Početak » Obaveštenja
 

Oglas za davanje lokacija na korišćenje za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca

Gradsko veće Grada Požarevca, na osnovu člana 23. stav 3. Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 4/19 i 7/19) i člana 26. stav 5. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), objavljuje

OGLAS

 za davanje lokacija na korišćenje za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk na površinama

javne namene na teritoriji Grada Požarevca

 1. Raspisuje se javni konkurs za izbor korisnika lokacija za postavljanje privremenih objekata-kioska na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca na period od tri godine.
 1. Podaci o nazivu organa i korisnika površine javne namene: Grad Požarevac, Drinska br. 2, PIB 100438011, Matični broj 07271239
 1. Lokacije koje se daju na korišćenje:
 • Ulica Moše pijade, Požarevac (ispred Komercijalne banke ), 8,5 m2– tip 1,
 • Ulica Stari korzo br. 38. Požarevac ( ispred zgrade komiteta ), 10,5 m2-tip 2,
 • Ulica Lole Ribara br. 2. Požarevac ( ispred bivše direkcije ), 10,5 m2– tip 1,
 • Ulica Tabačka čaršija br. 3. Požarevac, 8,5 m2– tip 1,
 • Ulica Veljka Dugoševića br. 14. Požarevac, 8,5 m2– tip 1,
 • Ulica Trg oslobođenja bb. Požarevac, 8,5 m2– tip 1.

      Montažni objekti-kiosci koji je postavljaju na lokacijama moraju biti  metalik sive ili crne boje.

 1. Namena objekta-kioska koji se postavljaju na lokacijama: Objekat namenjen za šaltersku prodaju na malo finalnih proizvoda.
 1. Uslovi za učestvovanje na javnom konkursu: Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica, osim onih koji prema Gradu Požarevcu imaju dugovanja na dan objavljivanja javnog konkursa, po osnovu korišćenja i zauzeća površine javne namene za postavljanje privremenih objekata i neizmirene obaveze na ime lokalnih javnih prihoda.

Učesnici koji su  podneli  neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku, a takve prijave  biće odbačene.

 1. Rok za postavljanje objekta-kioska: 30 dana od dana dodele lokacije
 2. Naknade za korišćenje lokacija:
 • zona 1 Požarevca      80,00 dinara
 • zona 2 Požarevac    75,00 dinara
 • zona 3,4,5, i 6 (ostala područja grada Požarevca) 70,00 dinara

Naknada se utvrđuje dnevno po m2 a administriranje utvrđivanja i naplate takse po ovom tarifnom broju vrši nadležno Odeljenje za poslove lokalne poreske administracije.

 1. Prijava na javni konkurs sadrži: Ime i prezime, adresu, matični broj za fizička lica i preduzetnike a za pravna lica rešenje ili izvod iz Agencije za privredne registre, uverenje Odeljenja lokalne poreske administracije o izmirenim lokalnim javnim prihodima prema Gradu, dokaz o broju zaposlenih osoba sa invaliditetom i dokaz o broju zaposlenih (obrazac PP OD-1 – poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za zaposlene za mesec jul 2019. godine), iznos poslovnog prihoda u protekloj godini ( završni račun za 2018. godinu ), dužina obavljanja delatnosti šalterske prodaje, dokaz o uplati lokalne administrativne takse u iznosu od 2109,00 dinara na žiro račun 840-742241843-03 po modelu 97 poziv na broj 52080.
 2. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja Javnog oglasa u listu „Reč naroda“.
 3. 10. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prijava na javni konkurs sa dokumentacijom i dokazima podnose se u zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom putem pošte ili lično preko prijemne kancelarije organa Grada, Komisiji za sprovođenje konkursa i donošenje odluke o izboru korisnika lokacija na površinama javne namene na području Grada Požarevca, na adresu:

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

Komisiji za sprovođenje konkursa i donošenje odluke o izboru korisnika lokacija na površinama javne namene na području Grada Požarevca,

sa naznakom: „Za javni konkurs za dodelu lokacija za postavljanje kioska“, Požarevac, ul. Drinska broj 2, 12000 Požarevac.“

O dodeli lokacija Komisija će obavestiti pisanim putem učesnike u roku od osam dana od završetka konkursa.

 1. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Budimir Miloradović, član Komisije, e-mail adresa: bmiloradovic@pozarevac.rs, kontakt telefon: 012/539-634 svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
 2. Ovaj oglas objavljuje se u listu „Reč naroda“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter