Почетак » Обавештења
 

Оглас за јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вртића у склопу предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац у Дрмну, на кп.бр. 844 К.О. Дрмно у Дрмну

   У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове 

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу вртића у склопу предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац у Дрмну, на кп.бр. 844 К.О. Дрмно, у Дрмну.

Урбанистички пројекат је израђен од стране Project Support & Partners доо, Шуматовачка 3а, Београд. Одговорни урбаниста је Елизабета Филиповић, дипломирани инжењер архитектуре – са лиценцом бр. 200 0968 07. Одговорни пројектант је Ивана Цокић, дипломирани инжењер архитектуре – са лиценцом бр. 300 О839 16.

Инвеститор је Град Пожаревац.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана,  почев од 13. 2. 2024. године, закључно са 20. 2. 2024. године, у канцеларији број 36 у приземљу зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Зорица Гњатић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

 Ближе информације можете добити у канцеларији број 36 зграде Градске управе Града Пожаревца – контакт телефон 539-764.

Детаљније на urbanizam.pozarevac.rs