Почетак » Обавештења
 

Оглас за давање локација на коришћење за постављање привремених објеката типа киоск на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца

Градско веће Града Пожаревца, на основу члана 23. став 3. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/19 и 7/19) и члана 26. став 5. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), објављује

ОГЛАС

 за давање локација на коришћење за постављање привремених објеката типа киоск на површинама

јавне намене на територији Града Пожаревца

 1. Расписује се јавни конкурс за избор корисника локација за постављање привремених објеката-киоска на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца на период од три године.
 1. Подаци о називу органа и корисника површине јавне намене: Град Пожаревац, Дринска бр. 2, ПИБ 100438011, Матични број 07271239
 1. Локације које се дају на коришћење:
 • Улица Моше пијаде, Пожаревац (испред Комерцијалне банке ), 8,5 м2– тип 1,
 • Улица Стари корзо бр. 38. Пожаревац ( испред зграде комитета ), 10,5 м2-тип 2,
 • Улица Лоле Рибара бр. 2. Пожаревац ( испред бивше дирекције ), 10,5 м2– тип 1,
 • Улица Табачка чаршија бр. 3. Пожаревац, 8,5 м2– тип 1,
 • Улица Вељка Дугошевића бр. 14. Пожаревац, 8,5 м2– тип 1,
 • Улица Трг ослобођења бб. Пожаревац, 8,5 м2– тип 1.

      Монтажни објекти-киосци који је постављају на локацијама морају бити  металик сиве или црне боје.

 1. Намена објекта-киоска који се постављају на локацијама: Објекат намењен за шалтерску продају на мало финалних производа.
 1. Услови за учествовање на јавном конкурсу: Право учешћа на јавном конкурсу имају сва правна лица, предузетници и физичка лица, осим оних који према Граду Пожаревцу имају дуговања на дан објављивања јавног конкурса, по основу коришћења и заузећа површине јавне намене за постављање привремених објеката и неизмирене обавезе на име локалних јавних прихода.

Учесници који су  поднели  неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку, а такве пријаве  биће одбачене.

 1. Рок за постављање објекта-киоска: 30 дана од дана доделе локације
 2. Накнаде за коришћење локација:
 • зона 1 Пожаревца      80,00 динара
 • зона 2 Пожаревац    75,00 динара
 • зона 3,4,5, и 6 (остала подручја града Пожаревца) 70,00 динара

Накнада се утврђује дневно по м2 а администрирање утврђивања и наплате таксе по овом тарифном броју врши надлежно Одељење за послове локалне пореске администрације.

 1. Пријава на јавни конкурс садржи: Име и презиме, адресу, матични број за физичка лица и предузетнике а за правна лица решење или извод из Агенције за привредне регистре, уверење Одељења локалне пореске администрације о измиреним локалним јавним приходима према Граду, доказ о броју запослених особа са инвалидитетом и доказ о броју запослених (образац ПП ОД-1 – пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за запослене за месец јул 2019. године), износ пословног прихода у протеклој години ( завршни рачун за 2018. годину ), дужина обављања делатности шалтерске продаје, доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 2109,00 динара на жиро рачун 840-742241843-03 по моделу 97 позив на број 52080.
 2. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања Јавног огласа у листу „Реч народа“.
 3. 10. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс са документацијом и доказима подносе се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије органа Града, Комисији за спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника локација на површинама јавне намене на подручју Града Пожаревца, на адресу:

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Комисији за спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника локација на површинама јавне намене на подручју Града Пожаревца,

са назнаком: „За јавни конкурс за доделу локација за постављање киоска“, Пожаревац, ул. Дринска број 2, 12000 Пожаревац.“

О додели локација Комисија ће обавестити писаним путем учеснике у року од осам дана од завршетка конкурса.

 1. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Будимир Милорадовић, члан Комисије, e-mail adresa: bmiloradovic@pozarevac.rs, контакт телефон: 012/539-634 сваког радног дана од 8 до 15 часова.
 2. Овај оглас објављује се у листу „Реч народа“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter