Почетак » Актуелно » Обавештења
 

Осма седница Скупштине Града Пожаревца

На основу члана 32. став 2. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16  – пречишћен текст) и члана 34. став 4. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/08)

 

С  А  З  И  В  А  М

осму седницу Скупштине Града Пожаревца

за 18. мај 2017. године (четвртак)

 

Седница ће се одржати у сали 107 Скупштине Града Пожаревца, улица Дринска број 2, са почетком у 10,00 часова.

По усвајању записника са седме седнице Скупштине Града Пожаревца одржане 21. фебруара 2017. године за ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Предлог Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2017. години, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-24/2017-8 од 20.2.2017. године),
 2. Предлог Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2017. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-36/2017-7 од 8.3.2017. године),
 3. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину – ребаланс 1, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/17-10 од 27. априла 2017. године), са Финансијским плановима директних корисника буџетских средстава за 2017. годину и то:

а) Предлогом Решења о давању сагласности на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Скупштина Града“ за 2017. годину – ребаланс 1, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/2017-10-2 од 27. априла 2017. године),

б) Предлогом Решења о давању сагласности на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градоначелник“ за 2017. годину – ребаланс 1, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/17-10-1 од 27. априла 2017. године) и

в) Предлогом Решења о давању сагласности на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градска управа“ за 2017. годину – ребаланс 1, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/17-10-3 од 27. априла 2017. године),

 1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2017. години, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/17-11 од 27. априла 2017. године),
 2. Предлози решења о давању сагласности на Ребаланс 1 програма пословања јавних предузећа и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац за 2017. годину и то:

а) Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, , који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-13 од 28. априла 2017. године),

б) Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац, , који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-14 од 28. априла 2017. године),

в) Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-15 од 28. априла 2017. године),

г) Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-16 од 28. априла 2017. године) и

д) Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац,  који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-17 од 28. априла 2017. године),

 1. Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм за наменска средства за 2017. годину Јавног предузећа ,,Топлификација“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-12 од 28. априла 2017. године),
 2. Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2017. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, који је који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-11 од 28. априла 2017. године),
 3. Предлог Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. године, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/17-23 од априла 2017. године),
 4. Предлог Програма о изменама Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/17-25 од 27. априла 2017. године),
 5. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/17-26 од 27. априла 2017. године),
 6. Предлози решења о давању сагласности на планове пословне стратегије и развојa јавних предузећа и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац и то:

1) На средњорочне планове за период 2017-2021. године:

а) Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-5 од 28. априла 2017. године),

б) Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-1 од 28. априла 2017. године),

в) Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-3 од 28. априла 2017. године),

г) Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-7 од 28. априла 2017. године) и

д) Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-9 од 28. априла 2017. године),

2) На дугорочне планове за период 2017-2027. године:

а) Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-6  од 28. априла 2017. године),

б) Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-2 од 28. априла 2017. године),

в) Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-4 од 28. априла 2017. године),

г) Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-8 од 28. априла 2017. године) и

д) Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-10 од 28. априла 2017. године),

 1. Предлог Одлуке о погодностима инвеститорима за директне инвестиције на територији Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/17-27 од априла 2017. године),
 2. Предлог Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-60/2017-8 од априла 2017. године),
 3. Предлог Одлуке о комуналној полицији, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-29 од 28. априла 2017. године),
 4. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Jавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-60/2017-3 од 10. априла 2017. године),
 5. Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје градова Пожаревца и Костолца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-60/17-4 од 10. априла 2017. године),
 6. Предлози одлука о покретању иницијативе за утврђивање јавног интереса за експропријацију непокретности ради проширења месног гробља и то:

а) у К.О. Село Костолац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-20 од 27. априла 2017. године) и

б) у К.О. Кличевац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-41 од 28. априла 2017. године),

