Почетак » Обавештења
 

Оглас за јавну презентацију урбанистичког пројекта ради проширења постојећег гробља на к.п.бр. 4887, 3438/1, 3456/3, 3454 , 3410/1, 3453, 5013, 5090, 3455, 3389/1 и 3456/2 К.О. Пожаревац у Пожаревцу

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони , 9/20 , 52/2021 и 62/2023), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове,

Одсек за просторно урбанистичко планирање,  припрему и праћење израде планске документације

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта ради проширења постојећег гробља на к.п.бр.4887, 3438/1, 3456/3, 3454 , 3410/1, 3453, 5013, 5090, 3455, 3389/1 и 3456/2 К.О. Пожаревац израђен од Привредног друштва за пружање услуга у области урбанизма, архитектуре и грађевинарства  „УРБАНИКА“  д.о.о. Београд  Звездара из Београда , Улица Булевар краља Александра 235/83 .

Одговорни урбаниста је Тања Клишманић, дипл.инж.арх. – лиценца број 200 1040 08. Одговорни пројектант архитектуре је Тања Клишманић, дипл.инж.арх. са лиценцом 300 D77 06.

            Подносилац захтева је ЈКП „ Комуналне службе“ Пожаревац , улица Моше Пијаде бр.2 , инвеститор је Град Пожаревац , Дринска бр. 2.

            Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 2.04.2024. године , закључно са 9.04.2024. године, у канцеларији број 36 у приземљу зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

            Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

            Ближе информације можете добити у канцеларији број 36 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 539-676.

Детаљније на urbanizam.pozarevac.rs