Почетак » Актуелно » О Граду » Пројекат "Управљање имовином - корист за све"
 

Одржана обука за процену вредности некретнина у јавној својиниTraining for assessing the value of property in public ownership

 У четвртак. 17. јула, у Пожаревцу је одржана обука за процену вредности некретнина. Обука је организована и спроведена у оквиру пројекта ,,Управљање имовином-корист за све’’, који финансира Делегација Европске Уније кроз грант шему програма ,,Exchange 4’’, а чији корисници су град Пожаревац, као водећи партнер и још шест партнерских општина: Велика Плана, Жагубица, Кучево, Велико Градиште, Петровац на Млави и Голубац.

obuka_procena_vrednosti_1

Полазници обуке (њих 50-торо) били су запослени у јавним предузећима, Општинским и Градској управи, а из економског, саобраћајног и грађевинског сектора.

Циљ је био обучавање запослених за процену грађевинске, тржишне и књиговодствене вредности имовине у јавној својини, као и упознавање са новим стандардима и методама при одређивању вредности некретнина. Корисници Пројекта, на основу сопствених ресурса и уз експертску помоћ, извршиће процену вредности евидентиране имовине у јавној својини (грађевинске парцеле, пословне и стамбене објекте, станове, површине јавне намене:улице, паркове, скверове, зелене површине, некатегорисане и категорисане путеве, инфраструктурне објекте и др.), а све у циљу успостављања новог савременог и уређеног система за управљање имовином.

obuka_procena_vrednosti_2

На основу оваквог евидентирања и одређивања вредности имовине, планирано је формирање база података, која ће служити за ефикасно управљање имовином, повећање прихода локалне самоуправе, повећање транспарентности у рентирању и стављању у промет непокретности, увођењу правне регулативе, боље одржавање објеката и површина, као и планирању развоја, изградње и реконструкције, а на основу ажурних података о стању објеката и инфраструктуре.

exchange4

Thursday, July 17th, Pozarevac held training for assessing the value of real estate. The training was organized and conducted under the project “asset-benefit for all”, funded by the Delegation of the European Union through a grant scheme program, “Exchange 4”, whose users are Pozarevac town as a leading partner and six other partner municipalities : Velika Plana, Žagubica, Kučevo, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi and Golubac.

obuka_procena_vrednosti_1

Trainees (50 of them) were employed in the public sector, municipal and city administration, and the economic, transportation and construction sectors.

The aim was to train employees for the assessment of construction, market-to-book value of assets in public ownership, as well as the introduction of new standards and methods for determining the value of property. Beneficiaries of the Project, based on its own resources and with the expert help, shall assess the value of recorded assets in public ownership (building lots, commercial and residential buildings, apartments, areas of public use: streets, parks, squares, green areas, categorized and uncategorized roads, infrastructure facilities, etc..), with the aim of establishing a new modern and developed a system for asset management.

obuka_procena_vrednosti_2

Based on this record and determining the value of the property, planned to establish a database that will be used for the efficient management of assets, increase local government revenues, increase transparency in the renting and marketing of real estate, the introduction of legislation, better maintenance of facilities and areas, as well as development planning, construction and reconstruction, based on updated information on the status of facilities and infrastructure.

exchange4

Подели са другима: Facebook Twitter