 1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких права над Апотекарском установом „Пожаревац“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/17-22 од 27. априла 2017. године),
 2. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-77/2017-1 од 10. маја 2017. године),
 3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији, који је поднело Градско веће Града Пожаревца,
 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња на подручју Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/2017-13 од 27. априла 2017. године),
 5. Предлог Одлуке о измени и допунама Одлуке о пијацама, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/2017-14 од 27. априла 2017. године),
 6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима на подручју Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/2017-15 од 27. априла 2017. године),
 7. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на подручју Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/2017-16 од 27. априла 2017. године),
 8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/2017-17 од 27. априла 2017. године),
 9. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/2017-18 од 27.4.2017. године),
 10. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину снабдевања топлотном енергијом, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/2017-19 од 27. априла 2017. године),
 11. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-30 од 28. априла 2017. године),
 12. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-60/2017-1 од 10. априла 2017. године),
 13. Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине Града Пожаревца, који је поднео 51 одборник/одборница Скупштине Града Пожаревца,
 14. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Градске управе Града Пожаревца за 2016. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-66/17-24 од 27. априла 2017. године),
 15. Предлози решења о давању сагласности на извештаје о раду и пословању са финансијским показатељима установа и фондације чији је оснивач Град Пожаревац за 2016. годину и то:

а) Народног музеја Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-28 од 28. априла 2017. године),

б) Историјског архива Пожаревац , који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-23 од 28. априла 2017. године),

в) Центра за културу Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-24 од 28. априла 2017. године),

г) Установе Градског женског хора „Барили“, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-26 од 28. априла 2017. године),

д) Културно-спортског центра Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-21 од 28. априла 2017. године),

ђ) Народне библиотеке „Илија М. Петровић“, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-27 од 28. априла 2017. године),

е) Дом здравља Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/2017-22 од 28. априла 2017. године),

ж) Здравствене установе „Апотека“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17/17-18 од 28. априла 2017. године),

з) Центра за социјални рад Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-19 од 28. априла 2017. године),

и) Туристичке организације Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-20 од 28. априла 2017. године) и

ј) Фондације Миленин дом – Галерије Милене Павловић Барили Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-68/17-25 од 28. априла 2017. године),

 1. Предлог Решења o усвајању Извештаја о раду Градског правобранилаштва Града Пожаревца за 2016. годину, бр. ЈП. бр. 1/17 од 05.01.2017. године, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-60/17-5 од 10. априла 2017. године),
 2. Предлог Решења о усвајању почетног ликвидационог извештаја ЈРДП „Радио Пожаревац“ – у ликвидацији Пожаревац, бр. 35/2017 од 20.2.2017. године, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-36/2017-2 од 8.3.2017. године),
 3. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Статута Центра за социјални рад Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-60/17-6 од 10. априла 2017. године) и
 4. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења.

НАПОМЕНА:

Председницима одборничких група одговарајући материјал по предложеном дневном реду достављен је у писаној форми.

Одборницима су одговарајући материјали за тачке 3, 5, 8, 11. и 32. предложеног дневног реда и то:

– Програмски део Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину – Ребаланс 1;
– Ребаланс 1 програма пословања јавних предузећа и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац за 2017. годину,
– Предлог Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. године,
– Дугорочни и средњорочни планови пословне стратегије и развоја јавних предузећа и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац и
– Извештаји о раду и пословању са финансијским показатељима установа и фондације чији је оснивач Град Пожаревац за 2016. годину, достављени на ДВД-у.

Одборници могу материјал који је достављен на ДВД-у да прегледају у писаној форми у канцеларији број 48 Градске управе Града Пожаревца,

Одговарајући допунски материјал за тачку 36. предложеног дневног реда биће достављен непосредно пре почетка седнице.

Молимо Вас да седници Скупштине Града Пожаревца обавезно присуствујете, а у случају спречености, одборник пре почетка седнице обавештава председника Скупштине или секретара Скупштине, усмено или у писаној форми.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бојан Илић, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter