dugovanja od 20.000.00 dinara do 100.000,00 dinara do 6 mesečnih rata;
– za iznos dugovanja od 100.000.00 dinara do 500.000,00 dinara do 12 mesečnih rata;
– za iznos dugovanja preko 500.000,00 dinara do 24 mesečnih rata.

3. Fizičkim licima koja imaju obavezu plaćanja priključka na toplifikacioni sistem:
– za iznos do 200.000,00 dinara do 12 mesečnih rata;
– za iznos preko 200.000,00 dinara do 24 mesečnih rata.

4. Pravnim licima koja imaju obavezu plaćanja priključka na toplifikacioni sistem
– za iznos do 500.000,00 dinara na 6 mesečnih rata;
– za iznos preko 500.000,00 dinara na 12 mesečnih rata.

Fizička i pravna lica koja su utužena mogu dobiti sudske sporazume ili zastoj izvršenja do 6 meseci uz obezbeđenje garancije plaćanja, te se ovlašćuje pravna služba za zastoj izvršnog postupka u sudu ili kod izvršitelja po ovim sporazumima.

Fizička i pravna lica mogu zaključivati sporazume za dug nastao zaključno sa stanjem duga koji uključuje račun za aprilsku potrošnju. Zaključivanje sporazuma po ovoj odluci moguće je do 01.09.2014.godine.
Ppe potpisivanja sporazuma pravno i fizičko lice je dužno da uplati prvu ratu po sporazumu i izmiri obaveze po računima izdatim za maj i sve mesece
dospele do datuma zaključenja ugovora.
U slučaju neispunjenja dve uzastopne mesečne rate, koje su obaveze iz ovih sporazuma, JP “Toplifikacija” Požareaac, zadržava pravo da kupca isključi i utuži bez prethodne opomene.
Za realizaciju i praćenje ove Odluke zadužuje se komercijalna služba u okviru koje će referent pratiti mesečno ispunjenje ugovornih obaveza, a referent finansijske službe davati informacije o stanju duga.
Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Nadzornog odbora JP “Toplifikacija” Požarevac.

NO JP “Toplifikacija”
Br. 3638-2 od 06.06.2014.god.

 Odluka JP “Toplifikacija”

Podeli sa drugima: Facebook Twitter