Početak » Aktuelno » Obaveštenja
 

Osma sednica Skupštine Grada Požarevca

Na osnovu člana 32. stav 2. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16  – prečišćen tekst) i člana 34. stav 4. Poslovnika Skupštine Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 2/08)

 

S  A  Z  I  V  A  M

osmu sednicu Skupštine Grada Požarevca

za 18. maj 2017. godine (četvrtak)

 

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.

Po usvajanju zapisnika sa sedme sednice Skupštine Grada Požarevca održane 21. februara 2017. godine za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Predlog Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Požarevca u 2017. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-24/2017-8 od 20.2.2017. godine),
 2. Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-36/2017-7 od 8.3.2017. godine),
 3. Predlog Odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2017. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-10 od 27. aprila 2017. godine), sa Finansijskim planovima direktnih korisnika budžetskih sredstava za 2017. godinu i to:

a) Predlogom Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Skupština Grada“ za 2017. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-10-2 od 27. aprila 2017. godine),

b) Predlogom Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradonačelnik“ za 2017. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-10-1 od 27. aprila 2017. godine) i

v) Predlogom Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradska uprava“ za 2017. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-10-3 od 27. aprila 2017. godine),

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2017. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-11 od 27. aprila 2017. godine),
 2. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans 1 programa poslovanja javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac za 2017. godinu i to:

a) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, , koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-13 od 28. aprila 2017. godine),

b) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, , koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-14 od 28. aprila 2017. godine),

v) Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-15 od 28. aprila 2017. godine),

g) Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-16 od 28. aprila 2017. godine) i

d) Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac,  koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-17 od 28. aprila 2017. godine),

 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program za namenska sredstva za 2017. godinu Javnog preduzeća ,,Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-12 od 28. aprila 2017. godine),
 2. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2017. godinu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-11 od 28. aprila 2017. godine),
 3. Predlog Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-23 od aprila 2017. godine),
 4. Predlog Programa o izmenama Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-25 od 27. aprila 2017. godine),
 5. Predlog Odluke o izmenama Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-26 od 27. aprila 2017. godine),
 6. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na planove poslovne strategije i razvoja javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

1) Na srednjoročne planove za period 2017-2021. godine:

a) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-5 od 28. aprila 2017. godine),

b) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-1 od 28. aprila 2017. godine),

v) Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-3 od 28. aprila 2017. godine),

g) Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-7 od 28. aprila 2017. godine) i

d) Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-9 od 28. aprila 2017. godine),

2) Na dugoročne planove za period 2017-2027. godine:

a) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-6  od 28. aprila 2017. godine),

b) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-2 od 28. aprila 2017. godine),

v) Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-4 od 28. aprila 2017. godine),

g) Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-8 od 28. aprila 2017. godine) i

d) Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-10 od 28. aprila 2017. godine),

 1. Predlog Odluke o pogodnostima investitorima za direktne investicije na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-27 od aprila 2017. godine),
 2. Predlog Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/2017-8 od aprila 2017. godine),
 3. Predlog Odluke o komunalnoj policiji, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-29 od 28. aprila 2017. godine),
 4. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/2017-3 od 10. aprila 2017. godine),
 5. Predlog Odluke o prestanku važenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje gradova Požarevca i Kostolca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/17-4 od 10. aprila 2017. godine),
 6. Predlozi odluka o pokretanju inicijative za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja mesnog groblja i to:

a) u K.O. Selo Kostolac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-20 od 27. aprila 2017. godine) i

b) u K.O. Kličevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-41 od 28. aprila 2017. godine),

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju i preuzimanju osnivačkih prava nad Apotekarskom ustanovom „Požarevac“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-22 od 27. aprila 2017. godine),
 2. Predlog Odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka subvencionisanja kamata po studentskim kreditima kod poslovnih banaka na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-77/2017-1 od 10. maja 2017. godine),
 3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o vodovodu i kanalizaciji, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,
 4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o držanju domaćih životinja na području Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-13 od 27. aprila 2017. godine),
 5. Predlog Odluke o izmeni i dopunama Odluke o pijacama, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-14 od 27. aprila 2017. godine),
 6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sahranjivanju i grobljima na području Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-15 od 27. aprila 2017. godine),
 7. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na području Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-16 od 27. aprila 2017. godine),
 8. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-17 od 27. aprila 2017. godine),
 9. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-18 od 27.4.2017. godine),
 10. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu snabdevanja toplotnom energijom, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-19 od 27. aprila 2017. godine),
 11. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-30 od 28. aprila 2017. godine),
 12. Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/2017-1 od 10. aprila 2017. godine),
 13. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Požarevca, koji je podneo 51 odbornik/odbornica Skupštine Grada Požarevca,
 14. Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Gradske uprave Grada Požarevca za 2016. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-24 od 27. aprila 2017. godine),
 15. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o radu i poslovanju sa finansijskim pokazateljima ustanova i fondacije čiji je osnivač Grad Požarevac za 2016. godinu i to:

a) Narodnog muzeja Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-28 od 28. aprila 2017. godine),

b) Istorijskog arhiva Požarevac , koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-23 od 28. aprila 2017. godine),

v) Centra za kulturu Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-24 od 28. aprila 2017. godine),

g) Ustanove Gradskog ženskog hora „Barili“, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-26 od 28. aprila 2017. godine),

d) Kulturno-sportskog centra Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-21 od 28. aprila 2017. godine),

đ) Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-27 od 28. aprila 2017. godine),

e) Dom zdravlja Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-22 od 28. aprila 2017. godine),

ž) Zdravstvene ustanove „Apoteka“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17/17-18 od 28. aprila 2017. godine),

z) Centra za socijalni rad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-19 od 28. aprila 2017. godine),

i) Turističke organizacije Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-20 od 28. aprila 2017. godine) i

j) Fondacije Milenin dom – Galerije Milene Pavlović Barili Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-25 od 28. aprila 2017. godine),

 1. Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Požarevca za 2016. godinu, br. JP. br. 1/17 od 05.01.2017. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/17-5 od 10. aprila 2017. godine),
 2. Predlog Rešenja o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja JRDP „Radio Požarevac“ – u likvidaciji Požarevac, br. 35/2017 od 20.2.2017. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-36/2017-2 od 8.3.2017. godine),
 3. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Centra za socijalni rad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/17-6 od 10. aprila 2017. godine) i
 4. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja.

NAPOMENA:

Predsednicima odborničkih grupa odgovarajući materijal po predloženom dnevnom redu dostavljen je u pisanoj formi.

Odbornicima su odgovarajući materijali za tačke 3, 5, 8, 11. i 32. predloženog dnevnog reda i to:

– Programski deo Odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2017. godinu – Rebalans 1;
– Rebalans 1 programa poslovanja javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac za 2017. godinu,
– Predlog Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022. godine,
– Dugoročni i srednjoročni planovi poslovne strategije i razvoja javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac i
– Izveštaji o radu i poslovanju sa finansijskim pokazateljima ustanova i fondacije čiji je osnivač Grad Požarevac za 2016. godinu, dostavljeni na DVD-u.

Odbornici mogu materijal koji je dostavljen na DVD-u da pregledaju u pisanoj formi u kancelariji broj 48 Gradske uprave Grada Požarevca,

Odgovarajući dopunski materijal za tačku 36. predloženog dnevnog reda biće dostavljen neposredno pre početka sednice.

Molimo Vas da sednici Skupštine Grada Požarevca obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti, odbornik pre početka sednice obaveštava predsednika Skupštine ili sekretara Skupštine, usmeno ili u pisanoj formi.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA

Bojan Ilić, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter