Почетак » Обавештења
 

Почела реализација пројекта “Побољшање приступа ромске омладине тржишту рада у Костолцу”

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

“Побољшање приступа ромске омладине тржишту рада у Костолцу”
у оквиру програма који финансира Европска унија

” EУ пoдршкa инклузиjи Рoмa – Oснaживaњe лoкaлних зajeдницa зa инклузиjу Рoмa”

Овај пројекат се реализује у оквиру програма  ” EУ пoдршкa инклузиjи Рoмa – Oснaживaњe лoкaлних зajeдницa зa инклузиjу Рoмa“ који спрoвoди Стaлнa кoнфeрeнциja грaдoвa и oпштинa. Прoгрaм имa зa циљ унaпрeђeњe и oснaживaњe лoкaлних зajeдницa зa укључивaњe Рoмa. Oпшти циљ Прoгрaмa je пoдршкa тeкућeм прoцeсу пoбoљшaњa сoциo-eкoнoмскoг пoлoжaja рoмскe пoпулaциje у лoкaлним зajeдницaмa и спрoвoђeњe приoритeтних стрaтeшких мeрa у Стрaтeгиjи зa сoциjaлнo укључивaњe Рoмa и Рoмкињa у Рeпублици Србиjи зa пeриoд 2016. дo 2025. гoдинe. Програм је подржан фондом у укупном износу од 4.200.000,00 евра, а извор финансирања је ЕУ/ИПА 2016.

Носилац пројекта је Град Пожаревац уз подршку партнерских организација Друштва РОМ из Костолца и Удружења за развој предузетништва ПОСТАРТ из Пожаревца.

Општи циљ: Унапређени капацитети запошљивости Рома кроз увођење специфичних услуга за локалну ромску заједницу.Специфични циљеви:  Одрживо смањење сиромаштва Рома путем пружања специфично дизајнираних услуга према потребама локалне ромске заједнице; Промоција интер-секторских партнерстава у пружању подршке образовању и запошљавању Рома; Повећана видљивост донатора као и потреба и потенцијала Рома; Побољшана одрживост социјалне инклузије Рома кроз истраживање о потребама локалних послодаваца и ажурирање постојећег Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња. 

Очекивани резултати: Минимум 20 младих Ромкиња и Рома стекло вештине неопходне за финансирање и управљање старт-ап компанијама; Унапређени капацитети 20 младих Ромкиња и Рома кроз професионални процес стажирања; Подигнути капацитети 10 јавних и приватних предузећа и установа и њихових запослених – ментора путем стажирања Ромкиња и Рома; Унапређена сензитизација локалног становништва путем организовања јавних догађаја; Унапређена сарадња локалне самопураве и цивилног сектора; Спроведно истраживање о потребама послодаваца на локалном нивоу; Инпути за нов ЛАП за унапређење положаја Рома дистрибуирани локалној самоуправи; Одржане 2 конференције за медије и 1 округли сто;  Материјал за видљивост донатора и пројекта направљен и дистрибуиран; Друштвени медији и релевантни сајтови редовно објављују информације о пројекту и позиве за учешће; 150.000 становника у Браничевском округу информисано о пројектним активностима.

Главне активности: Организација обуке у трајању од три месеца у циљу пословног развоја и финансирања за потенцијалне предузетнике; Организација и мониторинг интер-секторског професионалног стажирања за приправнике; Подршка у развоју новог ЛАП-а за унапређење положаја Рома; Припрема, организација и спровођење истраживања о потребама послодаваца који послују на територији Костолца; Селекција кандидата и компанија у процесу стажирања; Обезбеђивање ефикасног односа с јавношћу и таргет групом; Организацију јавних догађаја са циљем упознавања јавности о положају ромске популације у Костолцу; Интерни мониторинг и евалуација; Друге активности усмерене ка достизању пројектних циљева.

Трајање пројекта: 04.09.2019. – 03.09.2020. (12 месеци)

Вредност пројекта:  58.710,19 евра.

 

Контакт особа: Ненад Гавран, менаџер пројекта

 

Пројекат “Побољшање приступа ромске омладине тржишту рада у Костолцу” има за циљ унапређење могућности запошљавања младих Рома и Ромкиња који су препознати као једна од најтеже упошљивих друштвених група. Очекује се да ће имплементација вишеслојних услуга које уважају специфичности локалног друштва допринети промени и резултовати унапређењу вештина код циљне групе, сензитизацији шире друштвене заједнице и повећању свести о проблемима ромске популације.

Више о пројекту можете сазнати на
www.pozarevac.rs , www.kostolac.rs

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Подели са другима: Facebook Twitter