Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одобрена средства за финансирање програма – пројеката из буџета града за 2012 годину за НВО и удружење, по конкурсуApproved funding for the program – projects in the city budget in 2012 for NGOs and associations, the competition

Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 20. јуна 2012. године, разматрало је Извештај Комисије за давање предлога за финансирање програма невладиних организација и удружења у 2012. години о отварању пријава невладиних организација и удружења за доделу средстава из буџета Града Пожаревца у 2012. години са предлогом за финансирање програма истих, по расписаном Конкурсу објављеном у листу „Реч народа“ од 27.03.2012. године, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09) и Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/2011 и 2/12) донело решење:

 Извештај Комисије за давање предлога за финансирање програма невладиних организација и удружења у 2012. годиниCity Council Pozarevac the session held on 20 June 2012. year, discussed the Commission’s report to make proposals for funding of NGOs and associations in 2012. year on the opening of non-governmental organizations and associations for grants from the budget of the City of Pozarevac in 2012. year with a proposal to fund the same programs, the published contest published in the „word people“ of 27.03.2012. year, and is based on Article 86 Statute of Pozarevac („Official Gazette of Pozarevac“ no. 9/09- text), Article 21 Rules of Procedure of the City Council of Pozarevac („Official Gazette of Pozarevac“ no. 3/08, 5/08 and 3/09) and Decision of the budget of Pozarevac for 2012. year („Official Gazette of Pozarevac“ 8/2011 and 2/12) brought the solution:

 Report of the Commission to make proposals for the funding of NGOs and associations in 2012. year