Почетак » Актуелно » О Граду
 

Полиција заслужује поверење грађанаThe police deserve the trust of citizens

Полиција је све ближа грађанима који у ову институцију имају велико и заслужено поверење а Полицијска управа у Пожаревцу спада међу најуспешније у Србији, констатовано је, између осталог, на пријему у свечаној сали Градског здања поводом обележавања Дана и славе полиције коме су присуствовали: заменик директора Полиције генерал Бранислав Митровић, начелник Браничевског управног округа Горан С. Петровић, градоначелник Пожаревца Миомир Илић, председник Скупштине града Жарко Пивац, председници општина Браничевског округа, народни посланици, представници војске, цркве и бројни протагонисти привредног и јавног живота у овом крају.

Дан полиције био је и прилика да нови радници Полицијске управе Пожаревац положе заклетву, као и да се унапреде службеници овог колектива. Унапређење потписано од стране министра полиције Ивице Дачића добили су: Милан Николић, Татјана Марковић и Горан Ђорђевић.

Начелник Полицијске управе Пожаревац Дејан Раденковић истакао је да је ова Полицијска управа одредила своје приоритете ангажовања у наредном периоду.

– То су борба против корупције, наркоманије, организованог и сваког другог вида криминала. Државна политика коју спроводи ово министарство је јасна а то је да борба против криминала нема алтернативу. Тиме се показује да је полиција ту, на терену, и да је потпуно доступна грађанима. Ми смо очували ред и мир стабилним. Управа у Пожаревцу је у самом врху у Србији по броју расветљених кривичних дела са непознатим починиоцима а у првих пет месеци је готово троструко увећан број приведених особа под сумњом, у односу на исти период 2011. године, истакао је Раденковић. Он је додао да је полиција постала приступачнија грађанима и навео да постоји висок степен ефикасности код привредног криминала као и да је кроз репресивне мере смањен број саобраћајних несрећа и страдалих лица. -Данас грађани код нас више не чекају у ред за издавање личних докумената и возачких исправа. Оцена грађана нам је најбитнија а они виде да је полиција постала доступна грађанима и видљива. Припадник полиције мора да буде модеран и поштен, рекао је између осталог Дејан Раденковић, начелник ПУ Пожаревац.

Поводом Дана полиције, начелник Раденковић наградио је увећањем плате четрдесет службеника ове полицијске управе.

Генерал Бранислав Митровић заменик директора Полиције, захвалио се свима који помажу да полиција има боље услове за рад, како је рекао, у интересу грађана овог подручија.

– Полиција ради тежак посао. Наша је обавеза да обезбедимо грађане и њихову имовину двадесет и четри часа. Текст који изговарамо приликом заклетве наша је водиља током целог радног века. Полиција је, након Српске православне цркве, институција којој грађани највише верују а Дан полиције је прилика да направимо пресек рада у протеклих годину дана. Полицијска управа у Пожаревцу је једна од бољих у Србији како по својим резултатима тако и по анкети коју спроводимо међу грађанима“.

Велики значај полицијског посла истакао је и градоначелник Пожаревца Миомир Илић.

– Локална самоуправа даје пуну подршку полицајцима који бране сваког грађанина и активно учествују у борби против криминала и корупције показујући висок степен професионализма, храбрости и одлучности, рекао је између осталог градоначелник, уручивши у знак захвалности начелнику пожаревачке Полицијске управе Дејану Раденковићу ручни сат.

Начелник Браничевског управног округа рекао је да су кроз добар полицијски рад грађани спокојнији. – Резултати ове полицијске управе сваке године су све бољи и сигуран сам да ова управа може да буде, не само међу најбољима, већ и најбоља у Србији, поручио је Петровић.

The police closer to citizens, which in this institution have a great and deserved trust and police Department in Pozarevac is among the most successful in Serbia, concluded that on the receipt of the formal structures of the City Hall to mark and celebrate the Police Day which was attended by Deputy Director General of Police Branislav Mitrovic, head of the administrative district Branicevo Goran S. Petrovic, mayor of Pozarevac Miomir Ilic, President of the Assembly Zarko Pivac, Branicevo district mayors, Members of Parliament, representatives of the military, churches and many protagonists of economic and public life in this area.

Police Day was an opportunity for a new employees of Police Department of Pozarevac oath, and to promote officers of the collective. Improving signed by Interior Minister Ivica Dacic received by: Milan Nikolic, Tatjana Markovic and Goran Djordjevic.

Chief of Police Department in Pozarevac Dejan Radenkovic said that the Police Department set its priorities in future engagements.

– That the fight against corruption, drug addiction, organized, and every other form of crime. State policy implemented by the ministry and it is clear that the fight against crime has no alternative. This shows that the police are there on the ground, and is fully accessible to citizens. We maintain a stable peace and order. Management in Pozarevac is at the top in Serbia by the number of solved crimes with unknown perpetrators in the first five months was almost threefold increased number of persons arrested under suspicion in relation to the 2011th, said Radenkovic.

He added that the police more accessible to citizens and stated that there is a high degree of efficiency in economic crime and that the repressive measures reduced the number of accidents and injured people. Today’s citizens are with us no more waiting in line for the issuance of identity documents and drivers’ documents. The rating is the most important people to us and they see that the police become visible and accessible to citizens. Police officer has to be edgy and honest, he said among other things, Dejan Radenkovic, Police Chief Pozarevac. On the occasion of Police Day, Chief Radenkovic awarded by increasing salaries and forty officers of the police department.

Branislav Mitrovic Deputy General Director of Police, thanked all those who help the police to have better working conditions, he said, in the interest of the citizens of this area.

– The police is a difficult job. It is our obligation to provide citizens and their property twenty-four hours. Text to recite the oath when it is our guiding principle throughout his working life. The police, after the Serbian Orthodox Church, an institution that most people believe a Police Day is an opportunity to make the intersection of the past year. Police Department in Pozarevac is one of the best in Serbia in order for its results and by a survey conducted among citizens. “

About the great importance of police work  said Mayor of Pozarevac Miomir Ilic .

– Local government fully supports the police officers who defend every citizen and actively participate in the fight against crime and corruption, demonstrating a high degree of professionalism, courage and determination, he said among other things and he gave wristwatch in gratitude to the Chief of Police Department in Pozarevac Dejan Radenkovic.

Chief Administrative Region Branicevo said that through good policing citizens peace of mind.

– The results of the police department every year are getting better and I am sure that the administration can be, not only among the best, but the best in Serbia, said Petrovic.

Подели са другима: Facebook Twitter