‘Генерални урбанистички план’

Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу вишепородичне стамбено пословне зграде

Документација...

Урбанистички пројекат – Центар за социјални рад

Документација...

Генерални урбанистички план ПожаревцаGeneral Urban Plan Pozarevac

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 121/12 и 132/14) и члана 32. став 1. тачка 5) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),...