Početak » Obaveštenja
 

POBOLjŠANjE PRISTUPA ROMSKE OMLADINE TRŽIŠTU RADA U KOSTOLCU

Broj 014-40-970/2020

Datum: 20.03.2020.

U skladu sa Ugovorom o donaciji za finansiranje projekta pod nazivom „Unapređenje pristupačnosti lokalnom tržištu rada za Rome iz Kostolca“, koji se finansira sredstvima Evropske unije u okviru grant šeme Programa „Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih samouprava za inkluziju Roma“, koji je zaključen između Grada Požarevac i Stalne konferencije Gradova i opština Srbije – Savez gradova i opština Srbije pod brojem 011-40-1888/19 od 3.9.2019.godine, i primnjenim obaveštenjem od strane SKGO o postupanju tokom trajanja epidemije korona virusa, a uvažavajući činjenice da je usledilo proglašenje pandemije virusa Covid-19 od strane Svetske zdravstvene organizacije i proglašenje vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, menadžer projekta, u skladu sa svojim ovlašćenjima, donosi

ODLUKU O ODLAGANjU REALIZACIJE AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA „POBOLjŠANjE PRISTUPA ROMSKE OMLADINE TRŽIŠTU RADA U KOSTOLCU“

Član 1.

Ovom Odlukom se odlaže realizacija sledećih aktivnosti:

1. Organizacija plaćenog mentorstva za odabrane kandidate u procesu stažiranja;

2. Organizacija treninga za otpočinjanje sopstvenog biznisa;

3. Organizacija okruglog stola; i

4. Organizacija završne konferencije za medije.

Član 2.

Realizacija navedenih aktivnosti se odlaže do okonjčanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, kada će Projektni tim definisati nove rokove za realizaciju.

Član 3.

Sve pristigle prijave na ovjavljene javne pozive za realizaciju aktivnosti plaćeno stažiranje, plaćeno mentorstvo i trening za otpočinjanje sopstvenog biznisa će biti predmet ocenjivanja po okonjčanju vanrednog stanja.

Član 4.

Vremenski okviru realizacije ostalih aktivnosti ostaje nepromenjen.

Član 5.

Odluka stupa na snagu u danu objavljivanja na relevantnim sajtovima i društvenim mrežama. Ovu Odluku objaviti na sajtu Grada Požarevca, sajtu Gradske opštine Kostolac i fejsbuk stranici Društva ROM Kostolac.

Nenad Gavran

Menadžer projekta

Download POBOLjŠANjE PRISTUPA ROMSKE OMLADINE TRŽIŠTU RADA U KOSTOLCU

Podeli sa drugima: Facebook Twitter