Почетак » Актуелно » О Граду
 

Почела гасификација ПожаревцаStarted gasification in Pozarevac

На локацији мерно-регулационе станице код Рециклажног центра у Пожаревцу свечано су отворени радови на изградњи дистрибутивне гасне мреже, чија ће укупна дужина бити око 300 километара, док вредност изградње гасификације износи 13 милиона евра.

Град Пожаревац ће бити потпуно покривен мрежом ниског и средњег притиска, рекао је извршни директор за инвестиције Србијагаса Јовица Будимир. Он је додао да је рок изградње три године. Будимир је напоменуо да би магистрални гасовод до Пожаревца требало да буде завршен до краја 2012. године.

-До краја године планирамо да завршимо гасовод високог притиска. Укупно Србијагас планира да уложи око 20 милиона евра, рекао је он.

Корисници у Пожаревцу гас ће добијати сукцесивно, како се мрежа буде ширила, рекао директор за гасификацију Гас Инвеста, извођача радова на гасификацији, Љубомир Сикора.

-Планирано је да има око 20.000 кубика једновремене потрошње. Објекти ће се градити у осам фаза што значи да ће град сукцесивно добијати гас како се буде која мерно-регулациона станица завршила. На тај начин гас ће постепено улазити, да би грађани схватили благодети које он доноси. Надам се да ће пројекат бити завршен на време“.

Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић истакао је да неколико година у Пожаревцу није било активности на изградњи дистрибутивне гасоводне мреже, али да се након напорних преговора дошло до решења.

-Важно је да је цена прикључка јединствена за све градове у земљи и да не би требало да буде виша од 650 евра, рекао је он и додао да ће мрежа бити распрострањена на читавом подручју града.

On a site measuring and regulating station at a recycling center in Pozarevac were officially opened work on the construction of the gas distribution network, which will be the total length of 300 kilometers, while the value of the construction of gas supply is 13 million euros. 

City Pozarevac will be fully covered by a network of low and medium pressure, said executive director for investment Srbijagas Jovica Budimir. He added that the construction period of three years. Budimir said that the main gas pipeline to Pozarevac to be completed by the end of 2012. year.

-By the end of the year we plan to finish high pressure gas pipeline. Srbijagas plans to invest about 20 million, he said.

Users in Pozarevac gas will grow successively, as the network is expanded, said Director of Gas Invest gasification, gasification of the contractor, Ljubomir Sikora.

-It is planned to have about 20,000 cubic meters of simultaneous consumption. The buildings will be constructed in eight phases, which means that the city will receive successive gas that is the measuring and regulating station closed. In this way, the gas will gradually enter, so that people understand the benefits it brings. I hope that the project will be completed on time”.

Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic said that several years in Pozarevac has been no activity on the construction of gas distribution network, but that after arduous negotiations come to a solution.

-It is important that the price of a single port for all cities in the country and should not be higher than 650 euros, he said, adding that the network will be spread throughout the city.

Подели са другима: Facebook Twitter