Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Policija zaslužuje poverenje građanaThe police deserve the trust of citizens

Policija je sve bliža građanima koji u ovu instituciju imaju veliko i zasluženo poverenje a Policijska uprava u Požarevcu spada među najuspešnije u Srbiji, konstatovano je, između ostalog, na prijemu u svečanoj sali Gradskog zdanja povodom obeležavanja Dana i slave policije kome su prisustvovali: zamenik direktora Policije general Branislav Mitrović, načelnik Braničevskog upravnog okruga Goran S. Petrović, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić, predsednik Skupštine grada Žarko Pivac, predsednici opština Braničevskog okruga, narodni poslanici, predstavnici vojske, crkve i brojni protagonisti privrednog i javnog života u ovom kraju.

Dan policije bio je i prilika da novi radnici Policijske uprave Požarevac polože zakletvu, kao i da se unaprede službenici ovog kolektiva. Unapređenje potpisano od strane ministra policije Ivice Dačića dobili su: Milan Nikolić, Tatjana Marković i Goran Đorđević.

Načelnik Policijske uprave Požarevac Dejan Radenković istakao je da je ova Policijska uprava odredila svoje prioritete angažovanja u narednom periodu.

– To su borba protiv korupcije, narkomanije, organizovanog i svakog drugog vida kriminala. Državna politika koju sprovodi ovo ministarstvo je jasna a to je da borba protiv kriminala nema alternativu. Time se pokazuje da je policija tu, na terenu, i da je potpuno dostupna građanima. Mi smo očuvali red i mir stabilnim. Uprava u Požarevcu je u samom vrhu u Srbiji po broju rasvetljenih krivičnih dela sa nepoznatim počiniocima a u prvih pet meseci je gotovo trostruko uvećan broj privedenih osoba pod sumnjom, u odnosu na isti period 2011. godine, istakao je Radenković. On je dodao da je policija postala pristupačnija građanima i naveo da postoji visok stepen efikasnosti kod privrednog kriminala kao i da je kroz represivne mere smanjen broj saobraćajnih nesreća i stradalih lica. -Danas građani kod nas više ne čekaju u red za izdavanje ličnih dokumenata i vozačkih isprava. Ocena građana nam je najbitnija a oni vide da je policija postala dostupna građanima i vidljiva. Pripadnik policije mora da bude moderan i pošten, rekao je između ostalog Dejan Radenković, načelnik PU Požarevac.

Povodom Dana policije, načelnik Radenković nagradio je uvećanjem plate četrdeset službenika ove policijske uprave.

General Branislav Mitrović zamenik direktora Policije, zahvalio se svima koji pomažu da policija ima bolje uslove za rad, kako je rekao, u interesu građana ovog područija.

– Policija radi težak posao. Naša je obaveza da obezbedimo građane i njihovu imovinu dvadeset i četri časa. Tekst koji izgovaramo prilikom zakletve naša je vodilja tokom celog radnog veka. Policija je, nakon Srpske pravoslavne crkve, institucija kojoj građani najviše veruju a Dan policije je prilika da napravimo presek rada u proteklih godinu dana. Policijska uprava u Požarevcu je jedna od boljih u Srbiji kako po svojim rezultatima tako i po anketi koju sprovodimo među građanima“.

Veliki značaj policijskog posla istakao je i gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić.

– Lokalna samouprava daje punu podršku policajcima koji brane svakog građanina i aktivno učestvuju u borbi protiv kriminala i korupcije pokazujući visok stepen profesionalizma, hrabrosti i odlučnosti, rekao je između ostalog gradonačelnik, uručivši u znak zahvalnosti načelniku požarevačke Policijske uprave Dejanu Radenkoviću ručni sat.

Načelnik Braničevskog upravnog okruga rekao je da su kroz dobar policijski rad građani spokojniji. – Rezultati ove policijske uprave svake godine su sve bolji i siguran sam da ova uprava može da bude, ne samo među najboljima, već i najbolja u Srbiji, poručio je Petrović.

The police closer to citizens, which in this institution have a great and deserved trust and police Department in Pozarevac is among the most successful in Serbia, concluded that on the receipt of the formal structures of the City Hall to mark and celebrate the Police Day which was attended by Deputy Director General of Police Branislav Mitrovic, head of the administrative district Branicevo Goran S. Petrovic, mayor of Pozarevac Miomir Ilic, President of the Assembly Zarko Pivac, Branicevo district mayors, Members of Parliament, representatives of the military, churches and many protagonists of economic and public life in this area.

Police Day was an opportunity for a new employees of Police Department of Pozarevac oath, and to promote officers of the collective. Improving signed by Interior Minister Ivica Dacic received by: Milan Nikolic, Tatjana Markovic and Goran Djordjevic.

Chief of Police Department in Pozarevac Dejan Radenkovic said that the Police Department set its priorities in future engagements.

– That the fight against corruption, drug addiction, organized, and every other form of crime. State policy implemented by the ministry and it is clear that the fight against crime has no alternative. This shows that the police are there on the ground, and is fully accessible to citizens. We maintain a stable peace and order. Management in Pozarevac is at the top in Serbia by the number of solved crimes with unknown perpetrators in the first five months was almost threefold increased number of persons arrested under suspicion in relation to the 2011th, said Radenkovic.

He added that the police more accessible to citizens and stated that there is a high degree of efficiency in economic crime and that the repressive measures reduced the number of accidents and injured people. Today’s citizens are with us no more waiting in line for the issuance of identity documents and drivers’ documents. The rating is the most important people to us and they see that the police become visible and accessible to citizens. Police officer has to be edgy and honest, he said among other things, Dejan Radenkovic, Police Chief Pozarevac. On the occasion of Police Day, Chief Radenkovic awarded by increasing salaries and forty officers of the police department.

Branislav Mitrovic Deputy General Director of Police, thanked all those who help the police to have better working conditions, he said, in the interest of the citizens of this area.

– The police is a difficult job. It is our obligation to provide citizens and their property twenty-four hours. Text to recite the oath when it is our guiding principle throughout his working life. The police, after the Serbian Orthodox Church, an institution that most people believe a Police Day is an opportunity to make the intersection of the past year. Police Department in Pozarevac is one of the best in Serbia in order for its results and by a survey conducted among citizens. „

About the great importance of police work  said Mayor of Pozarevac Miomir Ilic .

– Local government fully supports the police officers who defend every citizen and actively participate in the fight against crime and corruption, demonstrating a high degree of professionalism, courage and determination, he said among other things and he gave wristwatch in gratitude to the Chief of Police Department in Pozarevac Dejan Radenkovic.

Chief Administrative Region Branicevo said that through good policing citizens peace of mind.

– The results of the police department every year are getting better and I am sure that the administration can be, not only among the best, but the best in Serbia, said Petrovic.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter